Noutăți

Examenul de Capacitate Preoţească, sesiunea 29 octombrie (joi) 2015

Examenul de capacitate preoţească va fi precedat de un TEST PSIHOLOGICeliminatoriu. Rezultatele vor fi cu APT/INAPT.

Candidaţii care vor obţine media 9.00 la capacitatea preoţească(titularizare), vor primi certificate de titularizare valabile doi ani.

Calendarul de desfăşurare aexamenului de capacitate preoţească:

– 19 – 20 octombrie (luni şi marţi) a.c. – înscrierea candidaţilor laSectorul Administrativ Bisericesc al Centrului Eparhial, între orele 8:00 –13:00;

– 22 octombrie (joi) – TestulPsihologic, scris: ora 8:30 la Seminarul Teologic din Slobozia; ora 11:30 –interviul în sala Bibliotecii Centrului Eparhial;

– 28 octombrie (miercuri), ora 08:00 – Afişarea rezultatelor TestuluiPsihologic la Sectorul Administrativ Bisericesc;

– 29 octombrie (joi): orele 08:30 – proba scrisă; orele 13:00 proba deoral; susţinute la Seminarul Teologic din Slobozia;

– 30 octombrie (vineri): Afişarea rezultatelor finale la avizierulCentrului Eparhial.

Examenul de capacitate preoţească va cuprinde două probe:

1. Proba Scrisă

2. Probă – Oral

În vederea acoperirii cheltuielilor care se vor face pentru organizareaacestui examen, se va percepe o taxă de examen de 150 lei/ candidat.

Eliberarea certificatelor decapacitate preoţească se va face (potrivit pct. 12din cap. „Debutant – studii medii”, respectiv pct. 11 din cap. „Debutant -studii superioare”, din Metodologie),de Sectorul Administrativ – Bisericesc.

Luând în considerare Hotărârea Sfântului Sinod nr.7764/10 iulie 2013, care aprobă prelungirea la doi ani a valabilităţii certificatuluide titularizarea (capacitate preoţească) a candidaţilor care au obţinut celpuţin media 9.00.

1. Examenul de capacitatepreoţească va fi precedat de un TEST PSIHOLOGIC eliminatoriu. Rezultatele vorfi cu APT/INAPT.

Candidaţii care vorobţine media 9.00 la capacitatea preoţească (titularizare), vor primicertificate de titularizare valabile doi ani.

Calendarul de desfăşurare a examenuluide capacitate preoţească:

– 19 – 20 octombrie (luni şi marţi) a.c. – înscriereacandidaţilor la Sectorul Administrativ Bisericesc al Centrului Eparhial, întreorele 8:00 – 13:00;

– 22 octombrie (joi) – Testul Psihologic, scris: ora 8:30 laSeminarul Teologic din Slobozia; ora 11:30 – interviul în sala Bibliotecii CentruluiEparhial;

– 28 octombrie (miercuri), ora 08:00 – Afişarearezultatelor Testului Psihologic la Sectorul Administrativ Bisericesc;

– 29 octombrie (joi): orele 08:30 – proba scrisă; orele13:00 proba de oral; susţinute la Seminarul Teologic din Slobozia;

– 30 octombrie (vineri): Afişarea rezultatelor finale laavizierul Centrului Eparhial.

2. Examenul de capacitatepreoţească va cuprinde două probe:

2.1. Proba Scrisă:

2.1.1. Teologie Dogmatică:

I. Revelaţia Dumnezeiască, izvorul credinţei creştine:

– Revelaţianaturală şi supranaturală;

– Sfânta Scriptură,Sfânta Tradiţie, Biserica.

II. Sfânta Treime, structura supremei iubiri:

– Descoperirea Sfintei Treimi în afara Noului Testament;

– Descoperirea Sfintei Treimi în Noul Testament;

– Formularea Dogmei Sfintei Treimi în Tradiţia Creştină;

– Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Fiul. Dumnezeu Sfântul Duh;

III. Persoana lui Iisus Hristos şi opera lui mântuitoaresăvârşită în umanitatea asumată de El:

– Întruparea Fiuluilui Dumnezeu: natura dumnezeiască şi natura omenească în Ipostasul Logosuluidivin;

– UnireaIpostatică;

– Implicaţiile(consecinţele) unirii ipostatice;

– Cele trei slujiriale Mântuitorului Iisus Hristos: Învăţător – Prooroc, Arhiereu şi Împărat;

IV . Biserica, Trupul tainic al Domnului în Duhul Sfânt:

– Pogorârea Duhului Sfânt şi începutul Bisericii;

– Însuşirile Bisericii: unitatea, sfinţenia, sobornicitatea, apostolicitatea.

V. Mântuirea omului înBiserică, înţelesurile, etapele şi condiţiile ei:

– Înţelesurile mântuirii;

– Etapele sau treptele mântuirii;

– Necesitatea credinţei şi a faptelor bune în însuşirea mântuirii;

VI. Sfintele Taine:

– Sfintele Taine în general;

– Taina Sfântului Botez;

– Taina Mirungerii;

– Taina Sfintei Euharistii;

– Taina Mărturisirii;

– Taina Hirotoniei;

– Taina Nunţii;

– Taina Sfântului Maslu.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

– CHIŢESCU, Prof. N., Pr. Prof. Isidor TODORAN, Pr. Prof. I. PETREUŢĂ, Teologia Dogmatică şi Simbolică, vol.1,ediţia a II-a, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2004;

– FELMY, Karl Christian, Dogmaticaexperienţei ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane,introducere şi traducere: Pr. Prof. Dr. Ioan ICĂ, Editura DEISIS, Sibiu, 1999;

-POPESCU, Preot Profesor Dr. Dumitru, IisusHristos Pantocrator, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2005;

– STĂNILOAE, Preot Prof. Dr.Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă,vol. 1, 2, 3, ediţia a II-a,E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1997; vol. 1, 2, ediţia a III-a, Bucureşti, 2003(sau altă ediţie);

– ZIZIOULAS, Ioannis,Mitropolitul Pergamului, Prelegeri dedogmatică creştină, traducere din limba engleză de Florin Caragiu, EdituraSophia, Bucureşti, 2014, 310 p.

2.1.2. Teologia Morală şi Misiologie:

Ø Probleme morale actuale:avortul, eutanasia, transplantul de organe, clonarea, naşterea în vitro, pornografia,schimbarea sexului; Ø Familia – mediu de împlinireşi desăvârşire creştină şi de fundamentare a educaţiei religios-morale; Ø Misiune creştină şi contra-misiunesau prozelitism – argumente teologice şi metode pastorale de prevenire şirespingere a prozelitismului.Ø Evoluţia în timp a fenomenuluisectar. Principalele mişcări neoprotestante;

Ø Cultele religioase recunoscute în România;

Ø Interpretarea Sfintei Scripturi şi fenomenulsectant;

ØCinstireaSfintei Cruci şi a icoanelor, în contextul prozelitismului sectar actual.ØCultulMaicii Domnului şi al Sfinţilor, în contextul prozelitismului sectar actual;Ø Învăţătura despre Sfânta Cruce;

Ø Învăţătura ortodoxă privind cinstirea Duminicii.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

– BRECK,John, Darul sacru al vieţii, EdituraPatmos, Cluj Napoca, 2001; – BRIA,Pr. prof. dr. Ion, Un obstacol în caleaecumenismului: prozelitismul, în„Biserica Ortodoxă Română” 9-10/1970; – DAVID,Arhid. prof. dr. I. P., Călăuză creştină,Arad, 1987, ediţia a doua, Bucureşti, 1996, (sau orice altă ediţie); -MOLDOVAN, Pr. prof. Ilie, Darul sfânt alvieţii, Bucureşti, EIBMBOR, 1996; – RADU,Pr. prof. Dumitru, Atitudinea moralei creştine ortodoxe faţă [https://rat.fi/] deavort, divorţ, abandonul copiilor, imoralitate, în „Ortodoxia” 2-3/1994; – RĂDUCĂ,Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile, Transplantulde organe, în “Ortodoxia” nr. 4/2004; – Idem, Bioetica, familia si morala creştină, în“Studii Teologice” nr. 3-4, 1999, pp. 103-118;- STEREA,Pr. Tache, Credinţă şi misiune,Editura Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, 1999, 252 p.*** Familia creştină azi, Iaşi, EdituraTrinitas, 1995; *** Îndrumări misionare, Bucureşti, 1996.

2.2. Probă – Oral:

2.2.1. Teologie Dogmatică (aceeaşi programă de la proba scrisă)

2.2.2. Teologie Practică

Tipic Bisericesc:

Ø Anul bisericesc şi împărţirea lui;

Ø Rânduiala Vecerniei din Duminici;

Ø Rânduiala Vecerniei la praznice împărăteşti şi Sf. cu Polieleu;

Ø Rânduiala Utreniei din Duminici;

Ø Rânduiala Utreniei la praznice împărăteşti şi Sf. cu Polieleu;

Ø Rânduiala Sf. Liturghii a Sf. Ioan Gură de Aur;

Ø Rânduiala Sf. Liturghii a Sf. Vasile cel Mare;

Ø Rânduiala Sf. Taine;

Ø Rânduiala Ierurgiilor;

Ø Rostirea unor rugăciuni specifice cultului.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

Ø Tipic Bisericesc (orice Ediţie);

2.2.3. Teologie Liturgică

Ø Sfânta Liturghie (istoric, rânduială, explicare);

Ø Duminica;

Ø Sărbătorile domneşti;

Ø Sărbătorile Maicii Domnului;

Ø Sărbătorile Sfinţilor Îngeri şi ale Sf. Cruci.

BIBLIOGRAFIEORIENTATIVĂ:

– BRANIŞTE, Pr.Prof. Dr. Ene, Liturgica Specială,Editura Nemira, Bucureşti, 2002 (saualtă ediţie);

– Idem, LiturgicaGenerală, E.I.B.M.B.O.R., Ediţia a II-a, 1993, pp. 146-155; pp. 155-183; pp.186-200; pp. 205-219;

– FOUNDOULIS,Ioannis, Dialoguri liturgice. Răspunsurila probleme liturgice, traducere de Preot Victor MANOLACHE, EdituraBizantină, Bucureşti, vol. I (1-150), 2008, 276 p.; vol. II (151-300),traducere de Lector Dr. Sabin PREDA, 2009, 352 p.; vol. III (301-400),traducere de Preot Victor MANOLACHE, 2009, 270 p.

– NECULA, Pr. Prof.Dr. Nicolae, Tradiţie şi înnoire înslujirea liturgică, vol. I, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi,1996, 351 p.; vol. II, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2001, 492 p.; vol. III, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii OrtodoxeRomâne, Bucureşti, 2004, 346 p.

– VINTILESCU, Pr.Prof. Dr. Petre, Liturghierul Explicat,E.I.B.M.B.O.R., 1972 şi 1998.

– MOISIU, Pr. Iconom Constantin, Să stăm bine să stăm cu frică. Povăţuitor liturgic pentru preoţi şipopor, Ediţia a II-a, Actualizarea textului, corectura potrivit normelorortografice actuale şi notele: Pr. Drd. Cristi GAVRILĂ, Editura EpiscopieiSloboziei şi Călăraşilor, 2011.

2.2.4. Muzică Bisericească:

1. CÂNTĂRILE VECERNIEI

a. Troparele Învierii, glas I-VIII.

b. Fericit bărbatul, glas VIII.

c. Lumina lină, glas VIII.

d. Acum slobozeşte, glas V.

2. CÂNTĂRILE UTRENIEI

a. Dumnezeu este Domnul glas. I-VIII.

b. Binecuvântările Învierii glas. V (practic)

c. Învierea lui Hristos.

d. Catavasiile Bunei – Vestiri.

3. CÂNTĂRILE SFINTEI LITURGHII

a. Antifoanele glas V şi VIII.

b. Apărătoare Doamna.

c. Fericirile glas VIII.

d. Doamne mântuieşte.

e. Sfinte Dumnezeule glas V

f. Heruvic glas V şi VIII.

g. Răspunsuri mari glas V şi VIII.

h. Răspunsuri la Liturghia Sf. Vasile cel Mare.

i. Cântări la Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite.

4. Citirea Apostolului şi a Sf.Evanghelii;

5. Rostirea ecteniilor.

2.2.5. Pastorală:

– Parohia –Problema Preoţilor Navetişti;

– Parohia – ActivitateaPastorală a preotului;

– Grupul decateheză. Activităţile cu tinerii;

– Anul Omagial al misiunii parohiei şimănăstirii azi.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

– BRIA, Pr. Prof. Dr. Ioan, Orientareamisionară a parohiei, în rev. „Glasul Bisericii”, XLVI (1987), nr. 1, pp.58-75.

– CÂNDEA, Pr. Prof.Dr. Spiridon, Parohia ca teren deactivitate pastorală a preotului, în „Mitropolia Olteniei”, XII (1960), nr.5-6;

– METALLINOS,protoprezbiter prof. dr. Gheorghios, Parohia– Hristos în mijlocul nostru, trad. De Pr. Prof. Dr. Ioan I. Ică, EdituraDeisis, Sibiu, 2004;

– TIMIADIS, Mitropolitul Emilianos, Preot, preoţie, înnoire. Noţiuni şi orientări pentru teologia şipractica pastorală, trad. de Paul BRUSANOWSKI, Editura Sofia, Bucureşti,2001.

2.2.6. Drept Canonic şi Administraţie:

1. Însuşirile sau atributele Bisericii.

2. Membrii Bisericii. Stările bisericeşti (clericii şi laicii).

3. Clerul, starea clericală sau preoţia, locul şi importanţa în Biserică.

4. Mirenii sau laicii; locul şi rolul lor în Biserică.

5. Registrele parohiale.

6. Organele de judecată bisericească.

7. Activitatea învăţătorească a Bisericii.

8. Activitatea sfinţitoare a Bisericii.

9. Activitatea jurisdicţională.

10. Raporturile Bisericii cu Statul.

11.Organizareaactuală a Bisericii Ortodoxe Române.

BIBLIOGRAFIEORIENTATIVĂ:

– FLOCA, Ioan N., JOANTĂ Sorin,Administraţie Bisericească Parohială şi Legislaţie, Ediţia a II-a, EdituraUniversităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2002.

– FLOCA, Arhid. Prof. Dr., Drept canonic ortodox, legislaţie şi administraţiebisericească, vol. I, II, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 199;

– Statutul pentru organizarea şi funcţionareaBisericii Ortodoxe Române, E.I.B.M.B.O.R, Bucureşti, 2008.

II. Statutul pentru organizarea şi funcţionarea BisericiiOrtodoxe Române:

I. Organelecentrale deliberative:

– Sfântul Sinod;

– SinodulPermanent;

– AdunareaNaţională Bisericească.

II. Organizarealocală:

– Parohia;

– Parohul;

– Adunarea Parohială;

– Consiliul Parohial;

– Comitetul Parohial;

– Protopopiatul;

– Protopopul;

– Eparhia;

– Chiriarhul;

– Disciplina Clerului: delicte şi pedepsele aplicabile.

– Administraţie Bisericească

BIBLIOGRAFIEORIENTATIVĂ:

– Statutul pentru organizarea şifuncţionarea Bisericii Ortodoxe Române, E.I.B.M.B.O.R,Bucureşti, 2008;

– REGULAMENTUL AutorităţilorCanonice Disciplinare şi al Instanţelor de Judecată ale Bisericii OrtodoxeRomâne, E.I.B.M.O., Bucureşti, 2015.

– Îndrumător AdministrativBisericesc, Editura Cuvântul Vieţii, Bucureşti, 2009.

2.2.7. Predică şiCateheză

Predică:

1. Predică la Duminica Tomii.

2.Predică la Duminica a IV-a după Paşti (a Slăbănogului, In. 5.1.-15)

3.Predică la Înălţarea Domnului.

4.Predicăla Pogorârea Sfântului Duh.

5. Predică laSchimbarea la Faţă.

6.Predică laAdormirea Maicii Domnului.

7.Predică laÎnălţarea Sf. Cruci.

8.Predică laDuminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr, Luca16.19-31)

9.Predică laSfântul Ierarh Nicolae.

10.Predică laBotezul Domnului.

11.Predică laDuminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului, Luca 18.10-14).

12.Predică laDuminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor, Luca 15.11-32)

13.Predică laDuminica a III-a din Post (a Sf. Cruci, Marcu 8.34-38)

14.Predică la Buna- Vestire.

15.Predică laIntrarea Domnului în Ierusalim.

Cateheză:

1. Cateheza despre Sf. Scriptură.

2. Catehezadespre Sf. Tradiţie.

3. Catehezadespre Sf. Botez şi Mirungere.

4. Catehezadespre Sf. Euharistie.

5. Catehezadespre Spovedanie.

6. DesprePreacinstirea Maicii Domnului.

7. Despre adoua venire a Domnului nostru Iisus Hristos.

8. Desprecinstirea Sfinţilor.

9. Desprecinstirea Sf. Icoane şi a Sf. Moaşte.

10. Desprecinstirea Sf. Cruci.

11. Despre TainaSf. Maslu.

12. DesprePost.

13. DespreSărbători.

14. DespreRugăciune.

15. DespreHramul Bisericii.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

– COSMA, Pr. Prof. Dr. Sorin, Cateheze, vol. I şi II, Editura, Banatica,Caransebeş, 2001;

– PETRESCU, Pr. Nicolae, Catehetica,Manual pentru Seminariile Teologice, Bucureşti, 1978;

– Idem, Omiletica, Manual pentru Seminariile Teologice,E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1977.

3. Înscrierea candidaţilor se face de cătreSectorul Administrativ – Bisericesc, potrivit procedurii prevăzute la pct. 4,cap. „Debutant” (studii medii şi studii superioare), din Metodologie. Tot SectorulAdministrativ – Bisericesc va întocmi şi cataloagele de examen.

Perioada de înscriere: 18 – 19martie (miercuri şi joi) a.c. – înscrierea candidaţilor la SectorulAdministrativ Bisericesc al Centrului Eparhial, între orele 8:00 – 13:00;

Acte necesare pentru examen:

· Cerere pentru obţinerea binecuvântării arhiereşti;

· Adeverinţă medicală în care să se menţioneze – Clinic Sănătos pentru a susţine examenul decapacitate preoţească;

· Copii legalizate după actele de studii (Diplomă debacalaureat, Diplomă de licenţiat în TeologiePastorală; şi celelalte, după caz: master, doctorat, precum şi foile Matricoleaferente);

· Curriculum Vitae;

· Copie BI/CI;

· Certificat de Cazier Judiciar;

· Chitanţa din care să reiasă că a fost achitată taxa deînscriere la examen;

· Recomandare dinpartea preotului duhovnic din care să rezulte: 1. viaţa morală şi duhovniceascăa candidatului; 2. frecventarea programului liturgic; 3. când se spovedeşte şiîmpărtăşeşte; 4. implicarea în viaţa bisericească locală; 5. alte aspectelăsate la aprecierea duhovnicului.

· Cerere pentru obţinerea înfierii pe seama EpiscopieiSloboziei şi Călăraşilor, pentru candidaţii din alte eparhii.


Distribuie:

Cele mai recente articole

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut