Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Retea web
Adunarea Eparhiala
Noutati
10-12-2015 11:12
MEMBRII ADUNAREA EPARHIALĂ

MEMBRII CLERICI:

1. PC Pr. PĂDURARU Dumitru

2. PC Pr. LUNGU Gheorghe Felician

3. PC Pr. DUMITRAŞCU Mădălin Roberto

4. PC Pr. POPA Marian

5. PC Pr. PLETEA Nicuşor Silviu

6. PC Pr. PARTENIE Alin Constantin

7. PC Pr. TOADER Giorgian

8. PC Pr. TRUŞCĂ Nicolae

9. PC Pr. PALCĂU Gheorghe

10.PC Pr. DULEA Marcel

MEMBRII MIRENI:

1. Dl. Inginer Mitru CRIŞAN – Director SC Teletext SRL

2. Dl. JuristMORARU Victor – Primar Amara

3. Dl. Director Corneliu DRAGOMIR - SC Oyl Company Holding AG SRL

4. Dna. RalucaDUMITRESCU - Preşedinte Asociaţia GAL Călăraşi Vest, Director Coordonator AsociaţiaGAL Dunărea de Jos

5. Dl. Inginer Anghel OLTEANU – Primar Unirea,jud. Călăraşi

6. Dl. Inginer Daniel Ştefan DRĂGULIN– PrimarCălăraşi

7. Dl. Inginer Emil VERNEA – Administrator SCVesacon SRL

8. Dl. Inginer Răzvan Ilie MESEŞEANU - InspectorŞef Inspectoratul Teritorial de Muncă al Jud. Călăraşi

9. Dl Colonel NICOLAEPAREPA, Inspectorul Şef al Insp. de Jandarmi Judeţean Ialomiţa

10. Dl. Gheorghe CĂLIN- Ambasador Organizaţia Mondială a Copiilor Talentaţi, Convenţia ONU

11. Dl. Inginer Nelu BADEA- SC Agropan Oyl SA Urziceni

12. Dl. Jurist Radu CONSTANTIN - Executor Judecătoresc

13. Dl. Ingine MicuConstantin VASILESCU - SC Orhideea SRL

14. Dl. Alexandru POTOR- Preşedintele GAL Dunărea de Jos, Preşedintele Federaţiei Naţionale aGAL-urilor din România

15. Dl. Dr. Igor RUSU -Spitalul Municipal Olteniţa

16. Dl. JuristGheorghe DAN - AJOFM Călăraşi

17. Dl. Avocat Ştefan STOICA

18. Dl Lt. Col. IONELMARCU- Comandantul Companiei de JandarmiSubunitatea Olteniţa

19. Dl. Gabriel STOICA– Viceprimar Sălcioara

20. Dl. Sandu MANEA – PrimarGurbăneşti

MEMBRII ONORIFICI:

1. Dl. Prof. VASILESILVIAN CIUPERCĂ, Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa

2. Dl. Avocat ŞTEFANSAVA

ATRIBUŢIILE ADUNĂRII EPARHIALE:

(Extras din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea BisericiiOrtodoxe Române)

Art.90 - Adunarea Eparhială este organism deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimonialeale eparhiei.

Art.91 - (1) Adunarea Eparhială se compune din reprezentanţii aleşi ai clerului şi ai credincioşilor, în proporţie de o treime clerici şi două treimi mireni, cu o viaţă morală şi religioasă demnă de un creştin, care au candidat cu binecuvântarea ierarhului locului. Pentru activitate potrivnică Bisericii, mandatele acestora se revocă de Adunarea Eparhială, la propunerea Chiriarhului.

(2) Membrii mireni în Adunarea Eparhială se aleg de către delegaţii Consiliilor Parohiale,constituiţi în colegii electorale mireneşti, pe circumscripţii.

(3) Membrii clerici în Adunarea Eparhială se aleg de către toţi preoţii şi diaconii în funcţie, constituiţi în colegii electoralepreoţeşti, pe circumscripţii.

(4) Membrii Adunării Eparhiale, clerici şi mireni, se aleg pe termen depatru ani. Ei pot fi aleşi pentru cel mult două mandate.

(5) Numărul membrilor aleşi ai Adunării Eparhiale este de 30.

(6) Preşedintele Adunării Eparhiale este Arhiepiscopul sau Episcopul, iar încaz de vacanţă, locţiitorul desemnatcanonic şi statutar.

(7) Episcopul-vicar sau Arhiereul-vicar este membru de drept al AdunăriiEparhiale, cu vot deliberativ.

Art.92 - Atribuţiile Adunării Eparhiale sunt:

a. Susţine interesele şi drepturile Bisericii şi ale eparhiei, conform cu prevederile canonice, statutare şiregulamentare bisericeşti;

b. Veghează la respectarea, în cuprinsul eparhiei, a măsurilor cu caracter unitar

prevăzute de Statut, regulamentele bisericeşti şi de hotărârile organismelor bisericeşti centrale privitoarela administrarea bunurilor mobile şi imobile ale unităţilor de cult dinîntreaga eparhie, precum şi a altor bunuri patrimoniale, culturale şiepitropeşti ale acestora;

c. Susţine instituţiile şi aşezămintele culturale, social-filantropice şi economice ale eparhiei;

d. Aprobă înfiinţarea, desfiinţarea şi delimitarea teritoriala a protopopiatelor, la

propunerea Consiliului Eparhial.

e. Deleagă un cleric şi doi mireni, dintre membrii Adunării, careprezentanţi eparhiali, în Adunarea Naţională Bisericească;

f. Alege membrii Consiliului Eparhial, la propunerea Chiriarhului;

g. Alege pe cei trei membri ai Consistoriului Eparhial şi pe cei doi supleanţi, la propunerea Chiriarhului;

h. Desemnează, la propunerea Chiriarhului, unul, doi sau trei clerici, ca membri în Consistoriul Mitropolitan;

i. Aprobă raportul general anual întocmit de Consiliul Eparhial şi hotărăşte măsuri pentru o bună desfăşurare a activităţiloreparhiei;

j. Aprobă contul de execuţie bugetară şi bilanţul financiar-contabil al eparhiei, al instituţiilor şifundaţiilor sale, precum şi măsuri pentru asigurarea bunurilor bisericeşti;

k. Aprobă bugetul general al eparhiei, al instituţiilor şi fundaţiiloreparhiale;

l. Hotărăşte cu privire la modul de administrare a bunurilor eparhiei, precum şi aleinstituţiilor şi fundaţiilor eparhiale, în conformitate cu dispoziţiile legaleîn vigoare;

m. Exercită orice alte atribuţii date prin prezentul Statut şiregulamentele bisericeşti.

Art.93 - (1) Adunarea Eparhială se întruneşte în şedinţa anuală de lucru, în primul trimestru al anului, iar în şedinţe extraordinare, ori de câteori este nevoie.

(2) Convocarea Adunării Eparhiale, cu precizarea ordinii de zi, se face de către preşedinte, cu cel puţin 14 zileînainte de data fixată pentru şedinţa, iar în cazuri excepţionale în cel maiscurt timp posibil.

(3) Adunarea Eparhială este statutar constituită cu prezenţa a două treimidin membrii săi şi hotărăşte valabil cu votul a jumătate plus unu dintre membriprezenţi.

(4) Procesul-verbal al lucrărilor Adunării Eparhiale este semnat de Preşedinte şi de Secretarii Adunării şi se păstrează laSecretariatul eparhiei.

Art.94 - Pentru studierea şi formularea propunerilor asupra problemelor ceurmează a fi supuse eliberării, Adunarea alege, la începutul fiecărui mandat de patru ani, dintre membrii clerici şi mireni, cinci Comisii de lucru permanente, care vor avea câte un preşedinte şi un raportor din sânul lor, desemnaţi de plen, la propunerea Preşedintelui. Comisiile Adunării Eparhiale sunt:

a. Comisia administrativ-bisericească,

b. Comisia culturală şi educaţională,

c. Comisia economică, bugetară şi patrimonială,

d. Comisia social-filantropică,

e. Comisia organizatorică, juridică şi de validare.
Târnosirea celei de a doua biserici din localitatea Dridu-Snagov din Protopopiatul Urziceni
Informeaza Centrul Eparhial
23-10-2019 23:26
Se organizează o colectă pentru ajutorarea familiilor victimelor tragicului accident de pe raza Comunei Sfântu Gheorghe
23-10-2019 12:44
Campania Bucuria de a fi împreună – 2019 în Protopopiatele Călăraşi şi Olteniţa
22-10-2019 10:22
Bucurie nețărmurită pentru credincioșii Parohiei Ioan Alexe din Călărași
20-10-2019 14:52

Informeaza Protopopiatele
Slobozia
15 crunțeni în Buzău și BrașovMicii ucenici – Atelier de pictat icoane la Parohia Traian IIOra de Cateheză Duminicală la Parohia IndependențaBiserica și Școala, împreună împotriva traficului de ființe umane
Calarasi
Fetesti
Ședință administrativă lunară a preoților din Protopopiatul CălărașiParticiparea elevilor la slujba Cuvioasei Parascheva la parohia „Sfântul Spiridon” din Țăndărei
Urziceni
Oltenita
Lehliu
Noi tehnici de lucru pentru copiii de la Cercul de pictură Sf. Apostol Luca - Protopopiatul UrziceniPărintele Ștefan Peiu a trecut la cele veșnice la vârsta venerabilă de 100 de aniUn dar de la suflet la suflet!Ședința Administrativă lunară a preoților din cadrul Protopopiatului OltenițaTaina Vindecării în Parohia OdaiaAparatură medicală oferită de Parohia Lehliu Gară
Informatii din Parohii si Manastiri
LANSARE DE CARTE ÎN PAROHIA PROZANIC. "Părintele Dumitru Constantinescu al Parohiei Prozanic-Exemplu de jertfelnicie, de lucrare misionară si de îndelungă răbdare în fața încercărilor, provocărilor și suferințelor ".
23-10-2019 20:16
Vizită la muzeuPelerinaj în Oltenia
23-10-2019 15:11
23-10-2019 15:06
Tedeum la un an de la sfințirea paraclisului
23-10-2019 11:58
Vizită la Biblioteca Județeană
23-10-2019 11:46
Vernisaj și expoziție la Muzeul Agriculturii
23-10-2019 11:29