Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Retea web
Consiliul Eparhial
Noutati
10-12-2015 11:14
MEMBRIICONSILIULUI EPARHIAL

MEMBRII CLERICI:

1. PC Pr. Gheorghe Felician LUNGU, paroh al parohiei„Sf. Ierarh Nicolae” din Ciulniţa, Protopopiatul Slobozia;

2. PC Pr. Giorgian TOADER, paroh al parohiei „Sf.Cuvios Sava cel Sfinţit” din Săveni, Protopopiatul Feteşti;

3. PC Pr. Marian POPA, paroh al parohiei „Sf. IoanBotezătorul” din Cuza Vodă, Protopopiatul Călăraşi.

MEMBRII MIRENI:

1. Dra Jurist Raluca Giorgiana I. DUMITRESCU,Preşedinte – Asociaţia GAL „Călăraşi Vest”, Protopopiatul Slobozia;

2. Dl. Manager Corneliu DRAGOMIR, Manager OYL CompanyHolding AG Slobozia, Protopopiatul Slobozia;

3. Dl. Economist Dănuţ Alexandru POTOR, Preşedinte –Secretar de Stat în cadrul Ministerului Agriculturii,Protopopiatul Feteşti;

4. Dl. Inginer Emil VERNEA, Administrator SC VesaconSRL, Protopopiatul Călăraşi;

5. Dl. Colonel Nicolae Gh. PAREPA, Protopopiatul Urziceni;

6. Dl. Locotenent Colonel Ionel MARCU, Inspector Șef, Inspectoratul de Jandarmi Călăraşi, Protopopiatul Olteniţa.

Atribuţii:

(Extras dinStatutul pentru organizarea şifuncţionarea Bisericii Ortodoxe Române)

Art.95 - Consiliul Eparhial este organism executiv alAdunării Eparhiale şi are în competenţa problemele bisericeşti administrative,culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale şi fundaţionale pentruîntreaga eparhie.

Art.96 - (1) Consiliul Eparhial se compune din 9membri, 3 clerici şi 6 mireni, aleşi pe termen de patru ani de AdunareaEparhială dintre membrii ei. Ei pot fi aleşi pentru cel mult două mandate.Pentru activitate potrivnică Bisericii, mandatele acestora se revocă deAdunarea Eparhială, la propunerea Chiriarhului.

(2) Preşedintele Consiliului Eparhial esteChiriarhul, iar în caz de vacanţa locţiitorul desemnat canonic şi statutar.

(3) Episcopul-vicar sau Arhiereul-vicar este membrude drept al Consiliului Eparhial, cu vot deliberativ.

(4) Din încredinţarea Chiriarhului, şedinţeleConsiliului Eparhial pot fi prezidate şi de către Episcopul-vicar, respectivArhiereul-vicar. În aceasta situaţie, procesul-verbal al lucrărilor este supusaprobării Chiriarhului.

(5) Vicarul administrativ eparhial, consilieriieparhiali, inspectorul eparhial, secretarul eparhial, exarhul, consilieruljuridic şi contabilul şef, sunt membri permanenţi ai Consiliului Eparhial, cuvot consultativ. Conducătorii instituţiilor de învățământ teologic din eparhieparticipă la lucrări în calitate de invitaţi.

(6) Secretarul eparhial este şi secretar alConsiliului Eparhial şi întocmește procesul verbal al lucrărilor.

Art.97 - (1) Consiliul Eparhial se întruneşte laconvocarea Preşedintelui de două ori pe an sau ori de câte ori este nevoie.

(2) Consiliul Eparhial este legal constituit cuprezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi ia hotărâri cuvotul a jumătate plus unu dintre membrii prezenţi.

Art.98 - Consiliul Eparhial exercită în timpul dintreşedinţele Adunării Eparhiale atribuţiile acesteia prevăzute în art.92, lit. a,b, c si l, precum şi următoarele atribuţii:

a. Întocmeşte darea de seamă anuală asupraactivităţii sectoarelor Administraţiei Eparhiale, a instituţiilor şifundaţiilor eparhiale;

b. Întocmeşte şi prezintă Adunării Eparhiale contulde execuţie bugetară şi bilanţul financiar-contabil al eparhiei, alinstituţiilor şi fundaţiilor sale şi propune măsuri de asigurare a bunurilorbisericeşti;

c. Întocmeşte bugetul general anual al eparhiei, alinstituţiilor şi fundaţiilor sale;

d. Propune Adunării Eparhiale înfiinţarea,desfiinţarea şi delimitarea teritoriala a protopopiatelor;

e. Aprobă înfiinţarea, desfiinţarea şi delimitareateritoriala a parohiilor, precum şi transformarea filiilor în parohii;

f. Sprijină catehizarea copiilor, tinerilor şiadulţilor şi ia măsuri pentru procurarea mijloacelor materiale necesaresusţinerii programelor culturale şi educativ-religioase în eparhie;

g. Îngrijeşte de bunul mers al instituţiilor deînvăţământ teologic şi al şcolilor confesionale din eparhie, în conformitate cuprevederile statutare şi regulamentare bisericeşti;

h. Înfiinţează, organizează şi supravegheazăactivitatea editurii şi tipografiei eparhiale, a atelierelor de lumânări şipentru producerea veşmintelor şi a obiectelor de cult, precum şi a magazinelorpentru desfacerea acestora şi a produselor achiziţionate de la Tipografia şiAtelierele Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române;

i. Aprobă înfiinţarea, organizarea şi desfiinţarea deasociaţii şi fundaţii bisericeşti locale care activează în cuprinsul eparhiei,precum şi funcţionarea pe teritoriul eparhiei a filialelor asociaţiilor şifundaţiilor bisericeşti înfiinţate cu binecuvântarea Sfântului Sinod;

j. Hotărăşte înfiinţarea de fonduri eparhialedestinate ajutorării parohiilor sărace, acordării de burse tinerilor care sepregătesc în instituţiile de învăţământ, precum şi sprijinirii programelorlocale de asistenţa social-filantropică şi cultural-misionară;

k. Hotărăşte cu privire la transmiterea cu oricetitlu a folosinţei sau proprietătii asupra bunurilor imobile ale unităţilorbisericeşti din eparhie (vânzare, cumpărare, închiriere, schimb etc.), precumşi asupra grevării cu sarcini sau afectării de servituţi a bunurilor acestorunităţi, cu excepţia bunurilor sacre care sunt inalienabile;

l. În cazul înstrăinării (vânzare, donaţie etc.)bunurilor imobile ale Centrului eparhial (clădiri sau terenuri), ConsiliulEparhial propune, spre aprobare, Adunării Eparhiale, soluţii statutare.Hotărârile privind înstrăinarea devin valide numai după aprobarea lor de cătreSinodul Mitropolitan;

m. Administrează bunurile mobile şi imobile aleeparhiei, ale instituţiilor şi fundaţiilor eparhiale, în conformitate cuhotărârile Adunării Eparhiale;

n. Verifică şi aprobă raportul anual privind situaţiabunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea sau folosinţa unităţilor decult din eparhie (inventar, stare fizică etc.);

o. Verifică respectarea prevederilor statutare şiregulamentare bisericeşti cu privire la alegerile de membri mireni şi clericiîn organismele bisericeşti deliberative şi executive;

p. Confirmă, suspendă sau dizolvă ConsiliileParohiale, la sesizarea preotului şi la propunerea motivată a protopopului,dispunând instituirea de comisii interimare până la alegerea unor noi organismeparohiale;

q. Verifică, aprobă, respinge sau modifică hotărârileorganismelor parohiale, în conformitate cu prevederile art.55, alin.2 dinprezentul Statut;

r. Exercită orice atribuţii care îi sunt date prinStatut, regulamente sau prin hotărâri ale organismelor centrale bisericeşti şiale Adunării Eparhiale.

Art.99 - Hotărârile Adunării Eparhiale, aleConsiliului Eparhial şi ale Permanenţei Consiliului Eparhial devin executoriidupă confirmarea lor, în scris, de către Chiriarhul locului.

În caz de neconfirmare, Chiriarhul dispunerediscutarea problemei.
A XII-a ediție a Concertului de colinde „Hristos se naşte, slăviţi-L!”, COMUNICAT DE PRESĂ
Informeaza Centrul Eparhial
13-12-2019 16:31
Ctitoria lui Matei Basarab, gazda Sinaxei stareților din Episcopia Sloboziei și Călărașilor din anul 2019
13-12-2019 08:34
Preasfințitul Vincențiu a sfințit Catapeteasma restaurată de la Parohia Grindu din Protopopiatul Urziceni
08-12-2019 16:39
PS Vincențiu a slujit la hramul Catedralei Episcopale din Deva
07-12-2019 14:28

Informeaza Protopopiatele
Slobozia
Daruri de Sfântul Nicolae în Parohia Cuza Vodă din SloboziaȘedința administrativă lunară în Protopopiatul SloboziaUltima Ședință administrativă a preoților din Protopopiatul Călărași din acest anSfântul Ierarh Nicolae – ocrotitorul copiilor
Calarasi
Fetesti
Parohia Mircea Vodă a îmbrăcat haine de sărbătoareSfântul Ierarh Nicolae, prăznuit la Parohia Făcăeni
Urziceni
Oltenita
Lehliu
Festivalul de colinde populare românești va avea loc duminică, 15 decembrie 2019, la UrziceniȘedința administrativă lunară a preoților din Protopopiatul UrziceniȘedință administrativă lunară cu preoții din cadrul Protopopiatului OltenițaUn dar de la suflet la suflet!Seară de neuitat în Lehliu GarăProtopopiatul Lehliu organizează concursul de colinde „Veniți la ieslea lui Hristos”
Informatii din Parohii si Manastiri
Istorie
14-12-2019 15:51
Colind, ca o professio fideiAcest Dosoftei mitropolit nu era om prost
14-12-2019 15:22
13-12-2019 16:50
Casă de creștin
13-12-2019 11:46
O scară împletită din flori dalbe, flori de măr
13-12-2019 11:20
Ctitoria lui Matei Basarab, gazda Sinaxei stareților din Episcopia Sloboziei și Călărașilor din anul 2019
13-12-2019 08:36