Noutăți

Examen de Capacitate Preoţească – sesiunea martie 2018

1. Examenul de capacitatepreoţească va fi precedat de un TEST PSIHOLOGIC eliminatoriu. Rezultatele vorfi cu APT/INAPT.

Candidaţii care vorobţine media 9.00 la capacitatea preoţească (titularizare), vor primicertificate de titularizare valabile doi ani.

Calendarul de desfăşurare a examenuluide capacitate preoţească:

– 7 martie (miercuri) 2018 – înscrierea candidaţilor la Sectorul Administrativ – Bisericesc al Centrului Eparhial, între orele 8:00 – 13:00;

– 13 martie (marți) – Testul Psihologic, scris: ora 8:30 la Seminarul Teologic din Slobozia; ora 11:30 – interviul la Seminarul Teologic;

– 14 martie (miercuri), după ora 13:00 – Afişarea rezultatelor Testului Psihologic la Sectorul Administrativ Bisericesc;

– 15 martie (joi): ora 08:30 – proba scrisă; ora 13:00 proba de oral, susţinute la Seminarul Teologic din Slobozia;

– 16 martie (vineri): Afişarea rezultatelor finale la avizierul Centrului Eparhial, după ora 13.00.

2. Examenul de capacitatepreoţească va cuprinde două probe:

2.1. Proba Scrisă:

2.1.1. Teologie Dogmatică:

I. Revelaţia Dumnezeiască, izvorul credinţei creştine:

– Revelaţianaturală şi supranaturală;

– Sfânta Scriptură,Sfânta Tradiţie, Biserica.

II. Trei moduri ale cunoaşterii lui Dumnezeu:

– Cunoaşterea raţională şi cunoaşterea apofatică;

– Cunoaşterea lui Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieţii.

III. Sfânta Treime, structura supremei iubiri:

– Descoperirea Sfintei Treimi în afara Noului Testament;

– Descoperirea Sfintei Treimi în Noul Testament;

– Formularea Dogmei Sfintei Treimi în Tradiţia Creştină;

– Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Fiul. Dumnezeu Sfântul Duh;

IV. Crearea omului:

– Constituţia omului: trup şi suflet;

– Omul: după chipul lui Dumnezeu şi spre asemănarea cu Dumnezeu;

V. Persoana lui Iisus Hristos şi opera lui mântuitoaresăvârşită în umanitatea asumată de El:

– Întruparea Fiuluilui Dumnezeu: natura dumnezeiască şi natura omenească în Ipostasul Logosului divin;

– UnireaIpostatică;

– Implicaţiile(consecinţele) unirii ipostatice;

– Cele trei slujiriale Mântuitorului Iisus Hristos: Învăţător – Prooroc, Arhiereu şi Împărat;

VI. Biserica, Trupul tainic al Domnului în Duhul Sfânt:

– Pogorârea Duhului Sfânt şi începutul Bisericii;

– Însuşirile Bisericii: unitatea, sfinţenia, sobornicitatea, apostolicitatea.

VII. Mântuirea omului în Biserică, înţelesurile, etapeleşi condiţiile ei:

– Înţelesurile mântuirii;

– Etapele sau treptele mântuirii;

– Necesitatea credinţei şi a faptelor bune în însuşirea mântuirii;

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

– CHIŢESCU, Prof. N., Pr. Prof. Isidor TODORAN, Pr. Prof. I. PETREUŢĂ, Teologia Dogmatică şi Simbolică, vol.1,ediţia a II-a, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2004.

– FELMY, Karl Christian, Dogmaticaexperienţei ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane,introducere şi traducere: Pr. Prof. Dr. Ioan ICĂ, Editura Deisis, Sibiu, 1999.

-POPESCU, Preot Profesor Dr. Dumitru, IisusHristos Pantocrator, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2005.

– STĂNILOAE, Preot Prof. Dr.Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă,vol. 1, 2, 3, ediţia a II-a,E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1997; vol. 1, 2, ediţia a III-a, Bucureşti, 2003(sau altă ediţie).

2.1.2. Teologia Morală şi Misiologie:

– Probleme morale actuale: avortul, eutanasia, transplantul de organe, clonarea, naşterea în vitro, pornografia, schimbarea sexului.

– Familia – mediu de împlinire şi desăvârşire creştină şi de fundamentare a educaţiei religios-morale.

– Misiune creştină şi contra-misiune sau prozelitism – argumente teologice şi metode pastorale de prevenire şi respingere a prozelitismului.

– Cinstirea Sfintei Cruci şi a icoanelor, în contextul prozelitismului sectar actual.

– Cultul Maicii Domnului şi al Sfinţilor, în contextul prozelitismului sectar actual.

-A doua venire a Domnului, învăţătura ortodoxă şi respingerea ideologiilor apocaliptice şi a practicilor de ghicire a viitorului.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

– BRECK, John, Darul sacru al vieţii, Editura Patmos, Cluj Napoca, 2001;

– BRIA, Pr. prof. dr. Ion, Un obstacol în calea ecumenismului: prozelitismul, în „Biserica Ortodoxă Română” 9-10/1970;

– David, Arhid. prof. dr. I. P., Călăuză creştină, Arad, 1987, ediţia a doua, Bucureşti, 1996, (sau orice altă ediţie);

– MOLDOVAN, Pr. prof. Ilie, Darul sfânt al vieţii, Bucureşti, EIBMBOR, 1996;

– Radu Pr. prof. Dumitru, Atitudinea moralei creştine ortodoxe faţă de avort, divorţ, abandonul copiilor, imoralitate, în „Ortodoxia” 2-3/1994;

– Răducă, Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile, Transplantul de organe, în “Ortodoxia” nr. 4/2004;

– Idem, Bioetica, familia si morala creştină, în “Studii Teologice” nr. 3-4, 1999, pp. 103-118;

*** Familia creştină azi, Iaşi, Editura Trinitas, 1995;

*** Îndrumări misionare, Bucureşti, 1996.

2.2. Probă – Oral:

2.2.1. Teologie Dogmatică (aceeaşi programă de la probascrisă)

2.2.2. Teologie Practică

Tipic Bisericesc:

– Anul bisericesc şi împărţirea lui;

– Rânduiala Vecerniei din Duminici;

– Rânduiala Vecerniei la praznice împărăteşti şi Sf. cuPolieleu;

– Rânduiala Utreniei din Duminici;

– Rânduiala Utreniei la praznice împărăteşti şi Sf. cuPolieleu;

– Rânduiala Sf. Liturghii a Sf. Ioan Gură de Aur;

– Rânduiala Sf. Liturghii a Sf. Vasile cel Mare;

– Rânduiala Sf. Taine;

– Rânduiala Ierurgiilor;

– Rostirea unor rugăciuni specifice cultului.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

– Tipic Bisericesc (orice Ediţie);

2.2.3. Teologie Liturgică

– Sfânta Liturghie(istoric, rânduială, explicare);

– Duminica;

– Sărbătoriledomneşti;

– SărbătorileMaicii Domnului;

– SărbătorileSfinţilor Îngeri şi ale Sf. Cruci.

BIBLIOGRAFIEORIENTATIVĂ:

– BRANIŞTE, Pr.Prof. Dr. Ene, Liturgica Specială,Editura Nemira, Bucureşti, 2002 (saualtă ediţie);

– Idem, LiturgicaGenerală, E.I.B.M.B.O.R., Ediţia a II-a, 1993, pp. 146-155; pp. 155-183; pp.186-200; pp. 205-219;

– FOUNDOULIS,Ioannis, Dialoguri liturgice. Răspunsurila probleme liturgice, traducere de Preot Victor MANOLACHE, EdituraBizantină, Bucureşti, vol. I (1-150), 2008, 276 p.; vol. II (151-300),traducere de Lector Dr. Sabin PREDA, 2009, 352 p.; vol. III (301-400),traducere de Preot Victor MANOLACHE, 2009, 270 p.

– NECULA, Pr. Prof.Dr. Nicolae, Tradiţie şi înnoire înslujirea liturgică, vol. I, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi,1996, 351 p.; vol. II, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2001, 492 p.; vol. III, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii OrtodoxeRomâne, Bucureşti, 2004, 346 p.

– VINTILESCU, Pr.Prof. Dr. Petre, Liturghierul Explicat,E.I.B.M.B.O.R., 1972 şi 1998.

– MOISIU, Pr. Iconom Constantin, Să stăm bine să stăm cu frică. Povăţuitor liturgic pentru preoţi şipopor, Ediţia a II-a, Actualizarea textului, corectura potrivit normelorortografice actuale şi notele: Pr. Drd. Cristi GAVRILĂ, Editura EpiscopieiSloboziei şi Călăraşilor, 2011.

2.2.4. Muzică Bisericească:

1. CÂNTĂRILE VECERNIEI

a. Troparele Învierii, glas I-VIII.

b. Fericit bărbatul, glas VIII.

c. Lumina lină, glas VIII.

d. Acum slobozeşte, glas V.

2. CÂNTĂRILE UTRENIEI

a. Dumnezeu este Domnul glas. I-VIII.

b. Binecuvântările Învierii glas. V (practic)

c. Învierea lui Hristos.

d. Catavasiile Bunei – Vestiri.

3. CÂNTĂRILE SFINTEI LITURGHII

a. Antifoanele glas V şi VIII.

b. Apărătoare Doamna.

c. Fericirile glas VIII.

d. Doamne mântuieşte.

e. Sfinte Dumnezeule glas V

f. Heruvic glas V şi VIII.

g. Răspunsuri mari glas V şi VIII.

h. Răspunsuri la Liturghia Sf. Vasile cel Mare.

i. Cântări la Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite.

4. Citirea Apostolului şi a Sf.Evanghelii;

5. Rostirea ecteniilor.

2.2.5. Pastorală:

– Parohia –Problema Preoţilor Navetişti;

– Parohia –Activitatea Pastorală a preotului.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

– BRIA, Pr. Prof. Dr. Ioan, Orientareamisionară a parohiei, în rev. „Glasul Bisericii”, XLVI (1987), nr. 1, pp.58-75.

– CÂNDEA, Pr. Prof.Dr. Spiridon, Parohia ca teren deactivitate pastorală a preotului, în „Mitropolia Olteniei”, XII (1960), nr.5-6;

– METALLINOS,protoprezbiter prof. dr. Gheorghios, Parohia– Hristos în mijlocul nostru, trad. De Pr. Prof. Dr. Ioan I. Ică, EdituraDeisis, Sibiu, 2004;

– TIMIADIS, Mitropolitul Emilianos, Preot, preoţie, înnoire. Noţiuni şi orientări pentru teologia şipractica pastorală, trad. de Paul BRUSANOWSKI, Editura Sofia, Bucureşti,2001.

2.2.6. Drept Canonic şi Administraţie:

1. Însuşirile sau atributele Bisericii.

2. Membrii Bisericii. Stările bisericeşti (clericii şi laicii).

3. Clerul, starea clericală sau preoţia, locul şi importanţa în Biserică.

4. Mirenii sau laicii; locul şi rolul lor în Biserică.

5. Registrele parohiale.

6. Organele de judecată bisericească.

7. Activitatea învăţătorească a Bisericii.

8. Activitatea sfinţitoare a Bisericii.

9. Activitatea jurisdicţională.

10. Raporturile Bisericii cu Statul.

11.Organizareaactuală a Bisericii Ortodoxe Române.

BIBLIOGRAFIEORIENTATIVĂ:

– FLOCA, Ioan N., JOANTĂ Sorin,Administraţie Bisericească Parohială şi Legislaţie, Ediţia a II-a, EdituraUniversităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2002.

– FLOCA, Arhid. Prof. Dr., Drept canonic ortodox, legislaţie şi administraţiebisericească, vol. I, II, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 199;

– Statutul pentru organizarea şi funcţionareaBisericii Ortodoxe Române, E.I.B.M.B.O.R, Bucureşti, 2008.

II. Statutul pentru organizarea şi funcţionarea BisericiiOrtodoxe Române:

I. Organelecentrale deliberative:

– Sfântul Sinod;

– Sinodul Permanent;

– AdunareaNaţională Bisericească.

II. Organizarealocală:

– Parohia;

– Parohul;

– Adunarea Parohială;

– Consiliul Parohial;

– Comitetul Parohial;

– Protopopiatul;

– Protopopul;

– Eparhia;

– Chiriarhul;

– Disciplina Clerului: delicte şi pedepsele aplicabile.

– Administraţie Bisericească

BIBLIOGRAFIEORIENTATIVĂ:

– Statutul pentru organizarea şifuncţionarea Bisericii Ortodoxe Române, E.I.B.M.B.O.R,Bucureşti, 2008;

– Îndrumător AdministrativBisericesc, Editura Cuvântul Vieţii, Bucureşti, 2009.

2.2.7. Predică şiCateheză

Predică:

1. Predică la Duminica Tomii.

2.Predică la Duminica a IV-a după Paşti (a Slăbănogului, In. 5.1.-15)

3.Predică la Înălţarea Domnului.

4.Predicăla Pogorârea Sfântului Duh.

5. Predică laSchimbarea la Faţă.

6.Predică laAdormirea Maicii Domnului.

7.Predică laÎnălţarea Sf. Cruci.

8.Predică laDuminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr, Luca16.19-31)

9.Predică laSfântul Ierarh Nicolae.

10.Predică laBotezul Domnului.

11.Predică laDuminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului, Luca 18.10-14).

12.Predică laDuminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor, Luca 15.11-32)

13.Predică laDuminica a III-a din Post (a Sf. Cruci, Marcu 8.34-38)

14.Predică la Buna- Vestire.

15.Predică laIntrarea Domnului în Ierusalim.

Cateheză:

1. Cateheza despre Sf. Scriptură.

2. Catehezadespre Sf. Tradiţie.

3. Catehezadespre Sf. Botez şi Mirungere.

4. Catehezadespre Sf. Euharistie.

5. Catehezadespre Spovedanie.

6. DesprePreacinstirea Maicii Domnului.

7. Despre adoua venire a Domnului nostru Iisus Hristos.

8. Desprecinstirea Sfinţilor.

9. Desprecinstirea Sf. Icoane şi a Sf. Moaşte.

10. Desprecinstirea Sf. Cruci.

11. DespreTaina Sf. Maslu.

12. DesprePost.

13. DespreSărbători.

14. DespreRugăciune.

15. DespreHramul Bisericii.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

– COSMA, Pr. Prof. Dr. Sorin, Cateheze, vol. I şi II, Editura, Banatica,Caransebeş, 2001;

– PETRESCU, Pr. Nicolae, Catehetica,Manual pentru Seminariile Teologice, Bucureşti, 1978;

– Idem, Omiletica, Manual pentru Seminariile Teologice,E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1977.

3. Înscrierea candidaţilor se face de cătreSectorul Administrativ – Bisericesc, potrivit procedurii prevăzute la pct. 4,cap. „Debutant” (studii medii şi studii superioare), din Metodologie. Tot SectorulAdministrativ – Bisericesc va întocmi şi cataloagele de examen.

Perioada de înscriere: 7 martie (miercuri) a.c. – înscrierea candidaţilor la Sectorul AdministrativBisericesc al Centrului Eparhial, între orele 8:00 – 13:00.

Acte necesare pentru examen:

– Cerere pentru obţinerea binecuvântării arhiereşti;

– Adeverinţă medicală în care să se menţioneze – Clinic Sănătos pentru a susţine examenul de capacitate preoţească;

– Copii legalizate după actele de studii: Diplomă de bacalaureat și foaie matricolă, Diplomă de licenţiat în Teologie Pastorală și foaie matricolă; după caz: Masterat, Doctorat, precum şi foile Matricole aferente;

– Curriculum Vitae;

– Copie BI/CI;

– Certificat de Cazier Judiciar;

– Chitanţa din care să reiasă că a fost achitată taxa de înscriere la examen;

– Recomandare din partea preotului duhovnic din care să rezulte: 1. viaţa morală şi duhovnicească a candidatului; 2. frecventarea programului liturgic; 3. când se spovedeşte şi împărtăşeşte; 4. implicarea în viaţa bisericească locală; 5. alte aspecte lăsate la aprecierea duhovnicului.

– Cerere pentru obţinerea înfierii pe seama Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, pentru candidaţii din alte Eparhii.

– Candidaţii care vor obţine media 9.00 la capacitatea preoţească (titularizare), vor primi certificate de titularizare valabile doi ani.

4. Eliberarea certificatelor de capacitate preoţească se va face (potrivit pct. 12 din cap. „Debutant – studii medii”, respectivpct. 11 din cap. „Debutant – studii superioare”, din Metodologie), de Sectorul Administrativ – Bisericesc.

[https://sf-esc.ro/files/images/2018/02/02-16-41-07.644872 Examenul de capacitate preoteasca (4).JPG]


Distribuie:

Cele mai recente articole

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut