Noutăți

Concurs interjudețean cu tematică religioasă de creație plastică – Ediţia a VII-a – 2017

EPISCOPIA SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR

ŞI

CENTRUL CULTURAL UNESCOIONEL PERLEA

Concurs interjudețean cu tematicăreligioasă

de creație plastică

Ediţia a VII-a

2017

TEMA CONCURSULUI:

2017 – Anul omagial al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti, precum şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şial apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului

Organizat cu binecuvântarea Preasfinţitului VINCENŢIU Episcopul Sloboziei și Călăraşilor

PARTENERI:

– Episcopia Sloboziei și Călărașilor;

– Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea – Slobozia;

– Uniunea Artiştilor Plastici – Slobozia;

– Protopopiatele din Eparhie;

– Inspectoratele şcolare judeţene, reprezentate deinspectorii de religie;

– Asociaţia Socio-Culturală Matei Basarab Slobozia;

– Furnizori de servicii sociale acreditate din judeţeleIalomiţa şi Călăraşi (furnizori publici şi privaţi).

COORDONATORI:

– Pc. consilier cultural, Pr. Manuel Rusu;

– Dl. Gheorghe Petre, președinte al UAP Ialomița;

– Dna director Clementina Tudor;

– Dl. insp. pentru catehizare, Ştefan Alexandru Tănase.

ARGUMENT:

Anul 2017 a fost consacrat de către Sfântul Sinod alBisericii Ortodoxe Române ca fiind Anul omagial al iconarilor şi alpictorilor bisericeşti, precum şi Anul comemorativ JustinianPatriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.

OBIECTIVE:

– Exprimarea, prin intermediul creației plastice, asentimentului religios prezent în sufletele copiilor;

– Identificarea, stimularea și valorificarea potențialului creativ al elevilor prin realizarea unor lucrăriplastice cu temă religioasă;

– Cunoaşterea şi mărturisirea credinţei creştine.

GRUP ŢINTĂ:

– elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal din Episcopia Sloboziei și Călărașilor;

– copii/elevi, beneficiari ai serviciilor sociale oferite decătre furnizori de servicii sociale acreditate din judeţele Ialomiţa şiCălăraşi;

– cadre didactice de religie şi profesorii de educaţieplastică ai şcolilor respective.

PERIOADA DERULĂRIICONCURSULUI:

16 octombrie – 21 decembrie 2017 (joi), ora 12.00.

SECȚIUNI[1] [#_ftn1] :

I . Învățământ religios – ciclul primar

● compoziție plastică (desen/pictură,tehnică la alegere) cu tematică religioasă;

● colaj (hârtie colorată, textile, fire,materiale din natură) cu tematică religioasă;

● icoane pe sticlă, lemn sau altemateriale.

II. Învățământ religios – ciclul gimnazial

● compoziție plastică( desen/pictură, tehnică la alegere) cu tematică religioasă;

● colaj (hârtie colorată,textile, fire, materiale din natură) cu tematică religioasă;

● icoane pe sticlă, lemn sau altemateriale.

III. Învățământ religios – ciclul liceal şi învățământul teologicpreuniversitar

● compoziție plastică (desen/pictură, tehnică la alegere) cutematică religioasă;

● icoane pe sticlă, lemn sau altemateriale.

REGULAMENT DE ÎNSCRIEREŞI PARTICIPARE

1. Formularul deînscriere – (Anexa 1) va fi completat de către fiecare cadru didacticde religie/preot/profesor de educaţieplastică/educator/specialist în asistenţa socială (curugămintea de a respecta termenul limită, redat mai jos).

2. Lucrările elevilor trebuiesă fie legate direct sau indirect de un eveniment religios, un sfânt,arhitectură eclezială, chipuri de mari duhovnici ai Ortodoxiei, chipuri depătimitori în închisorile comuniste, tablouri cu caracter religios, cuprecădere dedicate Patriarhului Justinian Marina etc.[2] [#_ftn2] ,să fie pe foi A4 sau A3 (cu excepția icoanelor, unde vor fi folosite materiale precumsticlă, lemn etc.), utilizând materiale și tehnici de lucru la alegere. (Este obligatoriu ca toate lucrările să fie înrămate şi/sau cu sistem deprindere! La notarea finală a fiecărei lucrări se va ţine seama şi de felul încare lucrarea este prezentată, inclusiv calitatea ramei, care trebuie să seîncadreze în cromatica şi specificul lucrării)

3. Lucrările se voreticheta pe verso în colțul din dreapta jos, după modelul anexat:

Titlul lucrării:

Numele și prenumele elevului:

Clasa (Grupul de cateheză):

Școala/Serviciul social:

Cadrul didactic/specialistul/preotulîndrumător:

Localitatea (Parohia):

Protopopiatul:

4. Lucrările vor fi trimise odată cu fișele de înscriere, lasediul protopopiatului de care aparține fiecare parohie, şcoală sau serviciu social (parteintegrantă a unei parohii) sau direct la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea din municipiul Slobozia.

5. Un cadru didactic/specialistul/preotpoate participa, prin elevii săi, cu câte lucrări consideră.

6. Vor fi luate înconsiderare doar lucrările realizate de elevi. Se va urmări în mod deosebit: respectarea și încadrarea lucrării în tema propusă, originalitatea și imaginația elevilor, gradulde acoperire a foii, acuratețea lucrării.

7. Cu excepţialucrărilor premiate, lucrările se restituie elevilor participanți, în termen de 30 dezile de la expunerea lor, din data de 21decembrie 2017. În cazul în carelucrările nu vor fi ridicate în termenul menţionat mai sus, acestea vor fidonate aşezămintelor sociale din cuprinsul judeţelor Ialomiţa şi Călăraşi.

8. Se vor acorda diplomepentru premiile I, II, III și mențiuni pentru fiecare secțiune și categorie de vârstă. Se vor acorda diplome departicipare (de către protopopiate) tuturor elevilor participanți și profesorilor de arteşi religie/ preoților îndrumători/ specialiştilor îndrumători, care vor fi selectaţi pentrufaza pe Episcopie (la cerere).

9. Se va organiza oexpoziție în incinta Centrului Cultural UNESCO IonelPerlea din Slobozia, jud. Ialomița, cu toate lucrările selectate pentru faza pe Episcopie.

10. Informații suplimentare puteți solicita la adresa de e-mail: manuel.rusu@yahoo.com [mailto:manuel.rusu@yahoo.com] sau la telefon 0726.135258 – Pr. Consilier cultural, Manuel RUSU.

Nu se admit contestații.

Nu se percepe taxă de participare, costurile fiind suportate de ESC, CentrulCultural UNESCO Ionel Perlea dinjudeţul Ialomiţa şi ASCMB – Slobozia, precum şi alţi parteneri.

PROGRAM DE DESFĂȘURARE ȘI MONITORIZARE

♦ Monitorizarea se va realiza continuu de către iniţiatorii şicoordonatorii proiectului.

♦ Proiectul se va desfăşura în perioada 16 octombrie – 21 decembrie 2017,cuprinzând următoarele etape:

I. Etapa de proiectare şi mediatizare (16 octombrie2016 – 18 decembrie 2017)

II. Etapa de înscriere şi de desfăşurare aConcursului de creație artistică – în perioada 11decembrie (luni) până la data de 18 decembrie (luni) 2017.

– înscrierea participanţilorpe baza fişei de înscriere;

– realizarea lucrărilor;

– trimiterea lucrărilorcătre protopopiate;

De la protopopiate, toate lucrările vor fi trimise lasediul Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea (B-dul Matei Basarab,nr. 26, Slobozia, Judeţul Ialomiţa), până la data de 19 decembrie 2017 – numele fiecărui participant fiind trimis SectoruluiCultural, prin intermediul unor liste întocmite de fiecare protopopiat înparte, în ordine alfabetică şi cu diacritice, pe cicluri de învăţământ, pe adresamanuel.rusu@yahoo.com [mailto:manuel.rusu@yahoo.com] – şi predateprin proces verbal de predare – primire.

– deschiderea expoziției laCentrul Cultural UNESCO Ionel Perlea din Slobozia (în perioada 21 decembrie 2017 – 19 ianuarie 2018.

III. Etapa de evaluare – jurizarea la Protopopiate se va face ladata de 8 decembrie 2017, iar la Centrul Cultural UNESCO IonelPerlea, la data de 20 decembrie 2017,ora 10.00.

• Stabilirea membrilor juriului:

Fiecare comisie va avea trei membri, după cumurmează:

A. Învățământ religios – ciclul primar: trei profesori dereligie, cu experiență de predare în ciclul primar, unul(sau cel mult trei) profesor(i) de educaţie plastică și pc. protopop al respectivului protopopiat.

B. Învățământ religios – ciclul gimnazial: trei profesoride religie, cu experiență de predare în ciclul gimnazial,un (sau cel mult trei) profesor(i) de educaţie plastică și pc. protopop al respectivului protopopiat.

C. Învățământ religios din ciclul liceal și învățământul teologic preuniversitar: doi profesori de religie, cu experiență de predare în ciclul liceal, un preot, depreferință un absolvent de master, secția Liturgică, un (sau cel mult trei) profesor(i) deeducaţie plastică și pc. protopop al respectivuluiprotopopiat.

D. În cadrulSeminarului Teologic Ortodox din Slobozia vor fi desemnați și pc. director,un profesor de Liturgică și protopopul Sloboziei.

• Criteriile de evaluare pentru fiecare comisie vor fi stabilite de laînceput de către profesorii/preoții evaluatori, ținându-se cont de grupa de vârstă din care face partefiecare concurent.

Criterii: – relevanța la cerință (încadrarea în tema propusă), cromatică, canonicitatea lucrării,respectarea erminiilor (pentru ciclul liceal), calitatea execuției.

Componenţa juriului, la etapaeparhială:

– dl. director Gheorghe Petre, preşedinte al UAP Ialomiţa;

– dna director Clementina Tudor;

– pc preot consilier cultural Rusu Manuel;

– dl. insp. catehizare Ştefan Alexandru Tănase;

– pc preot insp. Dragoş Stanciu;

– pc preot insp. Arcadie Puişor.

IV. Etapa de premiere:

La data de 21 decembrie 2017 , ora1200, la Centrul Cultural UNESCO IonelPerlea, când va avea loc şi vernisajul expoziţiei-concurs de icoane, premiile vor fi înmânate de către Preasfinţitul Vincenţiu, EpiscopulSloboziei şi Călăraşilor.

Evenimentul premierii va fi mediatizat corespunzător.

Pentru fiecare secțiune se vor acorda premiul I, premiulII, premiul III și o mențiune. Vor fi dăruite ca premii cărţi,având caracter religios, și sume de bani, astfel:

Valoare premiilor în bani va fi stabilită de către membrii Comisiei lajurizare.

De asemenea, începând din anul 2017,în cazul unei activităţi excepţionale, profesorii îndrumători vor primi,alături de elevul premiat, o sumă de bani, ce va fi stabilită de către membriiComisiei de jurizare.

Centrul Cultural UNESCO IonelPerlea va contribui cu suma de 2000 lei, Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor cusuma de 1000 lei, cele 6 protopopiate cu suma de 500 lei fiecare, iar AsociaţiaSocio – Culturală Matei Basarab 600lei.

Consilier Cultural DirectorCentrul Cultural UNESCO

Ionel Perlea

Pr. Rusu Manuel DnaClementina Tudor

[1] [#_ftnref1] La rubrica Secţiuni, tehnica aleasă este laalegere. Nu vor fi excluse lucrările făcute din alte materiale decât celesugerate de noi. Pentru a putea fi promovate în cadrul expoziţiei avemrugămintea ca lucrările să aibă ramă cu sistem de prindere.

[2] [#_ftnref2] Va fi apreciată şi originalitatea participanţilor. Nu vor participa înconcurs lucrările în care intervenţia adulţilor este evidentă.

[https://sf-esc.ro/files/images/2017/12/11-21-55-24.954809 21 dec 2017 – Concurs pictura – default.JPG]


Distribuie:

Cele mai recente articole

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut