Noutăți

Concurs de creație plastică în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

TEMA CONCURSULUI:

2018 – Anul omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918

Organizat cu binecuvântarea Preasfinţitului VINCENŢIU Episcopul Sloboziei și Călăraşilor

PARTENERI:

–        Episcopia Sloboziei și Călărașilor;

–        Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea – Slobozia;

–        Uniunea Artiştilor Plastici – Slobozia;

–        Protopopiatele din Eparhie;

–        Inspectoratele şcolare judeţene, reprezentate de inspectorii de religie;

–        Asociaţia Socio – Culturală Matei Basarab Slobozia;

–        Furnizori de servicii sociale acreditate din judeţele Ialomiţa şi Călăraşi (furnizori publici şi privaţi).

COORDONATORI:

–        PC consilier cultural, Pr. Manuel Rusu;

–        Dl. Gheorghe Petre, președinte al UAP Ialomița;

–        Dna director Clementina Tudor;

–        Dl. insp. pentru catehizare, Ştefan Alexandru Tănase.

ARGUMENT:

Anul 2018 a fost consacrat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca fiind Anul omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918.

Concursul va evidenția importanța libertății câștigate prin viața în Hristos, a tradiției și a portului popular, precum și unitatea de credință și de neam în țara noastră.    

SCOPUL CONCURSULUI:

Scopul concursului este acela de a cultiva dragostea față de țară și de Biserică, și de a-i educa pe copii în sensul respectării valorilor tradiționale și a afirmării propriei identități religioase, culturale și naționale.

OBIECTIVE:

–        Exprimarea, prin intermediul creației plastice, a sentimentului religios prezent în sufletele copiilor;

–        Identificarea, stimularea și valorificarea potențialului creativ al elevilor prin realizarea unor lucrări plastice cu temă religioasă;

–        Dezvoltarea imaginației și a încrederii în talentul lor;

–        Înțelegerea libertății și asumarea ei din perspectivă creștină;

–        Consolidarea unității de neam și credință;

–        Asigurarea unei bune colaborări Biserică – Școală – Familie;

–        Cunoaşterea şi mărturisirea credinţei creştine.

GRUP ŢINTĂ:

–        elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal din Episcopia Sloboziei și Călărașilor;

–        grupurile catehetice parohiale;

–        copii/elevi, beneficiari ai serviciilor sociale oferite de către furnizori de servicii sociale acreditate din judeţele Ialomiţa şi Călăraşi;

–        cadre didactice de religie şi profesorii de educaţie plastică ai şcolilor respective.

PERIOADA DERULĂRII CONCURSULUI:

01 octombrie – 19 decembrie 2018 (miercuri), ora 1200.

SECȚIUNI[1]:

I . Învățământ religios – ciclul primar

● compoziție plastică (desen/pictură, tehnică la alegere) cu tematică religioasă;

colaj (hârtie colorată, textile, fire, materiale din natură) cu tematică religioasă;

● icoane pe sticlă, lemn sau alte materiale.

II. Învățământ religios – ciclul gimnazial

compoziție plastică( desen/pictură, tehnică la alegere) cu tematică religioasă;

● colaj (hârtie colorată, textile, fire, materiale din natură) cu tematică religioasă;

● icoane pe sticlă, lemn sau alte materiale.

III. Învățământ religios – ciclul liceal şi învățământul teologic preuniversitar

compoziție plastică (desen/pictură, tehnică la alegere) cu tematică religioasă;

● icoane pe sticlă, lemn sau alte materiale.

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE ŞI PARTICIPARE

1.     Formularul de înscriere – (Anexa 1) va fi completat de către fiecare cadru didactic de religie/preot/profesor de educaţie plastică/educator/specialist în asistenţa socială (cu rugămintea de a respecta termenul limită, redat mai jos).

2.     Lucrările elevilor trebuie să fie legate direct sau indirect de un eveniment religios, un sfânt, arhitectură eclezială, chipuri de făuritori ai Marii Uniri din 1918, chipuri de personalități care au contribuit la realizarea Marii Uniri, tablouri cu caracter religios, cu precădere dedicate Marii Uniri, etc.[2], să fie pe foi A4 sau A3 (cu excepția icoanelor, unde vor fi folosite materiale precum sticlă, lemn etc.), utilizând materiale și tehnici de lucru la alegere. (Este obligatoriu ca toate lucrările să fie înrămate şi/sau cu sistem de prindere! La notarea finală a fiecărei lucrări se va ţine seama şi de felul în care lucrarea este prezentată, inclusiv calitatea ramei, care trebuie să se încadreze în cromatica şi specificul lucrării)

3.     Lucrările se vor eticheta pe verso în colțul din dreapta jos, după modelul anexat:

     Titlul lucrării:

     Numele și prenumele elevului:

     Clasa (Grupul de cateheză):

     Școala/Serviciul social:

     Cadrul didactic/specialistul/preotul îndrumător:

     Localitatea (Parohia):

     Protopopiatul:

4.      Lucrările vor fi trimise odată cu fișele de înscriere, la sediul protopopiatului de care aparține fiecare parohie, şcoală sau serviciu social (parte integrantă a unei parohii) sau direct la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea din municipiul Slobozia.

5.     Un cadru didactic/specialistul/preot poate participa, prin elevii săi, cu câte lucrări consideră.

6.     Vor fi luate în considerare doar lucrările realizate de elevi. Se va urmări în mod deosebit: respectarea și încadrarea lucrării în tema propusă, originalitatea și imaginația elevilor, gradul de acoperire a foii, acuratețea lucrării.

7.     Cu excepţia lucrărilor premiate, lucrările se restituie elevilor participanți, în termen de 30 de zile de la expunerea lor, din data de 14 decembrie 2018. În cazul în care lucrările nu vor fi ridicate în termenul menţionat mai sus, acestea vor fi donate aşezămintelor sociale din cuprinsul judeţelor Ialomiţa şi Călăraşi.

8.     Se vor acorda diplome pentru premiile I, II, III și mențiuni pentru fiecare secțiune și categorie de vârstă. Se vor acorda diplome de participare (de către protopopiate) tuturor elevilor participanți și profesorilor de arte şi religie/ preoților îndrumători/ specialiştilor îndrumători, care vor fi selectaţi pentru faza pe Episcopie (la cerere).

9.     Se va organiza o expoziție în incinta Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea din Slobozia, jud. Ialomița, cu toate lucrările selectate pentru faza pe Episcopie.

10. Informații suplimentare puteți solicita la adresa de e-mail: manuel.rusu@yahoo.com sau la telefon 0726.135258 – Pr. Consilier cultural, Manuel RUSU.

Nu se admit contestații.

Nu se percepe taxă de participare, costurile fiind suportate de ESC, Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea din judeţul Ialomiţa şi ASCMB – Slobozia, precum şi alţi parteneri.

PROGRAM DE DESFĂȘURARE ȘI MONITORIZARE

♦ Monitorizarea se va realiza continuu de către iniţiatorii şi coordonatorii proiectului.

♦ Proiectul se va desfăşura în perioada 01 octombrie – 19 decembrie 2018, cuprinzând următoarele etape:

I. Etapa de proiectare şi mediatizare (01 octombrie 2018 – 19 decembrie 2018)

II. Etapa de înscriere şi de desfăşurare a Concursului de creație artistică – în perioada 10 decembrie (luni) până la data de 14 decembrie (vineri) 2018.

– înscrierea participanţilor pe baza fişei de înscriere;

– realizarea lucrărilor;

– trimiterea lucrărilor către protopopiate;

De la protopopiate, toate lucrările vor fi trimise la sediul Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea (B-dul Matei Basarab, nr. 26, Slobozia, Judeţul Ialomiţa), până în data de 14 decembrie 2018 (vineri) – numele fiecărui participant fiind trimis Sectorului Cultural, prin intermediul unor liste întocmite de fiecare protopopiat în parte, în ordine alfabetică şi cu diacritice, pe cicluri de învăţământ, pe adresa manuel.rusu@yahoo.com – şi predate prin proces verbal de predare – primire.

– deschiderea expoziției la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea din Slobozia (în perioada 17 decembrie 2018 (luni) –  14 ianuarie 2019 (luni).

III. Etapa de evaluare – jurizarea la Protopopiate se va face la data de 7 decembrie 2018, iar la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea, la data de 17 decembrie 2018.

• Stabilirea membrilor juriului:

Fiecare comisie va avea trei membri, după cum urmează:

A.     Învățământ religios – ciclul primar: trei profesori de religie, cu experiență de predare în ciclul primar, unul (sau cel mult trei) profesor(i) de educaţie plastică și pc. protopop al respectivului protopopiat.

B.      Învățământ religios – ciclul gimnazial: trei profesori de religie, cu experiență de predare în ciclul gimnazial, un (sau cel mult trei) profesor(i) de educaţie plastică și pc. protopop al respectivului protopopiat.

C.     Învățământ religios din ciclul liceal și învățământul teologic preuniversitar: doi profesori de religie, cu experiență de predare în ciclul liceal, un preot, de preferință un absolvent de master, secția Liturgică, un (sau cel mult trei) profesor(i) de educaţie plastică și pc. protopop al respectivului protopopiat.

D.     În cadrul Seminarului Teologic Ortodox din Slobozia vor fi desemnați și pc. director, un profesor de Liturgică și protopopul Sloboziei.

Criteriile de evaluare pentru fiecare comisie vor fi stabilite de la început de către profesorii/preoții evaluatori, ținându-se cont de grupa de vârstă din care face parte fiecare concurent.

Criterii: – relevanța la cerință (încadrarea în tema propusă), cromatică, canonicitatea lucrării, respectarea erminiilor (pentru ciclul liceal), calitatea execuției.

Componenţa juriului, la etapa eparhială:

– dl. director Gheorghe Petre, preşedinte al UAP Ialomiţa;

– dna director Clementina Tudor;

– pc preot consilier cultural Rusu Manuel;

– dl. insp. catehizare Ştefan Alexandru Tănase;

– pc preot insp. Dragoş Stanciu;

– pc preot insp. Arcadie Puişor.

IV. Etapa de premiere:

La data de 19 decembrie 2018 (miercuri) , ora 1200, la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea, când va avea loc şi vernisajul expoziţiei-concurs de icoane, premiile vor fi înmânate de către Preasfinţitul Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor.

Evenimentul premierii va fi mediatizat corespunzător.

Pentru fiecare secțiune se vor acorda premiul I, premiul II, premiul III și o mențiune. Vor fi dăruite ca premii cărţi, având caracter religios, și sume de bani, astfel:

Valoare premiilor în bani va fi stabilită de către membrii Comisiei la jurizare.

De asemenea, începând din anul 2017, în cazul unei activităţi excepţionale, profesorii îndrumători, care se fac remarcați, primesc, alături de elevul premiat, o sumă de bani, ce va fi stabilită de către membrii Comisiei de jurizare.

Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea va contribui cu suma de 2000 lei, Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor cu suma de 1000 lei, cele 6 protopopiate cu suma de 500 lei fiecare, iar Asociaţia Socio – Culturală Matei Basarab 600 lei.

Consilier Cultural                                        Director Centrul Cultural UNESCO

Ionel Perlea

Pr. Rusu Manuel                                                                    Dna Clementina Tudor

[1] La rubrica Secţiuni, tehnica aleasă este la alegere. Nu vor fi excluse lucrările făcute din alte materiale decât cele sugerate de noi. Pentru a putea fi promovate în cadrul expoziţiei avem rugămintea ca lucrările să aibă ramă cu sistem de prindere.

[2] Va fi apreciată şi originalitatea participanţilor. Nu vor participa în concurs lucrările în care intervenţia adulţilor este evidentă.


Distribuie:

Cele mai recente articole

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut