Despre noi

Serviciul Social Acordat în Comunitate destinat Persoanelor Adulte, Protopopiatul Fetești – și-a propus încă de la înființarea, promovarea serviciilor de asistență socială în scopul îmbunătățirii calității vieții a persoanelor aflate în situații de dificultate.

În munca noastră ne conducem după următoarele VALORI:

Solidaritate, Demnitate, Parteneriat, Responsabilitate socială.

OBIECTIVELE STRATEGICE stabilite și urmărite sunt:

FAPTE – REALIZĂRI – ACTIVITĂȚILE PRINCIPALE – desfășurate de către Serviciul Social Acordat în Comunitate destinat Persoanelor Adulte sunt:

PROMOVAREA VOLUNTARIATULUI – se face prin programe și servicii sociale, legătura dintre nevoile existente în comunitate și persoanelor dornice să se implice în activități voluntare.

În cadrul programelor și proiectelor sociale stabilite de către Biroul de Asistență Socială al Protopopiatului Fetești, se desfășoară diferite activități la care participă personalul, beneficiarii, partenerii și colaboratorii.

Identificarea, evaluarea, centralizarea și sistematizarea problemelor sociale din cadrul Protopopiatului, formulând propuneri pentru soluționarea lor, prin analiza cererilor din partea beneficiarilor.

Stabilește criteriile e selecționare a persoanelor ce vor beneficia de asistență socială în funcție de prioritățile și posibilitățile acestora.

Efectuează anchete sociale și întocmește dosarul social;

Dezvoltă planuri de acțiuni și programe;

Monitorizează beneficiarii;

Promovează activități sociale;

Colaborează cu instituțiile de stat și organizații nonguvernamentale;

Acordă sprijin material și financiar.

DATE GENERALE PRIVIND ACORDAREA SERVICIILOR SOCIALE

Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială.

CONDIȚII DE ADMITERE – Beneficiarii serviciilor sociale în cadrul serviciului social sunt:

 1. Aflate în risc de sărăcie, adică au un venit disponibil echivalent situat sub pragul riscului de sărăcie;
 2. Pot fi beneficiarii ai serviciilor sociale persoane, familii aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială;
 3. Se confruntă cu deprivare materială severă, adică dispun de condiții de trai limitate caracterizată de lipsa resurselor necesare pentru un trai decent;
 4. Trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii;

CONDIȚII DE ACCESARE A SERVICIILOR SOCIALE SUNT: persoane din rândul comunității aflate în risc de sărăcie și excluziune socială la solicitare.

ACTE NECESARE:

 

 

SERVICIU ACORDAT ÎN COMUNITATE DESTINAT PERSOANELOR ADULTE

 

PLAN PROPRIU DE DEZVOLTARE

Capitolul I

Consideraţii generale

 

 

 1. Consideraţii generale

Urmare a modificărilor intervenite în nevoile sociale ale populaţiei şi în legislaţia naţională în domeniul asistenţei sociale, se impune elaborarea unei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale şi a unui Plan de acţiune elaborat în conformitate cu aceasta, pentru perioada  2017-2020.

Furnizorul îşi asumă obligaţia de a organiza şi acorda serviciile sociale ce-i revin în sfera de atribuţii şi competenţe, precum şi de a planifica dezvoltarea acestora, în funcţie de nevoile identificate ale persoanelor din comunitate, de priorităţile asumate și de resursele disponibile.

Furnizorul serviciului facilitează participarea personalului și a beneficiarilor la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare, în vederea creșterii calității serviciilor.

 

 1. Definiţie

Serviciile sociale sunt definite ca reprezentând activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi a celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

 

 1. Scop

Scopul elaborării strategiei este acela de a asigura condiţiile furnizării unor servicii sociale de calitate, care implicit să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii celor 21 de familii cu venituri mici din oraşul Slobozia, județul Ialomița.

 

 1. Legislaţie

Prezenta Strategie și Planul de acţiune corespunzător sunt elaborate cu respectarea legislaţiei în vigoare:

a)Legea asistenţei sociale nr. 292/2011;

b)Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

c)Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

d)Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

Legea nr. 276/24.12. 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

e)Hotărârea nr.1375/04.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;

f)Hotărârea  nr. 118/19.02.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;

g)Hotărârea nr. 867/14.10.2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor – cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

h)Hotărârea nr.383/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020;

i)Statutul pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române;

j)Regulamentul de Organizare și Funcționare a Sistemului de Asistență Socială în Biserica Ortodoxă Română.

 

Capitolul II

Principii şi valori

 

 1. Strategia se bazează pe respectarea următoarelor principii:
 2. Universalitate

Fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială în condiţiile prevăzute de lege. Prin acest drept este recunoscut principiul accesibilităţii egale la serviciile sociale pentru cele 21 familii identificate în oraşul Slobozia, județul Ialomița.

 1. Obiectivitate şi imparţialitate

În acordarea serviciilor sociale se  asigură  o atitudine obiectivă, neutră şi imparţială faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.

 1. Eficienţă şi eficacitate

În acordarea serviciilor sociale se asigură toate condiţiile pentru rezolvarea eventualelor situaţii de criză în care se găseşte solicitantul, avându-se în vedere următoarele caracteristici: calitative, cantitativ adecvate şi perioada de timp adecvate.

 1. Abordarea integrată în furnizarea serviciilor sociale

Acordarea de servicii sociale se bazează pe o evaluare completă şi complexă (unde este cazul) a nevoilor beneficiarilor şi intervenţia asupra tuturor aspectelor problemelor de rezolvat.

 1. Proximitate în furnizarea de servicii sociale

Serviciile sociale acordate se adaptează la nevoile celor 21 familii identificate în oraşul Slobozia, județul Ialomița.

 1. Cooperare şi parteneriat

Serviciile sociale se acordă în parteneriat şi cooperând cu ceilalţi furnizori de servicii sociale. Se asigură transferul şi monitorizarea beneficiarului atunci când situaţia o impune, către alte servicii sociale primare sau specializate.

 1. Orientarea pe rezultate

Serviciul social are ca obiectiv principal orientarea pe rezultate în beneficiul familiilor identificate, acordarea lui făcându-se în funcţie de veniturile şi bunurile acestora.

 1. Îmbunătăţirea continuă a calităţii

Furnizorul se centrează pe îmbunătăţirea continuă a serviciilor sociale şi pe eficientizarea resurselor disponibile.

 1. Respectarea demnităţii umane

Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intectual, politic sau economic.

 1. Subsidiaritatea

Persoana care nu-şi poate asigura integral nevoile sociale beneficiază de intervenţia comunităţii locale, a structurilor ei administrative sau asociative şi, implicit, a statului.

 

 1. Strategia se bazează pe respectarea următoarelor valori:
 2. Egalitatea de şanse

Toate persoanele beneficiază de oportunităţi egale cu privire la accesul la serviciile sociale şi de tratament egal prin eliminarea oricăror forme de discriminare.

 1. Libertatea de alegere

Fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind serviciul social ce răspunde nevoii sale sociale.

 1. Independenţa şi individualitatea fiecărei persoane

Fiecare persoană are dreptul să fie parte integrantă a comunităţii, păstrându-şi în acelaşi timp independenţa şi individualitatea. Aceasta urmăreşte să evite marginalizarea beneficiarilor de servicii sociale pe baza principiului că toţi cetăţenii, indiferent dacă necesită servicii de asistenţă socială sau nu, sunt fiinţe normale cu nevoi şi aspiraţii umane normale.

 1. Transparenţă în participarea şi acordarea serviciilor sociale

Fiecare persoană are acces la informaţiile privind drepturile fundamentale şi legale de asistenţă socială, precum şi posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor servicii sociale. Beneficiarii sunt încurajaţi şi sprijiniţi pentru a putea fi parte integrantă în planificarea şi furnizarea serviciilor sociale.

 1. Confidenţialitatea

Furnizorul de servicii sociale ia măsurile posibile şi rezonabile, astfel încât informaţiile care privesc beneficiarii  nu sunt divulgate sau făcute publice fără acordula cestora.

 

Capitolul III

Obiective, grupul ţintă şi

problemele sociale

grupului ţintă

 

 1. Obiectiv general

Înfiinţarea şi dezvoltarea de servicii sociale realiste și eficiente, capabile să asigure incluziunea socială a categoriilor vulnerabile (familii cu venituri mici), creşterea calităţii vieţii, tratament egal, nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă.

 

 1. Obiective specifice:

 

Obiectiv specific 1: Implementarea prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (familii cu venituri mici);

Obiectiv specific 2: Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei Baze de date  care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi profesională, adrese de domiciliu etc.), date privind veniturile (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc.), precum şi alte informaţii relevante pentru completarea Bazei de date;

Obiectiv specific 3: Menținerea și inițierea unor noi parteneriate cu autorităţi sau instituţii publice, ONG-uri, centre sociale etc.

Obiectiv specific 4: Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative a beneficiarilor de servicii sociale.

Obiectiv specific 5: Creşterea şi diversificarea resurselor financiare

Obiectiv specific 6: Creşterea vizibilităţii serviciului social în comunitate

 

III.     La nivelul oraşului Slobozia, județul Ialomița a fost identificat un Grup ţintă după cum urmează: 21 familii aflate în dificultate.

 

Problemele sociale ale Grupului țintă  sunt:

– resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor;

– dificultăţi în găsirea unui loc de muncă;

– climat social defavorabil;

– abandon şcolar;

– probleme de sănătate;

– venituri mici în raport cu necesităţile;

– nevoi spirituale;

– situaţia materială precară;

– lipsa de informare.

 

Tipuri de activități desfășurate în cadrul serviciului social

 

Serviciile sociale sunt servicii de interes general şi se organizează în forme/structuri diverse, în funcţie de specificul activităţii/activităţilor derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari.

Serviciile sociale au caracter proactiv şi presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relaţie cu situaţia socio-economică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al acesteia.

Tipurile de activități care vor fi acordate beneficiarilor cuprinşi în Grupul ţintă, în intervalulul 2017-2020, sunt:

– diagnoză socială;

– elaborare plan de intervenţie/de asistenţă;

– îndrumare către alte servicii;

– management de caz, monitorizare cazuri sociale, supervizare activităţi de asistenţă socială;

– identificarea nevoilor sociale individuale, familiale și de grup;

– informare despre drepturi și obligații;

– consiliere socială (primară);

– suport emoțional – religios;

– măsuri și acțiuni de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză;

– socializare, activități culturale și de petrecere a timpului liber (excursii, pelerinaje, ateliere de lucru, ateliere de creație, expoziții, serbări, festivități, concursuri, spectacole);

– acte de caritate: colectare, depozitare și distribuire de alimente, ajutoare materiale și financiare.

 

 

Capitolul IV

Monitorizarea și evaluarea strategiei

 

Monitorizarea strategiei

Strategia va fi monitorizată prin intermediul unor rapoarte anuale întocmite de asistentul social.

Raportul anual este structurat astfel:

 1. Stadiul în care se află diversele activităţi/acţiuni/măsuri programate pentru anul în care se face raportarea;
 2. Problemele/piedicile întâmpinate;
 3. Revizuirea/ajustarea activităţilor/acţiunilor/măsurilor, acolo unde este cazul;
 4. Timpul estimat pentru îndeplinirea activităţilor/acţiunilor/măsurilor revizuite/ajustate;
 5. Alte aspecte.

 

La finalizarea implementării Strategiei se va întocmi un Raport final, separat de cel aferent anului 2020.

 

Evaluarea strategiei

Strategia va fi evaluată anual prin intermediul:

 1. Rapoartelor anuale de monitorizare, care vor fi afişare la sediul Protopopiatului, pe site-ul acestuia şi aduse la cunoştinţă tuturor celor interesaţi.
 2. Unor Rapoarte intermediare de monitorizare, întocmite ori de câte ori intervin modificări legislative sau de altă natură, care impun elaborarea acestora. De asemenea, Rapoartele intermediare vor fi afişare la sediul Protopopiatului, pe site-ul acestuia şi aduse la cunoştinţă tuturor celor interesaţi.
 3. Organizarea unor întâlniri anuale, la care vor participa personalul, partenerii, reprezentanţi ai beneficiarilor şi ai comunităţii, alte persoane cu pregătire şi expertiză în domeniul serviciilor sociale, alţi invitaţi, unde vor fi comunicate şi evaluate rezultatele implementării Strategiei. Aceste întâlniri anuale se vor finaliza prin întocmirea, de către asistentul social, a unui proces-verbal în care se vor consemna toate informaţiile comunicate, toate luările de cuvânt şi care va fi semnat de toţi participanţii.
 4. Raportul-final întocmit la finalizarea implementării Strategiei, în anul 2020.

În funcţie de rezultatele evaluării şi monitorizării şi în acord cu modificările legislative,  sau cu modificările intervenite în contextul social, economic, cultural, Strategia poate fi revizuită sau completată ori de câte ori este necesar.

 

 

DATE DE CONTACT:

Strada călărași, nr. 381, jud. Ialomița, Municipiul Fetești

Email: fetestiprotoieria@yahoo.com

Persoana de contact: Pătărlăgeanu Marian, Coordonator Serviciul Social – 0722437601

Spătaru Melania – 0766954644.

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut