Anunțuri

27 februarie 2012 – Examenul pentru posturile vacante din oraşele Eparhiei

Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor anunţă desfăşurarea examenului de selecţionare în vederea ocupării posturilor clericale vacante din municipiile şi oraşele din cadrul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, după cum urmează:

1.Data de desfăşurare a examenului: 27 martie 2012: orele 09:00 – proba scrisă;

2.Examenul va cuprinde:

2.1. Proba – Scrisă:

Continuarea materialului cu toate detaliile despre examen

1. Cultul liturgic şi cinstirea zilei Domnului – izvoare de revigorare a vieţii duhovniceşti a credincioşilor, în lumina tentaţiilor societăţii actuale.

•Pr. prof. dr. Ene Branişte, Liturgica specială, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., 1978.

•Idem, Participarea la Liturghie şi metode pentru realizarea ei, în « Studii Teologice » 7-8/1949, pp.576-581.

2. Biserica şi problemele sociale actuale : secularizarea, problemele ecologice, stabilitatea familiei, şomajul, atitudinea faţă de bolnavi.

•Pr.prof.dr.Dumitru Popescu, Teologie şi cultură, Bucureşti, Editura Institutului Biblic…, 1992

•Idem, Ortodoxie şi contemporaneitate, Bucureşti, 1996

•Pr.dr.Valer Bel, Misiunea şi responsabilitatea Bisericii într-o lume secularizată, în vol. Dogmă şi propovăduire, Cluj Napoca, Dacia, 1994

3. Probleme morale actuale: avortul, eutanasia, transplantul de organe, clonarea, naşterea in vitro, pornografia, schimbarea sexului.

•Pr.prof.Ilie Moldovan, Darul sfânt al vieţii, Bucureşti, Editura Institutului Biblic…, 1996

•Pr.prof.Ilie Moldovan, Biserica strămoşească în faţa unei noi încercări proavorţioniste de surpare a vieţii neamului, în « Îndrumător bisericesc », Sibiu, 2000.

•Pr. prof. Dumitru Radu, Atitudinea moralei creştine ortodoxe faţă de avort, divorţ, abandonul copiilor, imoralitate, în « Ortodoxia » 2-3/1994

•Pr. prof. dr. John Breck, Darul sacru al vieţii, traducere de P.S. Irineu Bistriţeanul, Cluj Napoca, Editura Patmos, 2000.

•P.S.Irineu Bistriţeanul, Viaţa, un dar sacru sau o povară psiho-somatică ?, în « Renaşterea » 2/2001, p.7

4. Misiunea Bisericii în epoca modernă. Datoria preotului şi a fiecărui credincios pentru transmiterea şi apărarea dreptei credinţe.

•Pr.prof.dr.Dumitru Radu, Păstrarea dreptei credinţe, condiţie a dobândirii mântuirii, în “Biserica Ortodoxă Română” 1-2/1983

•Pr.conf.dr.Valer Bel, Cuvântul adevărului sau transmiterea dreptei credinţe, în “Studia UBB – Theologia Orthodoxa” 2/1999, pp.68-84

•Pr.lect.Ioan Mihălţan, Metode şi mijloace pastorale pentru întărirea credincioşilor în dreapta credinţă, în “Mitropolia Banatului” 9-10/1983, pp.591-605.

5. Filantropia creştină în cadrul misiunii Bisericii: temeiuri biblice, teologice, realizarea ei în cadrul parohiei şi în diferite contexte actuale.

•Mitrop. Daniel Ciobotea, Taina fratelui, în « Candela Moldovei » 1-2/1994

•Pr.prof.Ion Bria, Biserica slujitoare, în “Ortodoxia” 4/1980

•Pr.Filaret Costea, Misiunea social-caritativă a Bisericii, în “Revista teologică” 4/1991.

6. Aspectele misiunii creştine: evanghelizare, mărturie, diaconie şi pastoraţie – mijloace şi metode de realizare a lor.

•Pr.prof.dr.Ion Bria, Mărturia creştină în Biserica Ortodoxă, în “Glasul Bisericii” 1-2/1982.

•Idem, Aspecte ale pastoraţiei misionare, în situaţia prezentă, în « Glasul Bisericii » 1/1987, pp.38-64 şi în vol. Destinul Ortodoxiei, Editura Institutului Biblic…, Bucureşti, 1989

•Pr.conf.dr.Valer Bel, Aspectele misiunii creştine, curs dactilografiat.

7. Misiune creştină şi contra-misiune sau prozelitism – argumente teologice şi metode pastorale de prevenire şi respingere a prozelitismului.

•Î.P.S.Nicolae Corneanu, Prozelitismul, în vol.Quo vadis, Timişoara, 1990, pp.140-141.

•Pr.prof.dr.Ion Bria, Un obstacol în calea ecumensimului : prozelitismul, în « Biserica Ortodoxă Română » 9-10/1970

•Pr.conf.dr.Valer Bel, Misiune, mărturie creştină, prozelitism sau contra-mărturie, în “Ortodoxia maramureşeană” 2/1997, pp.164-169.

8. Cinstirea Sfintei Cruci şi a icoanelor, în contextul prozelitismului sectar actual.

•* * * , Îndrumări misionare, Bucureşti, 1996

•Arhid.prof.I.P.David, Călăuza creştină, Bucureşti, 1996

9. Cultul Maicii Domnului şi al Sfinţilor, în contextul prozelitismului sectar urban actual.

•* * * , Îndrumări misionare, Bucureşti 1996

•Arhid.prof.I.P.David, Călăuza creştină, Bucureşti, 1996

10. A doua venire a Domnului, învăţătura ortodoxă şi respingerea ideologiilor apocaliptice şi a practicilor de ghicire a viitorului.

•* * * , Îndrumări misionare, Bucureşti, 1996

•Arhid. Prof. I.P. David, Călăuza creştină, Bucureşti, 1996

2.2. Proba – Oral:

2.2.1. Teologie Dogmatică:

I. Revelaţia Dumnezeiască, izvorul credinţei creştine:

– Revelaţia naturală şi supranaturală;

– Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie, Biserica.

II. Trei moduri ale cunoaşterii lui Dumnezeu:

-Cunoaşterea raţională şi cunoaşterea apofatică;

-Cunoaşterea lui Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieţii.

III. Sfânta Treime, structura supremei iubiri:

-Descoperirea Sfintei Treimi în afara Noului Testament;

-Descoperirea Sfintei Treimi în Noul Testament;

-Formularea Dogmei Sfintei Treimi în Tradiţia Creştină;

-Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Fiul. Dumnezeu Sfântul Duh;

IV. Crearea omului:

-Constituţia omului: trup şi suflet;

-Omul: după chipul lui Dumnezeu şi spre asemănarea cu Dumnezeu;

V. Persoana lui Iisus Hristos şi opera lui mântuitoare săvârşită în umanitatea asumată de El:

– Întruparea Fiului lui Dumnezeu: natura dumnezeiască şi natura omenească în Ipostasul Logosului divin;

– Unirea Ipostatică;

– Implicaţiile (consecinţele) unirii ipostatice;

– Cele trei slujiri ale Mântuitorului Iisus Hristos: Învăţător-Prooroc, Arhiereu şi Împărat;

VI. Biserica, Trupul tainic al Domnului în Duhul Sfânt:

-Pogorârea Duhului Sfânt şi începutul Bisericii;

-Însuşirile Bisericii: unitatea, sfinţenia, sobornicitatea, apostolicitatea.

VII. Mântuirea omului în Biserică, înţelesurile, etapele şi condiţiile ei:

-Înţelesurile mântuirii;

-Etapele sau treptele mântuirii;

-Necesitatea credinţei şi a faptelor bune în însuşirea mântuirii;

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

– CHIŢESCU, Prof. N., Pr. Prof. Isidor TODORAN, Pr. Prof. I. PETREUŢĂ, Teologia Dogmatică şi Simbolică, vol.1, ediţia a II-a, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2004.

– FELMY, Karl Christian, Dogmatica experienţei ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane, introducere şi traducere: Pr. Prof. Dr. Ioan ICĂ, Editura Deisis, Sibiu, 1999.

-POPESCU, Preot Profesor Dr. Dumitru, Iisus Hristos Pantocrator, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2005.

– STĂNILOAE, Preot Prof. Dr. Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, 2, 3, ediţia a II-a, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1997; vol. 1, 2, ediţia a III-a, Bucureşti, 2003 (sau altă ediţie);

2.2.2. Teologie Practică

A. Tipic Bisericesc:

– Anul bisericesc şi împărţirea lui;

– Rânduiala Vecerniei din Duminici;

– Rânduiala Vecerniei la praznice împărăteşti şi Sf. cu Polieleu;

– Rânduiala Utreniei din Duminici;

– Rânduiala Utreniei la praznice împărăteşti şi Sf. cu Polileu;

– Rânduiala Sf. Liturghii a Sf. Ioan Gură de Aur;

– Rânduiala Sf. Liturghii a Sf. Vasile cel Mare;

– Rânduiala Sf. Taine;

– Rânduiala Ierurgiilor.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

-Tipic Bisericesc (orice Ediţie);

B. Teologie Liturgică

– Sfânta Liturghie (istoric, rânduială, explicare);

– Duminica;

– Sărbătorile domneşti;

– Sărbătorile Maicii Domnului;

– Sărbătorile Sfinţilor Îngeri şi ale Sf. Cruci.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

– BRANIŞTE, Pr. Prof. Dr. Ene, Liturgica Specială, Editura Nemira, Bucureşti, 2002 (sau altă ediţie);

– Idem, Liturgica Generală, E.I.B.M.B.O.R., Ediţia a II-a, 1993, pp. 146-155; pp. 155-183; pp. 186-200; pp. 205-219;

– FOUNDOULIS, Ioannis, Dialoguri liturgice. Răspunsuri la probleme liturgice, traducere de Preot Victor MANOLACHE, Editura Bizantină, Bucureşti, vol I (1-150), 2008, 276 p.; vol. II (151-300), traducere de Lector Dr. Sabin PREDA, 2009, 352 p.; vol. III (301-400), traducere de Preot Victor MANOLACHE, 2009, 270 p.

– NECULA, Pr. Prof. Dr. Nicolae, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. I, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 1996, 351 p.; vol. II, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2001, 492 p. ; vol. III, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2004, 346 p.

– VINTILESCU, Pr. Prof. Dr. Petre, Liturghierul Explicat, E.I.B.M.B.O.R., 1972 şi 1998.

– MOISIU, Pr. Iconom Constantin, Să stăm bine să stăm cu frică. Povăţuitor liturgic pentru preoţi şi popor, Ediţia a II-a, Actualizarea textului, corectura potrivit normelor ortografice actuale şi notele: Pr. Drd. Cristi GAVRILĂ, Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2011.

C. Muzică Bisericească:

1.CÂNTĂRILE VECERNIEI

a.Troparele Învierii, glas I-VIII.

b.Fericit bărbatul, glas VIII.

c.Lumina lină, glas VIII.

d.Acum slobozeşte, glas V.

2.CÂNTĂRILE UTRENIEI

a.Dumnezeu este Domnul glas. I-VIII.

b.Binecuvântările Învierii glas. V (practic)

c.Învierea lui Hristos.

d.Catavasiile Bunei – Vestiri.

3.CÂNTĂRILE SFINTEI LITURGHII

e.Antifoanele glas V şi VIII.

f.Apărătoare Doamna.

g.Fericirile glas VIII.

h.Doamne mântuieşte.

i.Sfinte Dumnezeule glas V

j.Heruvic glas V şi VIII.

k.Răspunsuri mari glas V şi VIII.

l.Răspunsuri la Liturghia Sf. Vasile cel Mare.

m.Cântări la Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite.

4. Citirea Apostolului şi a Sf. Evanghelii;

5. Rostirea ecteniilor.

D. Pastorală:

– Parohia – Problema Preoţilor Navetişti;

– Parohia – Activitatea Pastorală a preotului.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

-BRIA, Pr. Prof. Dr. Ioan, Orientarea misionară a parohiei, în rev. „Glasul Bisericii”, XLVI (1987), nr. 1, pp. 58-75.

– CÂNDEA, Pr. Prof. Dr. Spiridon, Parohia ca teren de activitate pastorală a preotului, în „Mitropolia Olteniei”, XII (1960), nr. 5-6;

– METALLINOS, protoprezbiter prof. dr. Gheorghios, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, trad. De Pr. Prof. Dr. Ioan I. Ică, Editura Deisis, Sibiu, 2004;

– TIMIADIS, Mitropolitul Emilianos, Preot, preoţie, înnoire. Noţiuni şi orientări pentru teologia şi practica pastorală, trad. de Paul BRUSANOWSKI, Editura Sofia, Bucureşti, 2001.

E. Drept Canonic şi Administraţie:

1.Însuşirile sau atributele Bisericii.

2.Membrii Bisericii. Stările bisericeşti (clericii şi laicii).

3.Clerul, starea clericală sau preoţia, locul şi importanţa în Biserică.

4.Mirenii sau laicii; locul şi rolul lor în Biserică.

5.Registrele parohiale.

6.Organele de judecată bisericească.

7.Activitatea învăţătorească a Bisericii.

8.Activitatea sfinţitoare a Bisericii.

9.Activitatea jurisdicţională.

10.Raporturile Bisericii cu Statul.

11.Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Române.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

-FLOCA, Ioan N., JOANTĂ Sorin, Administraţie Bisericească Parohială şi Legislaţie, Ediţia a II-a, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2002.

-FLOCA, Arhid. Prof. Dr., Drept canonic ortodox, legislaţie şi administraţie bisericească, vol. I, II, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 199;

-Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, E.I.B.M.B.O.R, Bucureşti, 2008.

Administraţie Bisericească:

– 2.1.2. Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române:

I. Organele centrale deliberative:

– Sfântul Sinod;

– Sinodul Permanent;

– Adunarea Naţională Bisericească.

II. Organizarea locală:

-Parohia;

-Parohul;

-Adunarea Parohială;

-Consiliul Parohial;

-Comitetul Parohial;

-Protopopiatul;

-Protopopul;

-Eparhia;

-Chiriarhul;

-Disciplina Clerului: delicte şi pedepsele aplicabile.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

-Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, E.I.B.M.B.O.R, Bucureşti, 2008;

-Îndrumător Administrativ Bisericesc, Editura Cuvântul Vieţii, Bucureşti, 2009;

F. Predică şi Cateheză

Predică:

1.Predică la Duminica Tomii.

2.Predică la Duminica a IV-a după Paşti (a Slăbănogului, In. 5.1.-15)

3.Predică la Înălţarea Domnului.

4.Predică la Pogorârea Sfântului Duh.

5.Predică la Schimbarea la Faţă.

6.Predică la Adormirea Maicii Domnului.

7.Predică la Înălţarea Sf. Cruci.

8.Predică la Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr, Luca 16.19-31)

9.Predică la Sfântul Ierarh Nicolae.

10.Predică la Botezul Domnului.

11.Predică la Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului, Luca 18.10-14).

12.Predică la Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor, Luca 15.11-32)

13.Predică la Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci, Marcu 8.34-38)

14.Predică la Buna – Vestire.

15.Predică la Intrarea Domnului în Ierusalim.

Cateheză:

1. Cateheza despre Sf. Scriptură.

2.Cateheza despre Sf. Tradiţie.

3.Cateheza despre Sf. Botez şi Mirungere.

4.Cateheza despre Sf. Euharistie.

5.Cateheza despre Spovedanie.

6.Despre Preacinstirea Maicii Domnului.

7.Despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos.

8.Despre cinstirea Sfinţilor.

9.Despre cinstirea Sf. Icoane şi a Sf. Moaşte.

10.Despre cinstirea Sf. Cruci.

11.Despre Taina Sf. Maslu.

12.Despre Post.

13.Despre Sărbători.

14.Despre Rugăciune.

15.Despre Hramul Bisericii.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

-COSMA, Pr. Prof. Dr. Sorin, Cateheze, vol. I şi II, Editura, Banatica, Caransebeş, 2001;

-PETRESCU, Pr. Nicolae, Catehetica, Manual pentru Seminariile Teologice, Bucureşti, 1978;

-Idem, Omiletica, Manual pentru Seminariile Teologice, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1977.

3.Înscrierea candidaţilor se face de către Sectorul Administrativ – Bisericesc, în perioada: 12 – 21 martie 2012.

4.Tot Sectorul Administrativ – Bisericesc va întocmi şi cataloagele de examen.

5.Acte necesare :

•Cerere pentru obţinerea binecuvântării arhiereşti;

•Copie legalizată după actele de studii (ultimul nivel);

•Curriculum Vitae;

•Memoriu de activitate avizat de protopop;

•Raportul protopopului cu privire la activitatea preotului în parohie;

•Sectorul Administrativ – Bisericesc va anexa la dosarul fiecărui candidat, notele administrative pe ultimii 5 ani.

6.În vederea acoperirii cheltuielilor care se vor face pentru organizarea acestui examen (în special hârtie şi toner), se va percepe o taxă de examen de 100 lei/ candidat (respectiv aceeaşi taxă ca în anul 2010 şi 2011).

Consilier Administrativ – Bisericesc,

Pr. Gavrilă Cristi


Distribuie:

Cele mai recente articole

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut