Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Retea web
Consiliul Eparhial
Noutati
10-12-2015 11:14
MEMBRIICONSILIULUI EPARHIAL

MEMBRII CLERICI:

1. PC Pr. Gheorghe Felician LUNGU, paroh al parohiei„Sf. Ierarh Nicolae” din Ciulniţa, Protopopiatul Slobozia;

2. PC Pr. Giorgian TOADER, paroh al parohiei „Sf.Cuvios Sava cel Sfinţit” din Săveni, Protopopiatul Feteşti;

3. PC Pr. Marian POPA, paroh al parohiei „Sf. IoanBotezătorul” din Cuza Vodă, Protopopiatul Călăraşi.

MEMBRII MIRENI:

1. Dra Jurist Raluca Giorgiana I. DUMITRESCU,Preşedinte – Asociaţia GAL „Călăraşi Vest”, Protopopiatul Slobozia;

2. Dl. Manager Corneliu DRAGOMIR, Manager OYL CompanyHolding AG Slobozia, Protopopiatul Slobozia;

3. Dl. Economist Dănuţ Alexandru POTOR, Preşedinte –Secretar de Stat în cadrul Ministerului Agriculturii,Protopopiatul Feteşti;

4. Dl. Inginer Emil VERNEA, Administrator SC VesaconSRL, Protopopiatul Călăraşi;

5. Dl. Colonel Nicolae Gh. PAREPA, Protopopiatul Urziceni;

6. Dl. Locotenent Colonel Ionel MARCU, Inspector Șef, Inspectoratul de Jandarmi Călăraşi, Protopopiatul Olteniţa.

Atribuţii:

(Extras dinStatutul pentru organizarea şifuncţionarea Bisericii Ortodoxe Române)

Art.95 - Consiliul Eparhial este organism executiv alAdunării Eparhiale şi are în competenţa problemele bisericeşti administrative,culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale şi fundaţionale pentruîntreaga eparhie.

Art.96 - (1) Consiliul Eparhial se compune din 9membri, 3 clerici şi 6 mireni, aleşi pe termen de patru ani de AdunareaEparhială dintre membrii ei. Ei pot fi aleşi pentru cel mult două mandate.Pentru activitate potrivnică Bisericii, mandatele acestora se revocă deAdunarea Eparhială, la propunerea Chiriarhului.

(2) Preşedintele Consiliului Eparhial esteChiriarhul, iar în caz de vacanţa locţiitorul desemnat canonic şi statutar.

(3) Episcopul-vicar sau Arhiereul-vicar este membrude drept al Consiliului Eparhial, cu vot deliberativ.

(4) Din încredinţarea Chiriarhului, şedinţeleConsiliului Eparhial pot fi prezidate şi de către Episcopul-vicar, respectivArhiereul-vicar. În aceasta situaţie, procesul-verbal al lucrărilor este supusaprobării Chiriarhului.

(5) Vicarul administrativ eparhial, consilieriieparhiali, inspectorul eparhial, secretarul eparhial, exarhul, consilieruljuridic şi contabilul şef, sunt membri permanenţi ai Consiliului Eparhial, cuvot consultativ. Conducătorii instituţiilor de învățământ teologic din eparhieparticipă la lucrări în calitate de invitaţi.

(6) Secretarul eparhial este şi secretar alConsiliului Eparhial şi întocmește procesul verbal al lucrărilor.

Art.97 - (1) Consiliul Eparhial se întruneşte laconvocarea Preşedintelui de două ori pe an sau ori de câte ori este nevoie.

(2) Consiliul Eparhial este legal constituit cuprezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi ia hotărâri cuvotul a jumătate plus unu dintre membrii prezenţi.

Art.98 - Consiliul Eparhial exercită în timpul dintreşedinţele Adunării Eparhiale atribuţiile acesteia prevăzute în art.92, lit. a,b, c si l, precum şi următoarele atribuţii:

a. Întocmeşte darea de seamă anuală asupraactivităţii sectoarelor Administraţiei Eparhiale, a instituţiilor şifundaţiilor eparhiale;

b. Întocmeşte şi prezintă Adunării Eparhiale contulde execuţie bugetară şi bilanţul financiar-contabil al eparhiei, alinstituţiilor şi fundaţiilor sale şi propune măsuri de asigurare a bunurilorbisericeşti;

c. Întocmeşte bugetul general anual al eparhiei, alinstituţiilor şi fundaţiilor sale;

d. Propune Adunării Eparhiale înfiinţarea,desfiinţarea şi delimitarea teritoriala a protopopiatelor;

e. Aprobă înfiinţarea, desfiinţarea şi delimitareateritoriala a parohiilor, precum şi transformarea filiilor în parohii;

f. Sprijină catehizarea copiilor, tinerilor şiadulţilor şi ia măsuri pentru procurarea mijloacelor materiale necesaresusţinerii programelor culturale şi educativ-religioase în eparhie;

g. Îngrijeşte de bunul mers al instituţiilor deînvăţământ teologic şi al şcolilor confesionale din eparhie, în conformitate cuprevederile statutare şi regulamentare bisericeşti;

h. Înfiinţează, organizează şi supravegheazăactivitatea editurii şi tipografiei eparhiale, a atelierelor de lumânări şipentru producerea veşmintelor şi a obiectelor de cult, precum şi a magazinelorpentru desfacerea acestora şi a produselor achiziţionate de la Tipografia şiAtelierele Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române;

i. Aprobă înfiinţarea, organizarea şi desfiinţarea deasociaţii şi fundaţii bisericeşti locale care activează în cuprinsul eparhiei,precum şi funcţionarea pe teritoriul eparhiei a filialelor asociaţiilor şifundaţiilor bisericeşti înfiinţate cu binecuvântarea Sfântului Sinod;

j. Hotărăşte înfiinţarea de fonduri eparhialedestinate ajutorării parohiilor sărace, acordării de burse tinerilor care sepregătesc în instituţiile de învăţământ, precum şi sprijinirii programelorlocale de asistenţa social-filantropică şi cultural-misionară;

k. Hotărăşte cu privire la transmiterea cu oricetitlu a folosinţei sau proprietătii asupra bunurilor imobile ale unităţilorbisericeşti din eparhie (vânzare, cumpărare, închiriere, schimb etc.), precumşi asupra grevării cu sarcini sau afectării de servituţi a bunurilor acestorunităţi, cu excepţia bunurilor sacre care sunt inalienabile;

l. În cazul înstrăinării (vânzare, donaţie etc.)bunurilor imobile ale Centrului eparhial (clădiri sau terenuri), ConsiliulEparhial propune, spre aprobare, Adunării Eparhiale, soluţii statutare.Hotărârile privind înstrăinarea devin valide numai după aprobarea lor de cătreSinodul Mitropolitan;

m. Administrează bunurile mobile şi imobile aleeparhiei, ale instituţiilor şi fundaţiilor eparhiale, în conformitate cuhotărârile Adunării Eparhiale;

n. Verifică şi aprobă raportul anual privind situaţiabunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea sau folosinţa unităţilor decult din eparhie (inventar, stare fizică etc.);

o. Verifică respectarea prevederilor statutare şiregulamentare bisericeşti cu privire la alegerile de membri mireni şi clericiîn organismele bisericeşti deliberative şi executive;

p. Confirmă, suspendă sau dizolvă ConsiliileParohiale, la sesizarea preotului şi la propunerea motivată a protopopului,dispunând instituirea de comisii interimare până la alegerea unor noi organismeparohiale;

q. Verifică, aprobă, respinge sau modifică hotărârileorganismelor parohiale, în conformitate cu prevederile art.55, alin.2 dinprezentul Statut;

r. Exercită orice atribuţii care îi sunt date prinStatut, regulamente sau prin hotărâri ale organismelor centrale bisericeşti şiale Adunării Eparhiale.

Art.99 - Hotărârile Adunării Eparhiale, aleConsiliului Eparhial şi ale Permanenţei Consiliului Eparhial devin executoriidupă confirmarea lor, în scris, de către Chiriarhul locului.

În caz de neconfirmare, Chiriarhul dispunerediscutarea problemei.
Bucurie nețărmurită pentru credincioșii parohiei Mircea Vodă din municipiul Călărași
Informeaza Centrul Eparhial
26-01-2020 15:10
Ședința de lucru a Permanenței Consiliului Eparhial
22-01-2020 10:34
Posturi Vacante în Episcopia Sloboziei și Călărașilor (IANUARIE 2020)
20-01-2020 15:45
Slujire Arhierească la parohia Buna Vestire din Slobozia
19-01-2020 12:34

Informeaza Protopopiatele
Slobozia
24 ianuarie 1859 - „La mulți ani, România mea!”. Protopopiatul SloboziaCerc pastoral la Penitenciarul SloboziaPrima şedinţă administrativă lunară a preoţilor din Protopopiatul Călărași în anul 2020Instalarea Părintelui Petre Nicolae ca preot paroh la Parohia Perișoru II
Calarasi
Fetesti
Soborul Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului în Parohia IndependențaLecție catehetică demonstrativă la Parohia Găița, Protopopiatul Fetești
Urziceni
Oltenita
Lehliu
Ședința Administrativă lunară în cadrul Protopopiatului UrziceniÎn Parohia Ulești Anul Nou 2020 a fost întâmpinat prin rugăciuneProtopopiatul Oltenița. Să iubim pe aproapele ca pe noi înşine!Un strop de credință care zidește!Şedinţa lunară a preoţilor din Protopopiatul LehliuParohia OGORU. „Toaca colindul nostru duminical”
Informatii din Parohii si Manastiri
“HORA UNIRII LA MOŞIA BUNICILOR”
26-01-2020 22:45
Uneori se și împrumuta pentru a putea face zilnic milostenieTELEGRAF: vineri, 31 ianuarie 2020, se oficiază Taina Sfântului Maslu
26-01-2020 16:15
26-01-2020 15:21
Vedeţi ce face o inimă când vine întru cunoştinţa păcatelor sale?
26-01-2020 15:14
Mica Unire pe înțelesul copiilor din Parohia Prozanic
25-01-2020 18:43
Scrisoarea de mulțumire a Sf Vasile cel Mare către Sf Bretanion al Tomisului pentru oferirea moaștelor Sf Sava "Gotul"
25-01-2020 14:41