Legislație

EPISCOPIA SLOBOZIEI ȘI CĂLĂRAȘILOR

PROTOPOPIATUL FETEȘTI

BIROUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

NR.4 din 27.02.2023

CARTA DREPTURILOR BENEFICIARILOR

SERVICIU ACORDAT ÎN COMUNITATE, DESTINAT PERSOANELOR ADULTE

CAPITOLUL I

DREPTURI GENERALE

ART.1.  Beneficiarii serviciului social pot fi: persoane vârstnice, familii monoparentale precum și familii aflate în situații de nevoie socială, cetățeni români cu domiciliul sau reședința în Municipiul Fetești, fără deosebire de rasă, naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de orientare sexuală, de opinie, de apartenență politică.

ART.2.   Serviciile sociale se acordă la solicitarea beneficiarului sau în urma sesizării venite din partea cetățenilor, unor instituții sau reprezentanți ai societății civile.

ART.3.   Drepturile se stabilesc, se suspendă, se modifică după caz încetează în condițiile și procedurile prevăzute de normele legale în vigoare.

ART.4.   Drepturile beneficiarilor de servicii sociale sunt aduse la cunoștință acestora și a angajaților prin afișarea Cartei la sediul serviciului precum și prin orice mijloace de informare accesibile persoanelor interesate.

ART.5.   Prezenta cartă se va completa periodic în funcție de dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale la nivelul serviciului și în funcție de reglementările legale ce vor apare în domeniu.

CAPITOLUL II

DREPTURI COMUNE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE

 

ART.6.   Beneficiarilor serviciilor sociale li se respectă drepturile și libertățile fundamentale fără nici o discriminare bazată pe etnie, sex sau orientare sexuală, stare civilă, convingeri politice și / sau religioase, deficiențe fizice sau psihice sau pe alte asemenea criterii.

ART.7.   Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la demnitate prin recunoașterea valorii fiecăruia ca ființă rațională, posesoare a unor drepturi și libertăți inalienabile, indestructibile și imprescriptibile, capabilă să își controleze propria sa viață, respectându-se convingerile sale politice, religioase, culturale, sociale.

ART.8.   Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la autodeterminare prin implicarea lor direct în luarea deciziilor privind intervenția socială care îi vizează cu afirmarea dreptului clientului la libertatea de a alege varianta de intervenție optimă.

ART.9.   Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la confidențialitate și intimitate, informațiile privind identitatea clientului și aspectele de intimitate ale problemei sale neputând fi divulgate sau făcute publice decât cu permisiunea acestuia asigurându-se astfel dreptul la bunul său renume.

ART.10.  Beneficiarilor de servicii sociale li se asigură continuitatea serviciilor sociale furnizate atâta timp cât se mențin condițiile care au generat starea de nevoie precum și în funcție de resursele umane și materiale ale serviciului.

ART.11.  Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la politețe și considerație din partea profesionistului creându-se posibilitatea unei cooperări constructive într-un climat de încredere reciprocă între cei doi factori implicați în acordarea serviciilor sociale.

ART.12.  Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la non interferență respectiv la dreptul la reținere, aceea libertate negativă care conferă demnitatea de a avea propriile valori și credințe și a nu discuta cu profesionistul situațiilor pe care nu le consider relevante pentru situația social în cauză, beneficiarii fiind îndreptățiți să decidă dacă doresc sau nu o altă formă de ajutor.

ART.13.  Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la viață intimă pe tot parcursul procesului de furnizare a serviciilor.

ART.14.  Beneficiarii de servicii sociale au dreptul să participe la evaluarea serviciilor sociale acordate putând negocia orice modificare cu profesionistul și de a realiza orice activitate de intervenție pe baza unui contract, contractul neputând fi modificat unilateral.

ART.15.  Beneficiarii de servicii sociale au dreptul să își exprime liber opinia cu privire la serviciile sociale primite.

ART.16.  Beneficiarii de servicii sociale au dreptul să fie informați asupra situațiilor de risc, precum și asupra drepturilor sociale.

ART.17.  Beneficiarii de servicii sociale au dreptul să fie informați cu privire la drepturile și obligațiilor ce decurg din calitatea de beneficiar al serviciilor sociale.

CAPITOLUL III

DREPTURI SPECIFICE BENEFICIARILOR

DE SERVICII DE INFORMARE

ART.18.  Beneficiarii serviciilor de informare au dreptul la o informare corectă, obiectivă, conformă cu realitatea și centrată pe problema clientului fiind transmisă într-un limbaj clar, concis, adaptat la capacitatea de înțelegere a clientului dându-i clientului posibilitatea de a opta în cunoștință de cauză pentru o formă sau alta de ajutor.

ART.19.  Beneficiarii serviciilor de informare au dreptul la o informare adaptată în funcție de nevoile și problemele lor.

ART.20.  Beneficiarii serviciilor de informare au dreptul la o informare completă care să cuprindă toate avantajele și dezavantajele opțiunilor posibile.

ART.21.  Beneficiarii de servicii de informare au dreptul la o informare operativă realizată în cel mai scurt timp posibil de la momentul solicitării.

CAPITOLUL IV

DREPTURI SPECIFICE BENEFICIARILOR DE

SERVICII DE CONSILIERE SOCIALĂ

ART.22.  Consilierea se realizează prin încheierea unui contract între reprezentantul serviciului social și beneficiar în care sunt stabilite drepturile și obligațiile părților precum și răspunderea părților în cazul nerespectării clauzelor contractuale.

ART.23Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o consiliere adaptată nevoilor ceea ce presupune din partea profesionistului o explorare aprofundată a problemelor și totodată o explorare a soluțiilor alternative în vederea depășirii situației de risc în care se află clientul.

ART.24.  Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o consiliere neutră și imparțială, ceea ce presupune neimplicarea profesionalismului în relații sentimentale, de rudenie, de prietenie cu clientul, cât și netranspunerea profesionistului în starea emoțională a clientului.

CAPITOLUL V

OBLIGAȚII COMUNE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE

ART.25.  Beneficiarii serviciilor sociale au obligația de a spune profesionistului adevărul, de a furniza acestuia informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială și economică.

ART.26.  Beneficiarii serviciilor sociale au datoria de a accepta responsabilități, respectiv de a-și asuma toate responsabilitățile, respectiv de a-și asuma toate responsabilitățile obișnuite ale unei ființe umane ca membru al unei familii, al comunității și ca cetățean în acord cu normele legale în vigoare.

ART.27.  Beneficiarii serviciilor sociale sunt obligați să participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale.

ART.28.  Beneficiarii serviciilor sociale au obligația să comunice serviciului social orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală pe tot parcursul acordării serviciului social.

ART.29.  Beneficiarii serviciilor sociale au obligația de a coopera cu profesionistul în acordarea serviciilor sociale.

ART.30.  Beneficiarii serviciilor sociale au obligația să manifeste respect în relația cu profesionistul.

CAPITOLUL VI

OBLIGAȚII SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE

ART.31.  Obligațiile beneficiarilor de servicii sociale de informare și consiliere:

-respectarea prevederilor contractului încheiat cu Protopopiatul Fetești – Biroul de Asistență Socială;

-aducerea la cunoștință conducerii Protopopiatului Fetești – Biroului de Asistență Socială a oricărei modificări survenite în situația social-economică, familială.

-respectarea programului de activitate al furnizorului serviciului social;

-respectarea planului de servicii, după caz, a planului individualizat de intervenție.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

ART.32.  Prezenta cartă va fi îmbunătățită periodic dată fiind complexitatea experienței în domeniul asistenței sociale.

ART.33.  Carta drepturilor se va aduce la cunoștință beneficiarilor prin afișarea la sediul serviciului cât și prin orice alte mijloace accesibile persoanelor interesate.

ART.34.  Prezenta cartă a drepturilor a fost aprobată în ședința administrativă a Protopopiatului Fetești din data  de 14.02.2023.

Protopop,

Pr. Pătărlăgeanu Marian

 

 

Secretar,                                                                                       Lucrător social,

 

 

 

 

EPISCOPIA SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR

PROTOPOPIATUL FETEŞTI

BIROUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

COD ETIC

 

Etica a fost definită drept sistemul sau codul moral al unei anumite persoane, religii, grup sau profesie. Moralitatea este legată de rezolvarea sau capacitatea de a realiza distincţia dintre bine şi rău în comportament.

Codul etic reprezintă o reflectare a valorilor, serveşte la simbolizarea principiilor după care un grup profesional sau organizaţie se defineşte pe sine. Este mai mult decât un document administrativ, mai mult decât o listă de reguli, după care un membru al organizaţiei sau al unui grup profesional poate identifica sau exclude comportamentul deviant.

Valorile de bază pentru Protopopiatul Slobozia – Biroul de Asistență Socială sunt:

De ce avem nevoie de un  cod etic în viaţa de zi cu zi a unei asociaţii furnizoare de servicii pentru persoane aflate în dificultate?

Pentru că, inevitabil, ne confruntăm cu dileme de ordin etic cărora trebuie să le găsim rezolvarea. Pentru că trebuie să ne asigurăm că acţiunile noastre concordă cu scopul asociaţiei.

Codul etic al Protopopiatului Feteşti- Biroul de Asistență Socială are temei în Sfânta Scriptură, ca fundament al vieţii oricărui creştin, iar cu privire la rânduielile sociale porneşte de la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

Două sunt virtuţile care întemeiază „doctrina socială” a Ortodoxiei şi care duc la desăvârşirea omului: înfrânarea de sine de la orice rău vătămător vieţii tale şi aproapelui şi lepădarea de sine, pentru a putea recunoaşte binele şi a-l înfăptui cu folos pentru viaţa ta şi a aproapelui.

Grija pentru aproapele este confirmată de cele şapte porunci privitoare la milostenia trupească (sau „faptele milei trupeşti” – în catehism). Învăţătura Bisericii condiţionează mântuirea de împlinirea acestor fapte bune, rezumate astfel: „A da hrană celor flămânzi”, „A îmbrăca pe cei goi”, „A îngriji pe cei bolnavi”, „A primi pe străini”, „A îngropa pe cei morţi”, „A-i cerceta pe cei din închisori”, „A da apă celor însetaţi”. La această „doctrină” socială se adaugă alte şapte porunci privitoare la milostenie sufletească („A feri pe altul de a păcătui”, „A învăţa pe cei neştiutori”, „A mângâia pe cei întristaţi”, „A da un sfat bun celui care are nevoie” etc.).

Misiunea socială a Bisericii este, aşadar, o prelungire a vieţii liturgice a acesteia, îşi are rădăcinile şi primeşte putere din viaţa spirituală a Bisericii. Nu putem concepe liturghie fără filantropie, nici filantropie fără liturghie. Viaţa spirituală a Bisericii rodeşte în viaţa socială a creştinilor, filantropia confirmând astfel liturghia, fiind o iradiere a liturghiei în viaţa cotidiană, socială a oamenilor.

 

Scopul general al Protopopiatului Feteşti – Biroul de Asistență Socială este responsabilizarea şi implicarea comunităţii, precum şi a principalilor factori interesaţi, la dezvoltarea comunitară, la prevenirea, diminuarea sau înlăturarea consecinţelor unor evenimente care prezintă riscuri sociale asupra condiţiilor de viaţă ale populaţiei vulnerabile.

Principalele principii pe care Protopopiatul Feteşti – Biroul de Asistență  le urmăreşte în realizarea scopului propus sunt:

 

Noi recunoaştem faptul că beneficiarii au:

 

 1. Dreptul de a fi membri participanţi egali şi deplini în comunitatea în care trăiesc şi lucrează, indiferent de originea şi apartenenţa lor;
 2. Dreptul de a fi trataţi cu respect şi curtoazie în toate cazurile; nu trebuie lezată demnitatea nimănui;
 3. Dreptul de a avea acces la intimitate, ori de câte ori este necesar, atât în termeni de spaţiu fizic, cât şi din punct de vedere emoţional, al gândurilor şi opiniilor lor;
 4. Dreptul de a avea maximum de autodeterminare, astfel încât drepturile şi nevoile colegilor, precum şi propria lor bunăstare şi siguranţă, să fie asigurate şi permise.
 5. Dreptul de a lua decizii, precum şi de a-şi asuma responsabilitatea pentru consecinţele acestor decizii;
 6. Dreptul de a li se recunoaşte sensibilitatea, interesele şi credinţele, precum şi de a fi respectaţi şi valorizaţi pentru individualitatea fiecăruia;
 7. Dreptul de a fi ascultaţi, de a avea dorinţe şi sentimente care să fie luate în considerare în cazul unor decizii care le vor afecta viaţa în prezent sau viitor;
 8. Dreptul de a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari, conform potenţialului şi dorinţelor personale;
 9. Dreptul de a consimţi, prin angajament, asupra serviciilor asigurate de Protopopiatul Slobozia;
 10. Dreptul de a beneficia de serviciile oferite prin Protopopiatul Slobozia;
 11. Dreptul de a li se păstra toate datele personale în siguranţă şi confidenţialitate, excepţiile de la regulă fiind consemnate în scris, în acord cu beneficiarii sau cu reprezentanţii lor;
 12. Dreptul de a face sugestii şi reclamaţii, fără teama de represalii;
 13. Dreptul de a fi trataţi şi de a avea acces la serviciile Protopopiatului Slobozia, fără discriminare;
 14. Dreptul de a practica cultul religios de care aparţin;
 15. Dreptul de a se implica şi a participa la toate deciziile care îi privesc;
 16. Dreptul de a primi răspuns la solicitările şi opiniile exprimate.
 17. Dreptul de a fi informaţi cu privire la măsuri de prevenţie în ceea ce priveşte actele antisociale, consumul ilicit de droguri, violenţa şi orice fel de comportament abuziv.

 

 Protopopiatul Feteşti- caracterul privat şi confidenţial al activităţii

 

Personalul din cadrul Protopopiatului Feteşti este dator:

 1. Să respecte caracterul privat al relaţiei cu beneficiarul de servicii şi să păstreze toate informaţiile primite pe parcursul activităţii profesionale;
 2. Să nu dezvăluie altor persoane aspecte confidenţiale fără acordul acestora, doar dacă este constrâns din motive profesionale;
 3. Să informeze asistaţii în detaliu cu privire la limitele confidenţialităţii într-o situaţie dată, cu privire la scopurile pentru care informaţia este obţinută şi la modul în care va fi folosită;
 4. Să permită accesul la orice document care poate avea legătură cu persoana lor;
 5. Atunci când permite accesul la documentele respective, să se protejeze confidenţialitatea informaţiilor despre alte persoane la care se referă acele documente;
 6. Să obţină acordul de bună ştiinţă al beneficiarilor atunci când activitatea lor se înregistrează în scris sau audio, ori când la aceasta participă ca observator o a treia persoană.
 7. Să respecte demnitatea beneficiarilor şi a familiilor sau reprezentanţilor legali, precum şi protejarea acestora împotriva eventualelor riscuri.
 8. Să promoveze pentru personalul propriu şi beneficiari, un mod sănătos şi sigur, fiind luate în calcul toate situaţiile generatoare de posibile accidente.

 

 

Plângeri

 

Procedura prin care beneficiarii pot face sesizări:

Noi ne obligăm să oferim servicii de înaltă calitate. Scopul nostru este de a găsi soluţii consensuale pentru problemele cu care se confruntă beneficiarii noştri. Plângerile, reclamaţiile, nemulţumirile sunt privite de către noi într-un mod pozitiv, pentru că ne ajută să devenim mai eficienţi în căutarea unor astfel de soluţii, ceea ce înseamnă că oferim explicaţii, corectăm neînţelegerile şi, dacă este necesar, reevaluăm şi îmbunătăţim serviciile oferite.

Dacă există întrebări (neînţelegeri) şi acestea nu au fost lămurite, atunci pot fi urmate, în ordinea de mai jos, procedurile:

 

 1. solicitaţi o întrevedere cu asistentul social şi căutaţi împreună o soluţie;
 2. solicitaţi o audienţă la părintele protopop al Protopopiatului Feteşti şi relataţi-i motivele şi nemulţumirile dumneavoastră;
 3. înaintaţi o sesizare scrisă adresată părintelui protopop al Protopopiatului şi menţionaţi clar natura acesteia.

Sesizarea va fi soluţionată în termen de 30 zile şi vor fi comunicate:

 

 

            PROTOPOP,                                                                                Lucrător social,

          Pr. Pătărlăgeanu Marian                                                                Spătaru Maria Melania

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut