Serviciu acordat în comunitate, destinate persoanelor adulte

 

Procedură de accesare a serviciului social

 

Procedura de accesare a serviciului precizează, după caz: actele necesare, instrumentele de lucru, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, decizia de accesare a serviciului, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii și modelul acestuia.

 

a) acte necesare:

 • Cererea pentru acordarea de servicii sociale
 • copii după acte de identitate (B.I sau C.I, certificat de naștere, certificat de căsătorie etc.);
 • copii după acte medicale care să ateste starea de sănătate
 • certificat de încadrare în grad de handicap
 • acte care să ateste situația veniturilor familiei (adeverință de salariat, cupon de pensie DGASPC Ialomița, Casa Județeană de Pensii, etc.);
 • orice alt act, la solicitarea personalului de specialitate, necesar acordării de servicii

 

b) instrumente utilizate de asistentul social la evaluarea cazului social și întocmirea dosarului social în vederea asistării:

 

 • fișa de identificare a cazului
 • fișa de evaluare inițială
 • fișa de deschidere a cazului
 • fișa beneficiarului
 • dispoziție de includere în serviciu social
 • raportul de anchetă socială din care să reiasă situația socio-economică a familiei
 • contractul de furnizare a serviciilor sociale
 • planul personalizat de intervenție
 • chestionar pentru măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarului
 • raportul de monitorizare/evaluare a cazului
 • fișa de închidere a cazului
 • dispoziție de excludere din serviciu social
 • raportul de monitorizare post-servicii

 

 

c) criterii de eligibilitate ale beneficiarilor:

 • familii aflate în dificultate, cu venituri reduse

d)decizia de accesare a serviciului:

Admiterea beneficiarului se realizează prin cererea directă a acestuia sau prin transmiterea/referirea de la alte servicii comunitare.

Cererea sau, după caz, Fișa de semnalare a cazului, se va depune la sediul serviciului social din Lehliu Gara, strada Competrolului, nr.35, unde va fi înregistrată în Registrul de evidentă a solicitanților.

După înregistrare, un profesionist din cadrul serviciului social, realizează evaluarea inițială a solicitantului, completând ulterior Fișa de evaluare inițială.

În cazul aprobării cererii, se va emite o dispoziție de admitere, semnată de către coordonatorul serviciului social. În cazul în care se constată că serviciile oferite nu răspund  nevoilor solicitantului, acesta este orientat către servicii corespunzătoare nevoilor sale.

În cazul respingerii cererii, se va comunica acest lucru în scris, persoanei care a formulat cererea, indicându-se motivele respingerii.

Dispoziția de oferire de servicii sau răspunsul de respingere a cererii, vor fi comunicate solicitantului în termen de 5 zile de la data emiterii sale.

 

e) modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii și modelul acestuia:

În baza dispoziției de admitere, coordonatorul serviciului social, va încheia cu solicitantul un contract de furnizare a serviciilor sociale care se vor acorda acestuia.

Modelul contractului de furnizare a serviciilor sociale este cel aprobat prin Ordinul nr.73/01.03.2005 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Pentru fiecare persoana/familie care beneficiază de servicii sociale, se întocmește un dosar care trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele acte:

 • Cererea pentru acordarea de servicii
 • Copii după actele de identitate
 • Copii după acte medicale care să ateste starea de sănătate
 • Acte care să ateste situația veniturilor persoanei/familiei
 • Fișa de identificare a cazului
 • Fișa de evaluare inițială
 • Fișa de deschidere a cazului
 • Raportul de anchetă socială din care să reiasă situația socio-economică a persoanei/familiei
 • Contractul de furnizare a serviciilor sociale
 • Planul personalizat de intervenție
 • Raport de vizită a persoanei/familiei
 • Raportul de monitorizare/evaluare a cazului
 • Fișa de închidere a cazului
 • Raportul de monitorizare post-servicii

 

Serviciile de consiliere și informare pot fi furnizate pe loc, și fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcție de tipul de intervenție. În aceste situații sunt suficiente înregistrarea persoanelor în Registrul de evidență cu menționarea acestui aspect.

Toate aceste instrumente de lucru, cât și modelul contractului de furnizare servicii, criteriile de eligibilitate precizate în Regulamentul de Organizare și Funcționare, se află la sediul serviciului social.

De asemenea, serviciul deține la sediul său un Registru de evidență al beneficiarilor unde sunt trecute: datele de identificare, data nașterii, seria și nr. C.I, adresa.

Fiecare dosar al fiecărui beneficiar conține Fișa beneficiarului, unde sunt trecute: datele de identificare, locul și data nașterii, seria și nr. C.I, CNP, activitatea/sprijinul acordat, data și ora, precum și semnătura personalului și beneficiarului.

Toate aceste documente sunt arhivate la sediul serviciului social.

 

Tehnician asistenţă socială: Dulea Alexandra

Referent: Dumitrache – Călin Cornelia

 

 

Serviciu acordat în comunitate, destinat persoanelor adulte 

Procedură proprie privind încetarea acordării serviciilor către beneficiari

 

 

Beneficiarii sunt informaţi asupra condiţiilor/situaţiilor de încetare a serviciului.

 

Serviciile sociale încetează:

 • prin decizia unilaterală a beneficiarului
 • prin decizia furnizorului serviciului
 • prin acordul ambelor părţi, etc.

 

Serviciile sociale încetează în următoarele situații:

– Obiectivele stabilite în Planul de intervenţie au fost atinse şi nu este nevoie de revizuirea acestuia;

–  Beneficiarul renunţă la intervenţie, în anumite etape ale Planului de intervenție asumat;

– Beneficiarul de servicii sociale nu respectă contractul de furnizare a serviciilor încheiat.

 

Tehnician asistenţă socială: Dulea Alexandra

Referent: Dumitrache – Călin Cornelia

 

 

 

Serviciu acordat în comunitate, destinat persoanelor adulte

 Procedura prin care beneficiarii pot face sesizări și reclamații

 

 

Protopopiatul Feteşti– Biroul de Asistență Socială oferă  servicii sociale de înaltă calitate. Scopul serviciului este de a găsi soluţii consensuale pentru problemele cu care se confruntă beneficiarii.

Plângerile, reclamaţiile, nemulţumirile sunt privite într-un mod pozitiv, pentru că ne ajută să devenim mai eficienţi în căutarea unor astfel de soluţii, ceea ce înseamnă că oferim explicaţii, corectăm neînţelegerile şi, dacă este necesar, reevaluăm şi îmbunătăţim serviciile oferite.

Dacă există întrebări (neînţelegeri) şi acestea nu au fost lămurite, atunci pot fi urmate, în ordinea de mai jos, procedurile:

 

 1. solicitaţi o întrevedere cu coordonatorul serviciului social şi căutaţi împreună o soluţie;
 2. solicitaţi o audienţă la părintele protopop/consilierul social al Episcopiei şi relataţi-i motivele şi nemulţumirile dumneavoastră;
 3. înaintaţi o sesizare scrisă adresată Episcopul Eparhiei şi menţionaţi clar natura acesteia;

 

Sesizarea va fi soluţionată în termen de 30 zile şi vor fi comunicate:

 

 • decizia luată şi motivele pentru care a fost luată decizia;
 • acţiunile propuse şi motivele pentru care au fost propuse.

 

Tehnician asistenţă socială: Dulea Alexandra

Referent: Dumitrache – Călin Cornelia

 

Serviciu acordat în comunitate, destinat persoanelor adulte

Procedura privind relația personalului cu beneficiarii

1. Această procedură face referire la toate persoanele angajate în cadrul Serviciului social care vin în contact direct cu beneficiarii.

2.Relațiile personalului cu beneficiarii serviciului social se bazează pe onestitate și confidențialitate.

3. Managerul de caz are obligația de a informa beneficiarul în timp util asupra oricăror modificări intervenite în legătură cu serviciile acordate.

4. În acordarea serviciilor, personalul va respecta principiul autodeterminării, aceasta însemnând că nu decide în numele beneficiarului.

5. Personalul va furniza serviciile sociale beneficiarilor numai în contextual unei relații profesionale contractual și al consimțământului informat al beneficiarului/

reprezentantului legal.

6. Managerul de caz va utiliza un limbaj clar și adecvat pentru a informa beneficiarii serviciilor sociale despre scopul, riscurile și limitele serviciilor, respectiv, alternativele existente, dreptul beneficiarilor de a refuza sau de a rezilia relațiile contractual stabilite, precum și despre perioada pentru care sunt încheiate raporturile contractuale.

7. Personalul va evita conflictele de interese în exercitarea profesiei și va promova o abordare imparțială a situațiilor profesionale.

8. Personalul nu folosește relația profesională cu beneficiarul serviciilor sociale pentru obținerea de avantaje sau alte beneficii de orice natură în interes personal.

9. Personalul se bazează în activitatea profesională pe principiile respectării și apărării intimității beneficiarului, confidențialității acestuia, precum și pe principiul utilizării responsabile a informațiilor obținute în timpul exercitării profesiei sau în legătură cu aceasta.

10. Personalul poate dezvălui informații confidențiale numai cu acordul beneficiarilor sau ai reprezentanților legali ai acestora.

11. Personalul poate dezvălui informații confidențiale fără acordul beneficiarilor în condițiile legii și ale actelor normative adoptate în vederea executării acesteia sau atunci când nedezvăluirea acestora ar pune în pericol viața, integritatea fizică a beneficiarilor sau a altor persoane.

12. Personalul trebuie să păstreze confidențialitatea asupra identității beneficiarilor, atunci când acesta prezintă informații în mass-media, în condițiile legii.

13. Accesul la documentele beneficiarilor este permis profesioniștilor care lucrează în echipa pluridisciplinară, managerilor de caz/ program, precum și altor persoane autorizate în condițiile legii.

14. Personalul nu manifestă față de beneficiarii serviciului social comportamente verbale sau fizice de natură sexuală, menite a fi înțelese ca avansuri sexual sau solicitări de favoruri sexuale.

15. Personalul folosește un limbaj adecvat și respectuos față de beneficiar și evită folosirea termenilor care pot aduce prejudicii persoanelor, grupurilor sau comunităților.

 

Tehnician asistenţă socială: Dulea Alexandra

Referent: Dumitrache – Călin Cornelia

 

Serviciu acordat în comunitate, destinat persoanelor adulte

 

Procedură pentru identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență în rândul propriilor beneficiari

 

Serviciul social elaborează şi aplică propria procedură privind cazurile de abuz. Se ia în considerare oricare formă de abuz (fizic, psihic, economic) şi orice formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de către personalul serviciului, alţi beneficiari, eventual membri de familie/reprezentanţi legali.

Orice incident deosebit care afectează beneficiarii şi personalul serviciului se consemnează într-un Registru de evidenţă a incidentelor deosebite, disponibil la sediul serviciului.

Incidentele deosebite se notifică familiei beneficiarului/personalului, reprezentantului legal şi organelor de specialitate, în funcţie de natura acestora (afecţiuni acute care necesită serviciile ambulanţei şi/sau internare de urgenţă în spital, accidente, furturi, agresiuni, deces, etc.) în maxim 24 de ore de la constatare.

 

Identificarea formelor de abuz, neglijare, discriminare șitratament degradant sau inuman:

 

Se consideră situaţii de abuz următoarele:

 1. Abuzul fizic constă în vătămarea corporală a beneficiarului în cadrul interacţiunii,singulare sau repetate, cu o persoană aflată în poziţie de răspundere, putere sau în relaţie de încredere cu acesta, fiind un rezultat al unor acte intenţionate care produc suferinţă în prezent sau în viitor.
 2. Abuzul emoţional/verbal constă în expunerea repetată a beneficiarului la situaţii al căror impact emoţional depăşeşte capacitatea sa de integrare psihologică. Abuzul emoţional vine din partea unui adult care se află în relaţie de încredere, răspundere sau putere cu beneficiarul. În mod concret, aceste acte pot fi umiliri verbale şi nonverbale, intimidări, ameninţări, terorizări, restrângeri ale libertăţii de acţiune, denigrări, acuzaţii nedrepte, discriminări, ridiculizări şi alte atitudini ostile sau de respingere faţă de beneficiar.

Dacă abuzul emoţional este repetitiv şi susţinut duce la afectarea diverselor paliere ale psihicului beneficiarului (de ex. structura de personalitate, afectele, cogniţiile, adaptarea, percepţia) devenind abuz psihologic.

 1. Abuzul economic constă în a aduce beneficiarul într-o poziție financiară dependentă. Abuzatorul este cel care decide modul în care vor fi cheltuiți banii, fapt care poate implica diferite cunoștinte financiare sau se poate intersecta cu anumite paliere economice. Exemple ale menținerii controlului financiar sunt cele în care beneficiarului nu i se permite să muncească.

 

Se consideră situaţii de neglijare următoarele:

 1. încălcarea obligaţiilor prevăzute în Contractul de acordare a serviciilor, Planul

individualizat de îngrijire şi asistenţă şi în programul şi orarul activităţilor de către personalul serviciului;

 1. indiferenţa faţă de nevoile beneficiarului;
 2. nerespectarea obligaţiilor prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Serviciului social de către personalul serviciului.

Neglijarea se poate prezenta sub mai multe forme:

 • neglijarea alimentară – privarea de hrană, absenţa mai multor alimenteesenţiale pentru organism,mese neregulate, alimente nepotrivite sau administrate necorespunzător cu vârsta și capacitatea de deservire a beneficiarului;
 • neglijarea vestimentară – haine nepotrivite pentru anotimp, haine preamari, haine murdare,lipsa hainelor;
 • neglijarea igienei – lipsa igienei corporale, mirosuri respingătoare, paraziţi;
 • neglijarea medicală – absenţa îngrijirilor necesare,omiterea vizitelor decontrol, neaplicarea tratamentelor prescrise de medic, neprezentarea laprograme de recuperare;
 • neglijarea emoţională – lipsa atenţiei, a contactelor fizice, a semnelor deafecţiune, a cuvintelor de apreciere.

Se consideră situaţii de discriminare următoarele:

 1. atitudine discriminatorie în acordarea serviciilor, în funcţie de sex, etnie, naţionalitate, religie, situaţie materială;
 2. refuzul acordării serviciilor, în funcţie de sex, etnie, naţionalitate, religie, situaţiematerială.

Se consideră a fi tratament degradant sau inuman:

 1. acel tratament de natură să provoace grave suferinţe mentale ori fizice ce nu se pot justifica, de a umili în mod grav individul, de a produce sentimente de teamă, îngrijorare, de a-i înfrânge rezistenţa fizică ori morală.

 

Procedură:

 1. Se vor lua toate măsurile pentru încurajarea beneficiarilor să aducă la cunoştinţa personalului de conducere situaţiile considerate ca fiind abuz, neglijenţă, discriminare, tratament degradant sau inuman.
 2. Managerul de caz va monitoriza trimestrial situaţia beneficiarului, iar cu această ocazie îl va încuraja să semnaleze situaţiile considerate ca fiind abuz, neglijenţă, discriminare, tratament degradant sau inuman.
 3. Serviciul social promoveazăși aplică măsuri deprotejare a beneficiarilor împotriva oricărei forme de intimidare,abuz,neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant.
 4. Atât angajații cât și beneficiarii/aparținătorii acestora sunt informați în sesiuni anuale de instruire privind recunoașterea și semnalarea acestor forme de abuz.Informarea beneficiarilor se va realiza prin distribuirea de materiale informative.
 5. Totodata, angajații serviciului social și beneficarii/aparținătorii acestora sunt informați asupra faptului că esteinterzisă  cu desăvârșire săvârșirea oricărei forme de abuz asupra beneficiarilor.

 

Semnalarea situaţiilor de abuz, neglijenţă, discriminare, tratament degradant sau inuman asupra beneficiarilor:

 

 1. Semnalarea situaţiilor de abuz, neglijenţă, discriminare, tratament degradant sau inuman se face de către persoana vizată, reprezentantul legal, managerul de caz, persoanalul de îngrijire sau orice altă persoană care observă existenţa acestor situaţii sau a unui abuz.
 2. Sesizarea poate fi făcută în mod direct (la sediul serviciului social), telefonic sau electronic (pe adresa de e-mail).
 3. Serviciul social are la sediu un Registru de evidență a cazurilor de abuz săvârșite asupra beneficiarilor.
 4. Beneficiarii/reprezentanții legali ai acestuia, personalul care are suspiciunea sau identifică situații de abuz din partea altor angajați ai serviciului social sau din partea unor persoane din familia sau cercul de cunoștințe al beneficiarului, este obligat a le semnala coordonatorului serviciului socialși a leînscrie în acest registru.

 

Evaluarea şi soluţionarea situaţiilor de abuz, neglijenţă, discriminare, tratament degradant asupra beneficiarului:

 

 1. Coordonatorul serviciului social consultă zilnic Registrul de evidență a cazurilor de abuz săvârșite asupra beneficiarilor și în situația în care este înregistrată o sesizare privind un abuz, acesta:

– vaverifica pe teren sesizarea primită;

– va intervieva toate părţilor implicate;

– va media, unde este posibil, situaţia creată;

– va recomanda soluţii;

– va întocmi un  raport privind situaţia sesizată pe care îl va aduce la cunoştinţa persoanei care a făcut sesizarea și a superiorului ierarhic.

 1. În funcție de natura și gravitatea abuzului sesizat și a dovezilorexistente, reprezentantul serviciului social va înștiința, în termen de maxim 48 de ore de la data primirii notei de constatare, instituțiile abilitate în soluționarea acestor probleme (SPAS, DGASPC, Politie) din raza teritorială a serviciului pentru analizarea situației și găsirea unei rezolvărifavorabile beneficiarului abuzat.
 2. În situația în care abuzul raportat a fost săvârșit de un angajat al serviciului social,reprezentantul serviciului social, în funcție de tipul și gravitatea abuzului, va purcede la suspendarea activității anagajatul respectiv până la soluționarea reclamației, ca primă masură de precauție.
 3. Serviciile vor fi oferite în continuare beneficiarului abuzat de către un alt angajat din cadrulserviciului.

 

Procedura de notificare a incidentelor/evenimentelor deosebite

 

 1. Pentru consemnarea situațiilor excepționale care pot apărea în timpul prestării serviciilorcătre beneficiari, serviciul social deține un Registru de evidență a incidentelor deosebite. Aici suntconsemnate, în principal următoarele tipuri de situații:
 • decesul unui beneficiar petrecut în timpul acordării serviciilor, inclusiv circumstanţele încare s-a produs;
 • îmbolnăvirile, conform normelor sistemului de sănătate;
 • răniri sau vătămări importante ori accidente;
 • contravenţii şi infracţiuni;
 • orice acuzaţii privind comportamentul inadecvat al unui membru al personalului;
 • măsuri de restricţionare a libertăţii de mişcare a beneficiarilor luate de personal însituaţii de forţă majoră;
 • orice alte evenimente petrecute în timpul furnizării serviciilor care afectează siguranţabeneficiarilor ori a personalului.
 1. În situaţia în care apar incidente deosebite, coordonatorul serviciului social care

a asistat la producerea acestora, va anunţa în cel mai scurt timp superiorul ierarhic.

 1. Coordonatorul serviciului social va întocmi un raport în maxim 24 de ore.
 2. Raportul va fi transmis reprezentantului serviciului social şiunor factori direct interesaţi cum ar fi: beneficiarul, reprezentantul legal, familia, poliţia, spitalul, etc.

 

Tehnician asistenţă socială: Dulea Alexandra

Referent: Dumitrache – Călin Cornelia