Noutăți

Concurs interjudeţean cu tematică religioasă de creație plastică Ediţia a VI-a 2016

TEMA CONCURSULUI:

2016 – Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şiAnul comemorativ al Sfântului Ierarh martir Antim Ivireanul şi al tipografilorbisericeşti în Patriarhia Română

Organizat cu binecuvântarea Preasfinţitului VINCENŢIU Episcopul Sloboziei și Călăraşilor

PARTENERI:

– Episcopia Sloboziei și Călărașilor;

– Centrul Cultural IonelPerlea–Slobozia;

– Uniunea Artiştilor Plastici – Slobozia;

– Protopopiatele din Eparhie;

– Inspectoratele şcolare judeţene, reprezentate deinspectorii de religie;

– Asociaţia Socio-Culturală Matei Basarab Slobozia;

– Furnizori de servicii sociale acreditate din judeţeleIalomiţa şi Călăraşi (furnizori publici şi privaţi).

COORDONATORI:

– Pc. consilier cultural, Pr. Manuel Rusu;

– Dl. Gheorghe Petre, președinte al UAP Ialomița;

– Dl. insp. pentru catehizare, Ştefan Alexandru Tănase.

ARGUMENT:

Anul 2016 a fost consacrat de către Sfântul Sinod alBisericii Ortodoxe Române ca fiind Anul omagial al educaţiei religioase atineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh martirAntim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti în Patriarhia Română.

OBIECTIVE:

– Exprimarea, prin intermediul creației plastice, asentimentului religios prezent în sufletele copiilor;

– Identificarea, stimularea și valorificarea potențialului creativ al elevilor prin realizarea unor lucrăriplastice cu temă religioasă;

– Cunoaşterea şi mărturisirea credinţei creştine.

GRUP ŢINTĂ:

– elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal din Episcopia Sloboziei și Călărașilor;

– copii/elevi, beneficiari ai serviciilor sociale oferite decătre furnizori de servicii sociale acreditate din judeţele Ialomiţa şiCălăraşi;

– cadre didactice de religie şi profesorii de educaţieplastică ai şcolilor respective.

PERIOADADERULĂRII CONCURSULUI:

26 septembrie – 21 decembrie 2016, ora 12.00

SECȚIUNI[1] [file:///C:/Users/BirPresESC/Desktop/Actualizare site-uri/21 dec 2016 – Concurs pictura – Promovare site ESC/CONCURS INTERJUDETEAN 2016.docx#_ftn1] :

I . Învățământ religios – ciclul primar

● compoziție plastică(desen/pictură,tehnică la alegere) cu tematică religioasă;

●colaj(hârtie colorată,textile,fire, materiale din natură) cu tematică religioasă;

● icoane pe sticlă, lemn saualte materiale.

II. Învățământ religios – ciclul gimnazial

● compoziție plastică( desen/pictură,tehnică la alegere)cu tematicăreligioasă;

● colaj(hârtie colorată,textile,fire, materiale din natură) cu tematică religioasă;

● icoane pe sticlă, lemn saualte materiale.

III. Învățământ religios – ciclul liceal şi învățământul teologicpreuniversitar

● compoziție plastică (desen/pictură, tehnică la alegere) cutematică religioasă;

● icoane pe sticlă, lemn saualte materiale.

REGULAMENT DE ÎNSCRIEREŞI PARTICIPARE

1. Formularul de înscriere – (Anexa1) va ficompletat de către fiecare cadru didactic de religie/preot/profesor de educaţie plastică/educator/specialist în asistenţasocială(cu rugămintea de a respecta termenul limită, redat mai jos).

2. Tematica concursului:

Lucrările elevilor trebuie să fie legate direct sauindirect de un eveniment religios, un sfânt, arhitectură eclezială, chipuri de mariduhovnici ai Ortodoxiei, tablouri cu caracter religios etc.[2] [file:///C:/Users/BirPresESC/Desktop/Actualizare site-uri/21 dec 2016 – Concurs pictura – Promovare site ESC/CONCURS INTERJUDETEAN 2016.docx#_ftn2] ,carton format A4 sau A3 (cu excepția icoanelor, undevor fi folosite materiale precum sticlă, lemn etc.), utilizând materiale și tehnici de lucrula alegere.

(Icoanele pe sticlă trebuie să fie înrămate şi să aibă sistem deprindere!)

3. Lucrările se vor eticheta pe verso în colțul din dreapta jos, după modelul anexat:

Titlul lucrării:

Numele și prenumele elevului:

Clasa (Grupul de cateheză):

Școala/Serviciul social:

Cadrul didactic/specialistul/preotulîndrumător:

Localitatea (Parohia):

Protopopiatul:

Lucrărilevor însoţite şi de o etichetă tipărită pe hârtie/carton care să conţinăelementele de mai sus, pentru a fi ataşată lucrării în expoziţie.

4. Lucrările vor fi trimise odată cu fișele de înscriere, la sediul protopopiatului de care aparține fiecare parohie,şcoală sau serviciu social (parte integrantă a unei parohii).

5. Un cadru didactic/specialistul/preot poate participa, prin elevii săi, cucâte lucrări consideră.

6. Vor fi luate în considerare doar lucrările realizate de elevi. Se va urmări în mod deosebit: respectarea și încadrarea lucrării în tema propusă, originalitatea și imaginația elevilor, gradulde acoperire a foii, acuratețea lucrării.

7. Cu excepţia lucrărilor premiate, lucrările se restituie elevilor participanți, în termen de 30de zile de la expunerea lor, din data de 21decembrie 2016.

8. Se vor acorda diplome pentru premiile I, II, III și mențiuni pentru fiecaresecțiune și categorie de vârstă. Se vor acorda diplome de participare (de cătreprotopopiate) tuturor elevilor participanți și profesorilor de arte şi religie/ preoților îndrumători/ specialiştilor îndrumători, care vor fiselectaţi pentru faza pe Episcopie (la cerere).

9. Pentru fiecare secţiune, Asociaţia Socio-Culturală Matei Basarab va acorda un premiu special pentru cele mai bunelucrări realizate de copii – cazuri sociale.

10. Se va organiza o expoziție în incinta Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea din Slobozia, jud. Ialomița, cu toatelucrările selectate pentru faza pe Episcopie.

11. Informații suplimentare puteți solicita la adresa de e-mail: manuel.rusu@yahoo.com [mailto:manuel.rusu@yahoo.com] sau la telefon 0726 135 258 – Pr. Consilier culturalManuel RUSU.

Nu se admit contestații.

Nu se percepe taxă de participare, costurile fiind suportate de ESC, CentrulCultural UNESCO Ionel Perlea dinjudeţul Ialomiţa, precum şi alţi parteneri.

PROGRAM DE DESFĂȘURARE ȘI MONITORIZARE

♦ Monitorizarea se va realiza continuu de către iniţiatorii şicoordonatorii proiectului.

♦ Proiectul se va desfăşura în perioada 26 septembrie – 31 decembrie 2016, cuprinzând următoarele etape:

I. Etapa de proiectare şi mediatizare (26 septembrie2016– 10 decembrie 2016)

II. Etapa de înscriere şi de desfăşurare aConcursului de creație artistică– 1decembrie– 10decembrie 2016;

– înscriereaparticipanţilor pe baza fişei de înscriere;

– realizarea lucrărilor;

– trimiterea lucrărilorcătre protopopiate;

De la protopopiate, toate lucrările vor fi trimise lasediul Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea (B-dul Matei Basarab,nr. 26, Slobozia, Judeţul Ialomiţa), până la data de 15 decembrie 2016 – numele fiecărui participant fiind trimis SectoruluiCultural, prin intermediul unor liste întocmite de fiecare protopopiat înparte, în ordine alfabetică şi cu diacritice, pe cicluri de învăţământ, peadresa manuel.rusu@yahoo.com [mailto:manuel.rusu@yahoo.com] – şi predate prin proces verbal de predare – primire.

– Organizarea expoziției laCentrul Cultural Ionel Perlea din Slobozia (în perioada 21 decembrie 2016 – 20 ianuarie 2017.

III. Etapa de evaluare – jurizarea la Protopopiatese va face până la data de 15 decembrie 2016,iar la Centrul Cultural Ionel Perlea, la data de 16 decembrie 2016.

•Stabilirea membrilor juriului:

Fiecare comisie va avea trei membri, după cumurmează:

A. Învățământ religios – ciclul primar: trei profesori dereligie, cu experiență de predare în ciclul primar, unul(sau cel mult trei) profesor(i) de educaţie plastică și pc. protopop al respectivului protopopiat.

B. Învățământ religios – ciclul gimnazial: trei profesori dereligie, cu experiență de predare în ciclul gimnazial,un (sau cel mult trei) profesor(i) de educaţie plastică și pc. protopop al respectivului protopopiat.

C. Învățământ religios din ciclul liceal și învățământul teologic preuniversitar: doi profesori de religie, cu experiență de predare în ciclul liceal, un preot, depreferință un absolvent de master, secția Liturgică, un (sau cel mult trei) profesor(i) deeducaţie plastică și pc. protopop al respectivuluiprotopopiat.

D. Încadrul Seminarului Teologic Ortodox din Slobozia vor fi desemnați și pc. director,un profesor de Liturgică și protopopul Sloboziei.

• Criteriile de evaluare pentru fiecare comisie vor fi stabilite de laînceput de către profesorii/preoții evaluatori, ținându-se cont de grupa de vârstă din care face partefiecare concurent.

Criterii: – relevanța la cerință (încadrarea în tema propusă), cromatică, canonicitatea lucrării,respectarea erminiilor (pentru ciclul liceal), calitatea execuției. În situaţiacopiilor cazuri sociale care participă cu lucrări în concurs se verifică şi depunereaanchetei sociale realizate de către asistentul social/referentul social dincadrul Biroului de Asistenţă Socială a Protopopiatului respectiv.

Componenţa juriului, la etapaeparhială:

– dl. director Gheorghe Petre, preşedinte al UAP Ialomiţa;

– dna director Doina Roşca;

– pc preot consilier cultural Rusu Manuel;

– dl. insp. catehizare Ştefan Alexandru Tănase;

– pc preot insp. Dragoş Stanciu;

– pc preot insp. Arcadie Puişor.

IV. Etapa de premiere:

La data de 21 decembrie 2016, ora1200, la Centrul Cultural UNESCO IonelPerlea,când va avea loc şi vernisajul expoziţiei-concurs de icoane, premiile vor fi înmânate de către Preasfinţitul Vincenţiu, EpiscopulSloboziei şi Călăraşilor.

Evenimentul premierii va fi mediatizat corespunzător.

Pentru fiecare secțiune se vor acorda premiul I, premiulII, premiul III și o mențiune. Vor fi dăruite ca premii cărţi, având caracter religios, și sume de bani.

Pentru fiecare secţiune, Asociaţia Socio-Culturală Matei Basarab va acorda câte un premiu special, în valoare de 200de lei, pentru cele mai bune lucrări realizate de copiii – cazuri sociale, careparticipă în concurs.

Valoarea premiilor în bani pentru categoriile de vârstă va fi stabilită decătre membrii Comisiei la jurizare. Comisia de jurizare poate modifica numărulpremiilor, cu încadrarea în limitele bugetului total alocat.

De asemenea, începând din anul 2016,profesorii îndrumători pot primi, alături de elevul premiat o sumă de bani, ceva fi stabilită de către membrii Comisiei de jurizare, cu încadrarea în acelaşibuget total.

Centrul Cultural Ionel Perleava contribui cu suma de 3000 lei, Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor cu suma de1000 lei, cele 6 protopopiate cu suma de 500 lei fiecare, iar AsociaţiaSocio-Culturală Matei Basarab cu sumade 600 lei (premii speciale acordatecopiilor – cazuri sociale care participă cu lucrări în concurs).

Consilier Cultural DirectorCentrul Cultural Ionel Perlea

Pr. Rusu Manuel DnaDoina ROŞCA

[1] [file:///C:/Users/BirPresESC/Desktop/Actualizare site-uri/21 dec 2016 – Concurs pictura – Promovare site ESC/CONCURS INTERJUDETEAN 2016.docx#_ftnref1] La rubrica Secţiuni, tehnica aleasă este la alegere. Nu vor fi excluse lucrările făcutedin alte materiale decât cele sugerate de noi. Pentru a putea fi promovateîn cadrul expoziţiei avem rugămintea ca lucrările să aibă ramă cu sistem deprindere.

[2] [file:///C:/Users/BirPresESC/Desktop/Actualizare site-uri/21 dec 2016 – Concurs pictura – Promovare site ESC/CONCURS INTERJUDETEAN 2016.docx#_ftnref2] Va fi apreciată şioriginalitatea participanţilor. Nu vor participa în concurs lucrările în careintervenţia adulţilor este evidentă.

formular de înscriere – se descarcă de aici [https://drive.google.com/file/d/0B-CEckElWUHDbEw5SjYzZ2FnT3c/view?usp=sharing] :


Distribuie:

Cele mai recente articole

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut