Cadrul legal de organizare și funcționare

Serviciul social ,,CENTRU DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN – Serviciu social acordat în comunitate persoanelor adulte” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, precum și a unor legi speciale:

– Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;

– Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

– Legea nr.466/04.11. 2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 276/24.12. 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

– Hotărârea nr.1375/04.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;

– Hotărârea  nr. 118/19.02.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;

– Hotărârea nr. 867/14.10.2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor – cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

– Statutul pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române;

– Regulamentul de Organizare și Funcționare a Sistemului de Asistență Socială în Biserica Ortodoxă Română;

– Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale

Standardul minim de calitate aplicabil: Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate și pentru serviciile sociale acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general destinate persoanelor adulte – Anexa nr. 7 din Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale;