Regulament

EPISCOPIA SLOBOZIEI ȘI CĂLĂRAȘILOR

PROTOPOPIATUL FETEȘTI

SERVICIUL SOCIAL ACORDAT ÎN COMUNITATE DESTINAT PERSOANELOR ADULTE

 

 

 REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

A SERVICIULUI SOCIAL

ACORDAT ÎN COMUNITATE DESTINAT

PERSOANELOR ADULTE

8899-CZ-PN-V

 

 

 

 DIN CADRUL EPISCOPIEI SLOBOZIEI ȘI CĂLĂRAȘILOR

 ART.1.DEFINIȚIE.

Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social SERVICIUL ACORDAT ÎN COMUNITATE DESTINAT PERSOANELOR ADULTE PROTOPOPIATUL FETEȘTI aprobat prin același/aceeași act administrativ hotărârea nr:812 din 15.05.2014 prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de accesare, serviciile oferite etc.

 

ART.2.IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL

       Serviciul social SERVICIUL ACORDAT ÎN COMUNITATE DESTINAT PERSOANELOR ADULTE PROTOPOPIATUL FETEȘTI cod serviciu social 8899 CZ-PN-V, înființat și administrat de către furnizorul PROTOPOPIATUL FETEȘTI, acreditat conform Certificatului de acreditare seria :AF, nr. 003179,din data de 08.06.2018, cu sediul în orașul Fetești, str. Călărași, nr. 381, jud. Ialomița.

 

ART.3.SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL

       Scopul serviciului social SERVICIUL ACORDAT ÎN COMUNITATE DESTINAT PERSOANELOR ADULTE PROTOPOPIATUL FETEȘTI este: prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente a unor situații în dificultate care pot genera marginalizare și / sau excludere socială prin acordarea de servicii sociale axate pe creșterea incluziunii sociale la nivel individual, de grup / și sau comunitar.

 

ART.4.CADRUL LEGAL DE ÎNFIIȚARE, ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

        Serviciul social SERVICIUL ACORDAT ÎN COMUNITATE DESTINAT PERSOANELOR ADULTE PROTOPOPIATUL FETEȘTI funcționează cu respectarea prevederii cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea asistenței sociale nr.292/2011,Emitent:Parlamentul României publicată în Monitorul oficial nr. 905 din 20 dec. 2011 (cu modificările și completările în vigoare);

Standard minim de calitate aplicabil:Ordin nr. 29 din 3 ian 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii

      

De persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale;Emitent: Ministerul Muncii și Justiției Sociale Publicat:Monitorul Oficial nr. 121 din 15 feb. 2019, Anexa 7 Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate și pentru serviciile sociale acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general destinate persoanelor adulte; SERVICIUL ACORDAT ÎN COMUNITATE DESTINAT PERSOANELOR ADULTE PROTOPOPIATUL FETEȘTI cod 8899-CZ-PN-V;

Serviciul social SERVICIUL ACORDAT ÎN COMUNITATE DESTINAT PERSOANELOR ADULTE PROTOPOPIATUL FETEȘTI este înființat prin decizia Permanenței Consiliului Eparhial.

 

ART.5.PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORDĂRII SERVICIULUI SOCIAL

         Serviciul social SERVICIUL ACORDAT ÎN COMUNITATE DESTINAT PERSOANELOR ADULTE PROTOPOPIATUL FETEȘTI se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile.

Principiile specifice care stau la baza prestării serviciului social SERVICIUL ACORDAT ÎN COMUNITATE DESTINAT PERSOANELOR ADULTE PROTOPOPIATUL FETEȘTI :

 1. Funcționarea în regim de intervenție imediată, nefiind necesară încheierea contractului de furnizare de servicii;
 2. Intervenția integrată;
 3. Flexibilitatea organizării serviciului în locul unde este necesară intervenția;
 4. Posibilitatea prestării serviciilor fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcție de tipul de intervenție, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidență sau în liste de prezență;
 5. Promovarea unei imagini pozitive în comunitate a categoriilor de persoane vulnerabile sau aflate în situații de dificultate;
 6. Promovarea comportamentului civic și asumarea responsabilității sociale de către toți actorii sociali, în vederea prevenirii situațiilor de risc;
 7. Respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 8. Protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii cu privire la persoanele beneficiare;
 9. Încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;
 10. Asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare, și asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;
 11. Promovarea relațiilor de colaborare a SERVICIUL ACORDAT ÎN COMUNITATE DESTINAT

PERSPERSOANELOR ADULTE PROTOPOPIATUL FETEȘTI cu serviciul public de asistență socială, precum și cu toți asistenții sociali.

 

ART.6.BENEFICIARII SERVICIULUI SOCIAL

           Beneficiarii serviciilor sociale acordate de către Serviciul social SERVICIUL ACORDAT ÎN COMUNITATE DESTINAT PERSPERSOANELOR ADULTE PROTOPOPIATUL FETEȘTI sunt: persoane, familii și comunități aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială (copii,familii,persoane cu dizabilități,persoane vârstnice,persoane victime ale violenței în familie,persoane fără adăpost,etc.);admise conform criteriilor de eligibilitate stabilite în cadrul serviciului, cu respectarea legislației în vigoare respectiv Legea 292 din 20 dec. 2011 – Legea asistenței sociale și a misiunii / scopului serviciului de asistență socială.

 

Condițiile de acces/admitere în SERVICIUL ACORDAT ÎN COMUNITATE DESTINAT PERSOANELOR ADULTE PROTOPOPIATUL FETEȘTI sunt următoarele:

 1. Acte de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei (buletin/carte identitate,certificat de naștere/căsătorie/deces,hotărâre judecătorească de divorț);
 2. Acte doveditoare privind veniturile realizate (cupon pensie,plasament familial, indemnizație,persoană cu dizabilități,adeverință de salariu,etc.);
 3. Acte doveditoare privind încadrarea în muncă;
 4. Acte doveditoare privind starea de sănătate
 5. Alte acte doveditoare privind situația de dificultate.

În conformitate cu principiile și valorile enumerate la ART.5. beneficiarii eligibili sunt cei care solicită și cărora li se pot acorda servicii sociale pentru care SERVICIUL ACORDAT ÎN COMUNITATE DESTINAT PERSOANELOR ADULTE PROTOPOPIATUL FETEȘTI este licențiat. Conform standardelor minime de calitate serviciul de asistență socială deține o procedură proprie de accesare a serviciilor sociale, disponibilă la sediul serviciului. Serviciile sociale se acordă la solicitarea persoanei după caz a reprezentantului său legal, a unor instituții sau reprezentanți ai societății civile precum și din oficiu. Solicitarea pentru acordarea serviciilor sociale se adresează serviciului social.

 

Condiții de încetare a serviciilor: SERVICIUL ACORDAT ÎN COMUNITATE DESTINAT PERSOANELOR ADULTE PROTOPOPIATUL FETEȘTI încetează acordarea serviciilor sociale către beneficiar în condițiile legii prin:decizie unilaterală a beneficiarului, refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat îisponibilă la sediul serviciului de asistență în mod direct sau prin reprezentant, nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social, prin decizia serviciului, prin acordul ambelor părți, limitarea domeniului de activitate a serviciului de asistență socială etc. Beneficiarii sunt informați asupra condițiilor și situațiilor în care sunt sistate serviciile sociale acordate de către serviciul social. Procedura de încetare a acordării serviciilor sociale către beneficiar este disponibilă la sediul serviciului de asistență socială.

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în cadrul SERVICIULUI ACORDAT ÎN COMUNITATE DESTINAT PERSOANELOR ADULTE PROTOPOPIATUL FETEȘTI să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 1. Să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;
 2. Să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;
 3. Să li se asigure continuitatea/transferul/recomandarea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;
 4. Să fie protejați de lege atât ei cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;
 5. Să fie informați asupra situațiilor de risc, precum și asupra drepturilor sociale.

 

ART.7.ACTIVITĂȚI ȘI FUNCȚII

        Principalele funcții ale serviciului social SERVICIUL ACORDAT ÎN COMUNITATE DESTINAT PERSOANELOR ADULTE PROTOPOPIATUL FETEȘTI:

 1. De furnizare a serviciilor sociale în comunicate, prin asigurarea următoarelor activități:
 2. Evaluarea inițială;
 3. Elaborarea planului de îngrijire și asistență;
 4. Aplicarea planului de îngrijire și asistență;
 5. Informare și consiliere;
 6. Educație extracuriculară: educație pentru sănătate, educație privind prevenirea și combaterea bolilor transmisibile, educație pentru prevenirea și combaterea drogurilor, alcoolului, tutun,educație civică,etc;
 7. Promovarea unui stil de viață sănătos și activ: facilitarea accesului la servicii medicale, organizarea acțiunilor și/sau promovarea participării la activități de educație fizică, promovarea activităților de voluntariat, etc;
 8. Colectare și distribuire de ajutoare materiale și alimentare;
 9. Acompaniere în scopul prevenirii și combaterii izolării sociale;
 10. Procurarea actelor de identitate;
 11. Alte activități de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: conștientizare și sensibilizare privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială,ș.a.;
 12. De valorificare a potențialului membrilor comunității în vederea prevenirii situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, excluziune socială etc., prin asigurarea următoarelor activități:
 13. Activități de sensibilizare și informare a populației de promovare a toleranței față de grupurile sociale vulnerabile;
 14. Promovarea participării sociale prin informarea populației, facilități de joacă și cluburi pentru copii și la serviciile elementare din locuință;
 15. Elaborarea unei proceduri pentru identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență în rândul beneficiarilor serviciului social;
 16. De informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice , domeniului de activitate al serviciului social și de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, prin asigurarea următoarelor activități:
 17. Activități de informare a comunității privind serviciile sociale acordate în cadrul SERVICIULUI ACORDAT ÎN COMUNITATE DESTINAT PERSOANELOR ADULTE PROTOPOPIATUL FETEȘTI prin mijloacele mass-media și interacțiunea directă dintre beneficiarii serviciului și personalul de specialitate;
 18. Pune la dispoziția beneficiarilor sau persoanelor interesate material informative privind serviciile sociale oferite în cadrul serviciului de asistență socială;
 19. Asigură informarea beneficiarilor cu privire la regulamentul propriu de organizare și funcționare, precum și informații asupra drepturilor și obligațiilor acestora;
 20. Activități de sensibilizare și informare a comunității privind promovarea toleranței față de grupurile vulnerabile, creșterea gradului de conștientizare a diversității etc.;
 21. Serviciul de asistență socială colaborează cu instituțiile relevante de la nivelul comunității (primării, unități sanitare, culte, poliție,etc.);
 22. Elaborează rapoarte de activitate;

 

d)de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 1. Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
 2. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
 3. Elaborarea unor proceduri și chestionare pentru măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor precum și pentru identificarea problemelor individuale ale beneficiarilor și dinamica acestora, identificarea de activități sau soluții pentru îmbunătățirea serviciilor sociale furnizate în cadrul SERVICIULUI ACORDAT ÎN COMUNITATE DESTINAT PERSOANELOR ADULTE identificarea eventualelor nemulțumiri individuale cu privire la activitatea serviciului de asistență comunitară, personalul acestora etc.;

 

e)de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 1. coordonarea SERVICIULUI ACORDAT ÎN COMUNITATE DESTINAT PERSOANELOR ADULTE PROTOPOPIATUL FETEȘTI, prin personal de specialitate, absolvent al învățământului superior;
 2. întocmirea și reactualizarea fișelor de post a personalului cu atribuții bine definite serviciului de asistență comunitară conform legislației în vigoare;
 3. evaluarea anuală a performanțelor personalului serviciului de asistență socială;

4.asigurarea bazei materiale adecvate în vederea bunei desfășurări a serviciului și a implicării active a personalului în planul de dezvoltare anual, în vederea îmbunătățirii procesului de furnizare a serviciilor sociale și creșterea calității vieții beneficiarilor;

5.organizarea de sesiuni periodice de instruire a personalului angajat privind cunoașterea procedurilor utilizate în acordarea serviciilor sociale;

 1. implicarea activă a voluntarilor și promovarea voluntariatului conform legislației în vigoare;

 

ART.8.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, NUMĂRUL DE POSTURI ȘI CATEGORIILE DE PERSONAL:

         Serviciul social SERVICIUL ACORDAT ÎN COMUNITATE DESTINAT PERSOANELOR ADULTE PROTOPOPIATUL FETEȘTI funcționează cu un nr de 3 persoane din care:

 1. Personal de conducere: coordonator serviciu social;
 2. Personal de specialitate: asistent social / lucrător social;
 3. Personal administrativ: contabil.

 

ART.9.PERSONALUL DE CONDUCERE.

       Personalul de conducere este: coordonator serviciul social.

Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 1. Asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
 2. Elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
 3. Propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;
 4. Colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale sau alte structuri ale societății civile la acțiuni care vizează ameliorarea asistenței sociale;
 5. Răspunde la calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități, formulează propuneri în acest sens;
 6. Organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;
 7. Întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului;
 8. Asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale, după caz;
 9. Alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 

ART.10.PERSONALUL DE SPECIALITATE ȘI AUXILIAR:

       Personalul de specialitate este: asistent social/lucrător social;

Atribuții ale personalului de specialitate privesc în principal elaborarea planului de intervenție:

 1. Identifică și evaluează nevoile sociale a situațiilor de dificultate, individuale, familiale, de grup,etc.;
 2. Acordă suport beneficiarilor în vederea realizării demersurilor necesare obținerii drepturilor sociale;
 3. Acordă consultanță de specialitate și consiliere beneficiarilor privind protecția socială în ansamblu, prevenirea și combaterea marginalizării sociale;
 4. Orientează beneficiarii spre resursele comunitare existente în vederea accesării a serviciilor-suport necesare pentru a răspunde situațiilor de dificultate apărute din diferite cauze;
 5. Acordă serviciile sociale în conformitate cu legislația în vigoare persoanelor și grupurilor aflate în situații de dificultate, și în caz de necesitate referă cazurile complexe spre alți specialiști,servicii și instituții care prestează servicii sociale pentru a depăși perioada de criză, a rezolva problema sau a obține un sprijin adecvat;
 6. Realizează managementul de caz;
 7. Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;
 8. Colaborează cu acordul conducerii serviciului social, cu persoane, specialiști, instituții, ONG-uri, etc., abilitate în vederea identificării resurselor optime și a soluționării situațiilor de dificultate a beneficiarilor .
 9. Monitorizează respectarea standardelor minime de calitate în vigoare;
 10. Întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea desfășurată;
 11. Participă la monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale acordate în cadrul serviciului de asistență socială;
 12. Alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 

ART.11.FINANȚAREA SERVICIULUI

       În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, SERVICIUL ACORDAT ÎN COMUNITATE DESTINAT PERSOANELOR ADULTE PROTOPOPIATUL FETEȘTI sunt:

 1. Fonduri nerambursabile, Primăria Municipiului Fetești;
 2. Fonduri proprii;
 3. Donații și sponsorizări;
 4. Alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Coordonator:

Serviciul Acordat în Comunitate destinat Persoanelor Adulte

Pr. Protopop, Pătărlăgeanu Marian

 

Întocmit: Spătaru Maria Melania, lucrător social.

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut