Noutăți

Concurs interjudeţean cu tematică religioasă de creație plastică – Ediţia a V-a

EPISCOPIA SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR

ŞI

CENTRUL CULTURAL IONELPERLEA

Concurs interjudeţean cutematică religioasă

de creație plastică

Ediţia a V-a

2015

TEMA CONCURSULUI:

2015

Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi

şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură deAur şi al marilor păstori de suflete din eparhii în Patriarhia Română

Organizat cu binecuvântarea Preasfinţitului VINCENŢIU Episcopul Sloboziei și Călăraşilor

PARTENERI:

– Episcopia Sloboziei și Călărașilor;

– Centrul Cultural IonelPerlea – Slobozia;

– Uniunea Artiştilor Plastici – Slobozia;

– Protopopiatele din Eparhie;

– Inspectoratele şcolare judeţene, reprezentate deinspectorii de religie;

– Asociaţia Socio-Culturală Matei Basarab Slobozia;

– Furnizori de servicii sociale acreditate din judeţeleIalomiţa şi Călăraşi (furnizori publici şi privaţi).

COORDONATORI:

– Pc. consilier cultural, Pr. Manuel Rusu;

– Dl. Gheorghe Petre, președinte al UAP Ialomița;

– Dl. insp. pentru catehizare, Ştefan Alexandru Tănase.

ARGUMENT

Anul 2015 a fost consacrat de către Sfântul Sinod alBisericii Ortodoxe Române ca fiind Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ alSfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii înPatriarhia Română.

OBIECTIVE:

– Exprimarea, prin intermediul creației plastice, asentimentului religios prezent în sufletele copiilor;

– Identificarea, stimularea și valorificarea potențialului creativ al elevilor prin realizarea unor lucrăriplastice cu temă religioasă;

– Cunoaşterea şi mărturisirea credinţei creştine.

GRUP ŢINTĂ:

– elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal din Episcopia Sloboziei și Călărașilor

– copii/elevi, beneficiari ai serviciilor sociale oferite decătre furnizori de servicii sociale acreditate din judeţele Ialomiţa şiCălăraşi

– cadre didactice de religie şi profesorii de educaţieplastică ai şcolilor respective.

PERIOADADERULĂRII CONCURSULUI:

15 septembrie – 26 noiembrie 2015

SECȚIUNI[1] [file:///C:/Users/DSN%20Design/Desktop/Actualizare%20site-uri/regulament%20si%20anexa/CONCURS%20INTERJUDETEAN%202015%20(1).docx#_ftn1] :

I . Învățământ religios – ciclul primar

● compoziție plastică (desen/pictură, tehnică la alegere) cu tematică religioasă.

● colaj (hârtie colorată, textile, fire,materiale din natură) cu tematică religioasă.

● icoane pe sticlă, lemn saualte materiale.

II. Învățământ religios – ciclul gimnazial

● compoziție plastică( desen/ pictură, tehnică la alegere) cu tematică religioasă.

● colaj (hârtie colorată,textile, fire, materiale din natură) cu tematică religioasă.

● icoane pe sticlă, lemn saualte materiale.

III. Învățământ religios – ciclul liceal şi învățământul teologicpreuniversitar

● compoziție plastică (desen/pictură, tehnică la alegere) cutematică religioasă

● icoane pe sticlă, lemn saualte materiale.

REGULAMENT DE ÎNSCRIEREŞI PARTICIPARE

1. Formularul deînscriere – (Anexa 1) va fi completat de către fiecare cadru didacticde religie/preot/profesor de educaţie plastică/educator/specialist în asistenţasocială (cu rugămintea de a respecta termenullimită, redat mai jos).

2. Lucrările elevilortrebuie să respecte tema dată[2] [file:///C:/Users/DSN%20Design/Desktop/Actualizare%20site-uri/regulament%20si%20anexa/CONCURS%20INTERJUDETEAN%202015%20(1).docx#_ftn2] ,să fie pe foi A4 sau A3 (cu excepția icoanelor), utilizând materiale și tehnici de lucrula alegere. (Icoanele pe sticlă să fie înrămate şi/sau cu sistem deprindere!)

3. Lucrările se voreticheta pe verso în colțul din dreapta jos, după modelul anexat:

Titlul lucrării:

Numele și prenumele elevului:

Clasa (Grupul de cateheză):

Școala/Serviciul social:

Cadrul didactic/specialistul/preotulîndrumător:

Localitatea (Parohia):

Protopopiatul:

4. Lucrările vor fi trimise odată cu fișele de înscriere,la sediul protopopiatului de care aparține fiecare parohie, şcoală sau serviciu social (parteintegrantă a unei parohii).

5. Un cadru didactic/specialistul/preotpoate participa, prin elevii săi, cu câte lucrări consideră.

6. Vor fi luate înconsiderare doar lucrările realizate de elevi. Se va urmări în mod deosebit: respectarea și încadrarea lucrării în tema propusă, originalitatea și imaginația elevilor, gradulde acoperire a foii, acuratețea lucrării.

7. Cu excepţialucrărilor premiate, lucrările se restituie elevilor participanți, în termen de 30de zile de la expunerea lor, din data de 26 noiembrie 2015.

8. Se vor acordadiplome pentru premiile I, II, III și mențiuni pentru fiecare secțiune și categorie de vârstă. Se vor acorda diplome departicipare (de către protopopiate) tuturor elevilor participanți și profesorilor de arteşi religie/ preoților îndrumători/ specialiştilor îndrumători, care vor fi selectaţi pentrufaza pe Episcopie (la cerere).

9. Se va organiza oexpoziție în incinta Centrului Cultural UNESCO IonelPerlea din Slobozia, jud. Ialomița, cu toate lucrările selectate pentru faza pe Episcopie.

10. Informații suplimentare puteți solicita la adresa de e-mail: manuel.rusu@yahoo.com [mailto:manuel.rusu@yahoo.com] sau la telefon 0726 135 258 – Pr. Consilier cultural,Manuel RUSU.

Nu se admit contestații.

Nu se percepe taxă de participare, costurile fiind suportate de ESC, CentrulCultural UNESCO Ionel Perlea dinjudeţul Ialomiţa, precum şi alţi parteneri.

PROGRAM DE DESFĂȘURARE ȘI MONITORIZARE

♦ Monitorizarea se va realiza continuu de către iniţiatorii şicoordonatorii proiectului.

♦ Proiectul se va desfăşura în perioada 15 septembrie – 26 noiembrie 2015,cuprinzând următoarele etape:

I. Etapa de proiectare şi mediatizare (15 septembrie2015 – 2 noiembrie 2015)

II. Etapa de înscriere şi de desfăşurare aConcursului de creație artistică – 15septembrie (luni) – 11 noiembrie (miercuri)2015

– înscrierea participanţilorpe baza fişei de înscriere;

– realizarea lucrărilor;

– trimiterea lucrărilorcătre protopopiate;

De la protopopiate, toate lucrările (cu excepţia celor carenu corespund temei) vor fi trimise la sediul Centrului Cultural UNESCO IonelPerlea (B-dul Matei Basarab, nr. 26, Slobozia, Judeţul Ialomiţa),până la data de 23 noiembrie 2015 – numele fiecărui participant fiind trimisSectorului Cultural, prin intermediul unor liste întocmite de fiecareprotopopiat în parte, în ordine alfabetică şi cu diacritice, pe cicluri deînvăţământ, pe adresa manuel.rusu@yahoo.com [mailto:manuel.rusu@yahoo.com] – şi predateprin proces verbal de predare – primire.

– deschiderea expoziției laCentrul Cultural Ionel Perlea din Slobozia (în perioada 26 noiembrie 2015 – 11 decembrie 2015.

III. Etapa de evaluare – jurizarea la Protopopiate se va face ladata de 19 noiembrie 2015, iar la Centrul Cultural Ionel Perlea,la data de 23 noiembrie 2015 (luni)

• Stabilirea membrilor juriului:

Fiecare comisie va avea trei membri, după cumurmează:

A. Învățământ religios – ciclul primar: trei profesori dereligie, cu experiență de predare în ciclul primar, unul(sau cel mult trei) profesor(i) de educaţie plastică și pc. protopop al respectivului protopopiat.

B. Învățământ religios – ciclul gimnazial: trei profesoride religie, cu experiență de predare în ciclul gimnazial,un (sau cel mult trei) profesor(i) de educaţie plastică și pc. protopop al respectivului protopopiat.

C. Învățământ religios din ciclul liceal și învățământul teologic preuniversitar: doi profesori de religie, cu experiență de predare în ciclul liceal, un preot, depreferință un absolvent de master, secția Liturgică, un (sau cel mult trei) profesor(i) deeducaţie plastică și pc. protopop al respectivuluiprotopopiat.

D. Încadrul Seminarului Teologic Ortodox din Slobozia vor fi desemnați și pc. director,un profesor de Liturgică și protopopul Sloboziei.

• Criteriile de evaluare pentru fiecare comisie vor fi stabilite de laînceput de către profesorii/ preoții evaluatori, ținându-se cont de grupa de vârstă din care face partefiecare concurent.

Criterii: – relevanța la cerință (încadrarea în tema propusă), cromatică, canonicitatea lucrării,respectarea erminiilor (pentru ciclul liceal), calitatea execuției.

Componenţa juriului, la etapaeparhială:

– dl. director Gheorghe Petre, preşedinte al UAP Ialomiţa

– dna director Doina Roşca

– pc preot consilier cultural Rusu Manuel

– pc preot insp. catehizare Constantin Pătraşcu

– pc preot insp. Dragoş Stanciu

– pc preot insp. Arcadie Puişor

IV. Etapa de premiere:

La data de 26 noiembrie 2015 , ora1200, la Centrul Cultural UNESCO IonelPerlea, când va avea loc şi vernisajul expoziţiei concurs de icoane, premiile vor fi înmânate de către Preasfinţitul Vincenţiu, EpiscopulSloboziei şi Călăraşilor.

Evenimentul premierii va fi mediatizat corespunzător.

Pentru fiecare secțiune se vor acorda premiul I, premiulII, premiul III și o mențiune. Vor fi dăruite ca premii cărţi,având caracter religios, și sume de bani, astfel:

Premiul I – 800LEI

Premiul II – 600 LEI

Premiul III – 400 LEI

Mențiune – 200 LEI.

Premiu special – 200 LEI

Centrul Cultural Ionel Perlea va contribui cu suma de 2000 lei, EpiscopiaSloboziei şi Călăraşilor cu suma de 1000 lei, cele 6 protopopiate cu suma de500 lei fiecare iar Asociaţia Socio – Culturală Matei Basarab 600 lei.

Consilier Cultural DirectorCentrul Cultural Ionel Perlea

Pr. Rusu Manuel DnaDoina ROŞCA[1] [file:///C:/Users/DSN%20Design/Desktop/Actualizare%20site-uri/regulament%20si%20anexa/CONCURS%20INTERJUDETEAN%202015%20(1).docx#_ftnref1] La rubrica Secţiuni, tehnica aleasă este laalegere. Nu vor fi excluse lucrările făcute din alte materiale decât celesugerate de noi. Pentru a putea fi promovate în cadrul expoziţiei avemrugămintea ca lucrările să aibă ramă cu sistem de prindere.

[2] [file:///C:/Users/DSN%20Design/Desktop/Actualizare%20site-uri/regulament%20si%20anexa/CONCURS%20INTERJUDETEAN%202015%20(1).docx#_ftnref2] Sugerăm, deşi fără caracter obligatoriu, execuţia de desene, picturăreligioasă, icoane, care să redea, într-o formă proprie de exprimare sauclasică, tema menţionată în titlul acestui proiect. [Ex.: Biserica mea (peisajetc.), icoane ale Sfântului Ioan Gură de Aur, Chipuri de mari duhovnici şiierarhi ai Ortodoxiei (portret) etc.]. Va fi apreciată şi originalitateaparticipanţilor, cu singura condiţie ca lucrările să se încadreze în temapropusă.


Distribuie:

Cele mai recente articole

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut