Noutăți

Examen de selecţionare pentru parohiile urbane – sesiunea martie 2018

Calendarul probelor:

– 7 martie (miercuri) 2018 – înscrierea candidaţilor la Sectorul Administrativ Bisericesc, orele 8:00 –13:00;

– 15 martie (joi), ora 8:30 – proba scrisă la Seminarul Teologic din Slobozia;

– 15 martie (joi), ora 11:15 – proba practică de slujire la Capela Seminarului Teologic;

– 15 martie (joi),ora 13:00 – susţinerea probei orale, la Seminarul Teologic din Slobozia;

– 16 martie (vineri): Afişarearezultatelor la avizierul Centrului Eparhial, după ora 13.00.

A. Condiţiile necesare în vedereaînscrierii sunt:

1. Calificativul F.B. (nota 8,51– 9,50) sau Excepţional (nota 9,50 – 10.00), rezultat din media de absolvire astudiilor (ultima şcoală absolvită), media ultimului grad profesional absolvit(definitivat, gradul II sau gradul I) şi media notărilor administrative peultimii 5 ani sau după caz; respectivele medii sunt adunate şi împărţite la 3;

2. Fără impedimente canonice;

3. Fără sancţiuni disciplinare înultimii cinci ani;

4. Dobândirea actelor de proprietate.

B. Desfăşurarea examenului deselecţionare în mediul urban:

1. Memoriu asupra activităţiipastorale, misionare şi gospodăreşti (structurat pe sectoare de activitate:Administrativ Bisericesc; Cultural; Economic şi Social Misionar), desfăşurată înultimii cinci ani sau după caz. Memoriul va fi avizat de protopop şi aprobat dePreasfinţitul Părinte VINCENŢIU, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor. Memoriulde activitate va fi prezentat oral în faţa Comisiei de examinare şi notat;

2. Proba scrisă din domeniulTeologiei Dogmatice, Pastorale şi al Îndrumărilor Misionare. Proba va facedovada cunoştinţelor candidatului în problemele actuale de pastoraţie;

3. O probă orală de predică (15minute);

4. O probă orală de cateheză (30minute);

5. O probă practică de slujire în capela Seminarului Teologic din Slobozia;

C. Subiectele probei scrise:

(BIBLIOGRAFIARECOMANDATĂ ESTE ORIENTATIVĂ)

1. Cultul liturgic şi cinstirea zilei Domnului –izvoare de revigorare ale vieţii duhovniceşti a credincioşilor, în contextultentaţiilor societăţii actuale.

 Pr. prof. dr. Ene Branişte – Liturgica specială, Bucureşti,Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, 1978;

 Idem, Participarea la Liturghie şi metodele pentru realizarea ei în„Studii Teologice” 7-8/1949, pp. 576-581;

 Pr. Ion Bria, Credinţa pe care o mărturisim, Ed. IBMBOR,Bucureşti, 1987;

 Idem, Mari sărbători creştine, praznice împărăteşti, Ed. „OasteaDomnului”, Sibiu, 2004;

 Îndrumări misionare, coord. Pr. Dumitru Radu, Ed. IBMBOR,Bucureşti, 1986;

 Pr. Prof. Dr. Nicolae NECULA, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică,vol. I, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 1996, 351 p.; vol. II,Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2001, 492 p. ; vol. III, EdituraInstitutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,2004, 346 p. Cu observarea Bibliografiei de la sfârşitul fiecărui volum.

 FOUNDOULIS, Ioannis, Dialoguriliturgice. Răspunsuri la probleme liturgice, traducere de Preot VictorMANOLACHE, Editura Bizantină, Bucureşti, vol I (1-150), 2008, 276 p.; vol. II(151-300), traducere de Lector Dr. Sabin PREDA, 2009, 352 p.; vol. III(301-400), traducere de Preot Victor MANOLACHE, 2009, 270 p.

2. Teme ale pastoraţiei actuale:învăţământul religios, catehizarea tineretului, vizitele pastorale şiasistenţa socială.

 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Ortodoxia în Europa. Locul spiritualităţiiromâne, Iaşi, Trinitas, 1995, pp. 104-107;

 Pr. dr. Valer Bel, Necesitatea catehizării, în vol. Dogmă şi propovăduire, Cluj-Napoca,1994;

 Idem, Misiune, parohie, pastoraţie, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca2002;

 Mitrop. Daniel Ciobotea, Taina fratelui, în „Candela Moldovei”1-2/1994;

 Pr. prof. Ion Bria, Biserica slujitoare, în „Ortodoxia” 4/1980;

 Pr. Filaret Costea, Misiunea social-caritativă a Bisericii, în„Revista Teologică” 4/1991;

 Pr. Dumitru Călugăr, Catehetica, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2002;

 Maica Magdalena, Sfaturi pentru o educaţie ortodoxă a copiilor de azi,Ed. Deisis, Sibiu, 2000;

 Idem, Cum să comunicăm copiilor credinţa ortodoxă. Convorbiri,reflecţii şi alte sfaturi, Ed. Deisis, Sibiu, 2002;

 Idem, Să vorbim cu tinerii despre credinţă, Ed. Deisis, Sibiu,2002;

 Pr. Ilie Moldovan, Adolescenţa, preludiu la poemul iubirii curate,Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2001;

 Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Răducă, Parohiaspaţiu misionar, în Ortodoxia, nr. 3-4/1996, pp. 86-89.

3. Preotul în Biserica, în lume şi acasă.

 Pr. Gheorgios D. Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis,Sibiu, 2004;

 Mitrop. Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire, Bucureşti,Editura Sofia, 2001;

 Mitrop. Antonie Plămădeală, Preotul în Biserică, în lume şi acasă,Sibiu, 1996;

 Pr. prof. Ion Bria, Parohie, preot, credincios: identitatea şimisiunea lor, în vol. Destinul Ortodoxiei,Bucureşti, 1990;

 Pr. Prof.Univ. Dr. Vasile Răducă, TeologiaPastorală şi misiunea Bisericii, în rev. S.T., nr.3/2005;

 PS Irineu Bistriţeanul, Preoţia şi arta pastorală, Cluj-Napoca,1997;

 Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Grigorie de Nazianz, Sf. Efrem Sirul, Desprepreoţie, Ed. Sofia, Bucureşti, 2004.

4.Probleme morale actuale: avortul, eutanasia, transplantul de organe, clonarea,naşterea în vitro, pornografia, schimbarea sexului, traficul de persoane,consumul de droguri şi alcool.

 Teologia Morală Ortodoxă, Bucureşti, 1978;

 Nicolae Mladin, Studii de teologie morală, Sibiu, 1969;

 Pr. prof. Ilie Moldovan, Darul sfânt al vieţii, Bucureşti, 1996;

 Idem, Adolescenţa, preludiul la poemul iubirii curate, EdituraRenaşterea, Cluj-Napoca, 2001;

 Pr. Ştefan Iloaie, Cultura vieţii. Aspecte morale în bioetică, EdituraRenaşterea, Cluj-Napoca, 2009;

 Pr. prof. Dumitru Radu. Atitudinea moralei creştine ortodoxe faţă deavort, divorţ, abandonul copiilor, imoralitate, în „Ortodoxia” 2-3/1994;

 Pr. prof. dr. John Breck, Darul sacru al vieţii, traducerede PS Irineu Bistriţeanul, Cluj-Napoca, Editura Patmos, 2000;

 Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Răducă, Eutanasia,în „Vestitorul Ortodoxiei”, nr. 342/2004;

 Idem, Avortul, în „VestitorulOrtodoxiei”, nr. 336/2004;

 Idem, Planificare familială şicontrolul naşterilor, în „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă dinBucureşti”, 2004;

Idem, Transplantul de organe, în „Ortodoxia”nr. 4/2004;

Idem, Bioetica, familia şi morala creştină, în rev. „S.T.”, nr. 3-4/1999,pp. 103-118.

5. Familia – mediu de împlinire şi desăvârşire creştinăşi temelie a educaţiei religios-morale.

 Mitrop. Nicolae Mladin, Studii de Teologie Morală, Sibiu, 1969;

 Paul Evdokimov, Taina iubirii. Sfinţenia iubirii conjugale, în luminatradiţiei ortodoxe, Asociaţia Christiana, Bucureşti, 1994;

 Pr. Ilie Moldovan, Iubirea, taina căsătoriei, vol. 1, 2, AlbaIulia, 1996;

 Familia creştină azi, Ed. Trinitas, Iaşi, 1995;

 Familia şi viaţa la începutul unui nou mileniu creştin (LucrărileCongresului Internaţional, Palatul Patriarhiei, 25-27 sept. 2001), Ed. IBMBOR,Bucureşti, 2002;

 Pr. Constantin Mihoc, Taina căsătoriei şi temelia creştină înînvăţăturile marilor părinţi ai Bisericii din secolul IV, Ed. Teofania,Sibiu, 2002;

 David şi Mary Ford, Căsătoria, cale spre sfinţenie. Vieţile sfinţilorcăsătoriţi, Ed. Sophia, Bucureşti, 2001;

 Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3, Ed.IBMBOR, Bucureşti, 1978, 1996;

 John Meyendorff, Căsătoria – perspectiva ortodoxă, Ed. Patmos,Cluj-Napoca, 2007.

6. Misiunea Bisericii în epoca modernă. Datoria preotuluişi a fiecărui credincios pentru transmiterea si apărarea dreptei credinţe.

 Pr. prof. dr. Dumitru Radu, Păstrarea dreptei credinţe, condiţie adobândirii mântuirii, în „Biserica Ortodoxă Română”, nr. 1-2/1983;

 Pr. prof. dr. Valer Bel, Misiunea Bisericii în lumea contemporană, vol.2, Exigenţele, Editura Presa Universitară, Cluj-Napoca, 2002;

 Idem, Cuvântului adevărului sau transmiterea dreptei credinţe, în„Studia UBB — Theologia Orthodoxa”, nr. 1-2/1999, pp. 68-84;

 Pr. prof. Ioan Mihălţan, Metode şi mijloace pastorale pentru întărireacredincioşilor în dreapta credinţă, în „Mitropolia Banatului” 9-10/1983,pp. 591-605.

7. Parohia urbană – probleme şi metode misionare şipastorale pentru consolidarea ei.

 Pr. Gheorgios D. Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis,Sibiu, 2004;

 Mitrop. Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire, Bucureşti,Editura Sofia, 2001;

 Pr. prof. dr. Ion Bria, Ortodoxia în Europa. Locul spiritualităţiiromâne, Iaşi, Trinitas, 1995, pp 37-86 ;

 Pr. prof. dr. Valer Bel, Misiune, Parohie, Pastoraţie, EdituraRenaşterea, Cluj-Napoca, 2002 .

 Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula,Parohia – spaţiu de activitate pastoral-misionară a preotului, în „G.B.”,nr. 1-4/2001.

8. Tactul pastoral în mediul parohiei urbane. Pastoraţiaîn contextul relaţiilor preotului cu credincioşii de diverse pregătiriprofesionale şi cu un variat nivel intelectual.

 Mitrop. Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire, Bucureşti,Editura Sophia, 2001.

 Pr. conf. Valer Bel, Importanţa parohiei pentru misiune, în„Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă” II, Cluj-Napoca, 1998.

 Pr. Gheorgios D. Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis,Sibiu, 2004

9. Filantropia creştină în cadrul misiunii Bisericii:temeiuri biblice, teologice, realizarea ei în cadrul parohiei şi în diferitecontexte actuale.

 Mitrop. Daniel Ciobotea, Taina fratelui, în „Candela Moldovei”1-2/1994;

 Pr, prof. Ion Bria, Biserica slujitoare, în „Ortodoxia” 4/1980;

 Pr. Filaret Costea, Misiunea social-caritativă a Bisericii, în„Revista Teologică” 4/1991;

 Pr. prof. dr. Valer Bel, Misiune, Parohie, Pastoraţie, EdituraRenaşterea, Cluj-Napoca, 2002;

 Idem, Teologie şi Biserică, Editura presa Universitară Clujeană,Cluj-Napoca, 2008.

10. Aspectele misiunii creştine: evanghelizare,mărturie, diaconie şi pastoraţie – mijloace şi metode de realizare a lor.

 Pr. prof. dr. Ion Bria, Mărturia creştină în Biserica Ortodoxă, în„Glasul Bisericii” 1-2/1982;

 Idem, Aspecte ale pastoraţiei misionare, în situaţia prezentă, în„Glasul Bisericii” 1/1987, pp. 38-64;

 Pr. prof. dr. Valer Bel, Misiunea Bisericii în lumea contemporană, vol.2, Exigenţele, Editura Presa Universitară, Cluj-Napoca, 2002.

11. Misiune creştină şi contra-misiune sau prozelitism– argumente teologice şi metode pastorale de prevenire şi respingere aprozelitismului.

 IPS Nicolae Corneanu, Prozelitismul, în vol. Quo vadis,Timişoara, 1990, pp. 140-141;

 Pr. prof. dr. Ion Bria, Un obstacol în calea ecumenismului:prozelitismul, în „Biserica Ortodoxă Română”, nr. 9-10/1970;

 Pr. conf. dr. Valer Bel, Misiune, mărturie creştină, prozelitism saucontra-mărturie, în „Ortodoxia maramureşană” 2/1997, pp. 161-169;

 Arhid. prof. dr. I. P. David, Călăuză creştină, Arad, 1987,ediţia a doua, Bucureşti, 1996;

 † Andrei, Spovedanie şi comuniune, Alba Iulia, 1998;

 Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, Ed.IBMBOR, Bucureşti, 1978, 1997.

12. TainaMărturisirii – mijloc de înnoire şi sfinţire a credincioşilor, de îndrumareduhovnicească şi pastoraţie individuală

 Pr. Petre Vintilescu, Spovedania şi duhovnicia, Ed. OrtodoxăRomână, Alba-Iulia, 1995;

 Pr. Valer Bel, Misiune, parohie, pastoraţie, Ed. Renaşterea,Cluj-Napoca, 2006;

 Pr. Constantin Galeriu, „Taina Mărturisirii”, în Ortodoxia, XXX,1979, nr. 3-4;

 Pr. Gheorgios D. Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis,Sibiu, 2004.

13. Cinstirea Sfintei Cruci şi aicoanelor, în contextul prozelitismului sectar actual.

 Sfântul Ioan Damaschinul, Cele trei tratate contra iconoclaştilor,Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1998;

 Sfântul Teodor Studitul, Iisus Hristos, prototip al icoanei Sale,Ed. Deisis, Alba-Iulia, 1994;

 Diac. Ioan I. Ică jr., ,,Iconologia bizantină între politică imperială şisfinţenie monahală“, studiu introductiv la Sfântul Teodor Studitul, IisusHristos, prototip al icoanei Sale, Ed. Deisis, Alba-Iulia, 1994, pp. 5-72.;

 Leonid Uspenski, Teologia icoanei, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1994;

 Cristoph Schönborn, Icoana lui Hristos. O introducere teologică,Ed. Anastasia, Bucureşti 1996;

 Michel Quenot, Icoana-fereastră spre absolut, Ed. Enciclopedică,Bucureşti, 1993;

 Idem, Învierea şi Icoana, Ed. Christiana, Bucureşti, 1999;

 Leonid Uspenski, Vladimir Lossky, Călăuziri în lumea icoanei, Ed.Sophia, Bucureşti, 2003;

 Leonid Uspensky, Boris Bobrinskoy, Stephan Bigam, Ioan Bizău, Ce esteicoana?, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2010;

 Îndrumări misionare, coord. Pr. Dumitru Radu, Ed. IBMBOR,Bucureşti, 1986;

 Arhim. Ilie Cleopa, Călăuză în credinţa ortodoxă, Ed. Timpul,Iaşi, 2000 (şi alte ediţii);

 Arhid. prof. I. P. David, Călăuza creştină, Bucureşti, 1996;

 † Petroniu Florea, Icoana Ortodoxă, Oradea, 2002.

14. Cultul Maicii Domnului şi alSfinţilor, în contextul prozelitismului sectar urban actual.

 Îndrumări misionare, Bucureşti, 1996 ;

 Arhid. prof. I. P. David, Călăuza creştină, Bucureşti, 1996;

 Epifanie Monahul, Simenon Metafrastul, Maxim Mărturisitorul, TreiVieţi bizantine ale Maicii Domnului, ediţia a II-a, traducere şi postfaţăde diac. Ioan I. Ică jr., Deisis, Sibiu, 2007;

 Nicolae Cabasila, Cuvântările teologice la Iezechiel – Hristos –Fecioara Maria. Scrieri I, studiu introductiv şi traducere de diac. Ioan I.Ică jr., Deisis, Sibiu, 2010, pp. 175-234;

 Diac. Ioan I. Ică jr., Maica Domnului în teologia secolului XX şi înspiritualitatea isihastă a secolului XIV: Grigorie Palama, Nicolae Cabasila,Teofan al Niceei, Deisis, Sibiu, 2008.

15. A doua venire a Domnului,învăţătura ortodoxă şi respingerea ideologiilor apocaliptice şi a practicilorde ghicire a viitorului.

 Îndrumări misionare, Bucureşti, 1996

 Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, Ed.IBMBOR, Bucureşti, 1978, 1997

 Pr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, Ed. IBMBOR,Bucureşti, 2005

 Arhid. prof. I. P. David, Călăuza creştină, Bucureşti 1996

16. Rolul mirenilor în administrarea parohiei.Importanţa organelor administrativ-parohiale în misiunea actuală a BisericiiOrtodoxe.

 Arhid. prof. Ioan Floca, Drept canonic şi administraţie bisericească,vol. 1-2, Bucureşti, 1990;

 Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române,ultima ediţie aprobată de Sfântul Sinod;

 Îndrumător administrativ bisericesc, Editura Cuvântul vieţii,Bucureşti, 2010.

17. Persoana luiIisus Hristos şi opera lui mântuitoare săvârşită în umanitatea asumată de El (Întrupare, Unirea Ipostatică;Consecinţele unirii ipostatice şi Celetrei slujiri ale Mântuitorului Iisus Hristos);

18. Biserica,Trupul tainic al Domnului în Duhul Sfânt (Pogorârea Duhului Sfânt şi începutul Bisericii; ÎnsuşirileBisericii: unitatea, sfinţenia, sobornicitatea, apostolicitatea);

19. Mântuireaomului în Biserică, înţelesurile, etapele şi condiţiile ei (Înţelesurile mântuirii; Etapele sau treptele mântuirii; Necesitateacredinţei şi a faptelor bune în însuşirea mântuirii).

 Prof. N. CHIŢESCU, Pr. Prof. Isidor TODORAN, Pr. Prof. I. PETREUŢĂ, Teologia Dogmatică şi Simbolică, vol.1,ediţia a II-a, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2004;

 Karl Christian FELMY, Dogmaticaexperienţei ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane, introducereşi traducere: Pr. Prof. Dr. Ioan ICĂ, Editura Deisis, Sibiu, 1999;

 Preot Profesor Dr. Dumitru POPESCU, IisusHristos Pantocrator, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2005;

STĂNILOAE, Preot Prof. Dr. Dumitru, TeologiaDogmatică Ortodoxă, vol. 1, 2, 3, ediţia a II-a, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1997; vol. 1, 2, ediţia aIII-a, Bucureşti, 2003 (sau altă ediţie);

 ZIZIOULAS, Ioannis, Mitropolitul Pergamului, Prelegeri de dogmaticăcreştină, traducere din limba engleză de Florin Caragiu, Editura Sophia, Bucureşti,2014, 310 p.

D. Subiectele probei de oral:

Predică şiCateheză

Predică:

– Predică la Duminica Tomii.

– Predicăla Duminica a IV-a după Paşti (a Slăbănogului, In. 5.1.-15)

– Predicăla Înălţarea Domnului.

– Predicăla Pogorârea Sfântului Duh.

– Predicăla Schimbarea la Faţă.

– Predicăla Adormirea Maicii Domnului.

– Predicăla Înălţarea Sf. Cruci.

– Predicăla Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr, Luca16.19-31)

– Predicăla Sfântul Ierarh Nicolae.

– Predică laBotezul Domnului.

– Predicăla Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului, Luca 18.10-14).

– Predicăla Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor, Luca 15.11-32)

– Predicăla Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci, Marcu 8.34-38)

– Predicăla Buna – Vestire.

– Predică la Intrarea Domnului în Ierusalim.

Cateheză:

– Catehezadespre Sf. Scriptură.

– Catehezadespre Sf. Tradiţie.

– Catehezadespre Sf. Botez şi Mirungere.

– Catehezadespre Sf. Euharistie.

– Catehezadespre Spovedanie.

– DesprePreacinstirea Maicii Domnului.

– Despre adoua venire a Domnului nostru Iisus Hristos.

– Desprecinstirea Sfinţilor.

– Desprecinstirea Sf. Icoane şi a Sf. Moaşte.

– Desprecinstirea Sf. Cruci.

– DespreTaina Sf. Maslu.

– DesprePost.

– DespreSărbători.

– DespreRugăciune.

– DespreHramul Bisericii.

 COSMA, Pr. Prof. Dr. Sorin, Cateheze, vol. I şi II, Editura, Banatica,Caransebeş, 2001.

PETRESCU, Pr. Nicolae, Catehetica,Manual pentru Seminariile Teologice, Bucureşti, 1978.

Idem, Omiletica, Manual pentru Seminariile Teologice,E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1977.

E. Înscrierea candidaţilor se face de către Sectorul Administrativ – Bisericesc. TotSectorul Administrativ – Bisericesc va întocmi şi cataloagele de examen.

Perioada de înscriere: 7 martie (miercuri) a.c. –înscrierea candidaţilor la Sectorul Administrativ Bisericesc al Centrului Eparhial,între orele 8:00 – 13:00.

F. Acte necesarela ÎNSCRIERE:

– Cerere pentru obţinerea binecuvântării arhiereşti;

– Copii legalizate după toate actele de studii : liceu/seminar cu foaie matricolă, facultate cu foaie matricolă, după caz: master, doctorat cu foile matricole;

– Curriculum Vitae;

– Memoriu de activitate avizat de protopop (pe Sectoare de activitate: Administrativ – Bisericesc; Cultural; Economic şi Social – Misionar), cu specificarea situației actelor de proprietate;

– Misiunea preotului în mediul urban în context contemporan: viziune proprie;

– Raportul protopopului cu privire la activitatea preotului în parohie și menționarea stadiului dobândirii actelor de proprietate;

– Recomandarea duhovnicului.


Distribuie:

Cele mai recente articole

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut