Caută
Categorii
 • Știri
 • Transmisiuni
 • Unelte
 • Cereri și Formulare
 • Îndrumător
 • Publicații
 • Din Arhive
 • Toate
Peste 350 de Biserici și Mănăstiri. 6 Protopopiate.
În Bărăgan.

Permanența Consiliului Eparhial

PERMANENŢA CONSILIULUI EPARHIAL
MEMBRII PERMANENŢEI CONSILIULUI EPARHIAL
ai Episcopiei Sloboziei și Călărașilor

Președinte: Preasfințitul Părinte VINCENŢIU, Episcopul Sloboziei și Călărașilor

 1. Arhim. Rafail Mîț – Vicar Eparhial
 2. Pr. Florin Ionescu – Consilier Eparhial Coordonator
 3. Pr. Manuel Rusu – Consilier Cultural    
 4. Pr. Cristian Ştefan Munteanu – Consilier Economic
 5. Pr. Cristi Gavrilă – Consilier Administrativ Bisericesc
 6. Pr. Laurenţiu Mititelu – Consilier bunuri bisericești
 7. Pr. Daniel – George Sturzoiu – Consilier Social
 8. Pr. Daniel Demișcă – Consilier monumente și servicii funerare
 9. Arhid. Nicușor Silviu Dascălu – Consilier Mass Media 
 10. Arhid. Marius – Gabriel Purcărea – Consilier  Protocol
 11. D-na Florica Marin – Consilier Financiar
 12. Arhid. Nicuşor – Florinel Obretin – Secretar Eparhial

Atribuţiile:

(Extras din Statutul pentru organizarea şifuncţionarea Bisericii Ortodoxe Române)

 • Art.100 – Între şedinţele Consiliului Eparhialfuncţionează Permanenţa Consiliului Eparhial.
 • Art.101
  • (1) Permanenţa Consiliului Eparhial secompune din Chiriarh, ca preşedinte, Episcopul-vicar sau Arhiereul-vicar, vicarul administrativ eparhial, consilierii eparhiali, inspectorul eparhial,secretarul eparhial, exarhul, consilierul juridic şi contabilul şef, ca membri.
   În caz de vacanţă, prezidează locţiitorul desemnatcanonic şi statutar.
  • (2) Permanenţa Consiliului Eparhial se întruneşte la convocareaChiriarhului ori de câte ori este nevoie.
  • (3) Din încredinţarea Chiriarhului, PermanenţaConsiliului Eparhial poate fi prezidată de Episcopul-vicar, Arhiereul-vicar,vicarul administrativ eparhial sau de unul dintre consilierii eparhiali. În acestcaz, procesul-verbal al lucrărilor este supus aprobării Chiriarhului.
  • (4) Secretarul eparhial este şi secretar al şedinţelorPermanenţei şi întocmeşte procesul verbal al lucrărilor.
  • (5) Hotărârile Permanenţei Consiliului Eparhial se iaucu votul majorităţii membrilor prezenţi şi sunt aduse la îndeplinire desectoarele Administraţiei Eparhiale potrivit competenţelor date prin Statut şiregulamentele bisericeşti.
 • Art.102 – Permanenţa Consiliului Eparhial exercităatribuţiile Consiliului Eparhial în perioada dintre şedinţele acestuia, cuexcepţia celor prevăzute la art.98, lit. a, b, c, k, n şi q, precum şiurmătoarele atribuţii:
  • a. Examinează şi definitivează dările de seamă anualeprivind activităţile sectoarelor Administraţiei Eparhiale, ale instituţiilor şifundaţiilor eparhiale;
  • b. Analizează şi definitivează contul de execuţiebugetară şi bilanţul financiar-contabil al eparhiei, al instituţiilor şifundaţiilor sale;
  • c. Prezintă Consiliului Eparhial, spre verificare şiavizare, proiectul bugetului general al eparhiei, al instituţiilor şifundaţiilor sale;
  • d. Face propuneri privind planurile de activitate aleediturii şi tipografiei eparhiale, precum şi ale atelierelor eparhiale şimânastireşti;
  • e. Aprobă clasificarea pe categorii a parohiilor, înconformitate cu prevederile art.47 alin.1 şi 2 din prezentul Statut
  • f. Face propuneri Consiliului Eparhial privind modul deadministrare al bunurilor mobile şi imobile ale eparhiei, ale instituţiilor şifundaţiilor eparhiale;
  • g. Aprobă înfiinţarea şi organizarea de instituţii cucaracter economic, cu sau fără personalitate juridică, distinctă de eparhie saude unităţile din jurisdicţia ei, pentru susţinerea activităţilormisionar-pastorale şi social-filantropice, în condiţiile prezentului Statut,ale regulamentelor bisericeşti şi legislaţiei în vigoare;
  • h. Administrează fondurile eparhiale, ale instituţiilorşi fundaţiilor eparhiale destinate ajutorării parohiilor sărace, acordării deburse tinerilor care se pregătesc în instituţiile de învătământ, precum şisprijinirii programelor locale de asistenţa social-filantropică şicultura-misionară;
  • i. Aprobă proiectele de investiţii în limita bugetuluianual al eparhiei;
  • j. Face demersuri către autoritaţile publice centraleşi locale pentru obţinerea de sprijin destinat susţinerii activităţilorpastoral-misionare, culturale şi social-filantropice ale eparhiei şi unităţilorsale, restaurării monumentelor bisericeşti, precum şi construirii de noibiserici în cuprinsul eparhiei;
  • k. Aprobă proiectele de buget şi conturile de execuţiebugetară ale protopopiatelor, ale parohiilor şi ale mânăstirilor.
  • l. Întocmeşte raportul către Consiliul Eparhial privindinventarul protopopiatelor, parohiilor şi mânăstirilor;
  • m. Examinează şi aprobă donaţiile, sponsorizările şilegatele ce se fac în folosul eparhiei, în conformitate cu legislaţia învigoare;
  • n. Decide cu privire la contesţatiile făcute împotrivahotărârilor organismelor parohiale;
  • o. Exercită orice atribuţii care îi sunt date prinStatut, regulamente sau prin hotărâri ale Adunării Eparhiale şi ConsiliuluiEparhial.
Rămânem în legătură
Să începem