Articole

Examenul de Capacitate Preoţească, sesiunea 29 octombrie (joi) 2015

19 Sep 2015
11:29
Examenul de capacitate preoţească va fi precedat de un TEST PSIHOLOGICeliminatoriu. Rezultatele vor fi cu APT/INAPT.

Candidaţii care vor obţine media 9.00 la capacitatea preoţească(titularizare), vor primi certificate de titularizare valabile doi ani.

Calendarul de desfăşurare aexamenului de capacitate preoţească:

- 19 – 20 octombrie (luni şi marţi) a.c. – înscrierea candidaţilor laSectorul Administrativ Bisericesc al Centrului Eparhial, între orele 8:00 –13:00;

- 22 octombrie (joi) – TestulPsihologic, scris: ora 8:30 la Seminarul Teologic din Slobozia; ora 11:30 –interviul în sala Bibliotecii Centrului Eparhial;

- 28 octombrie (miercuri), ora 08:00 – Afişarea rezultatelor TestuluiPsihologic la Sectorul Administrativ Bisericesc;

- 29 octombrie (joi): orele 08:30 – proba scrisă; orele 13:00 proba deoral; susţinute la Seminarul Teologic din Slobozia;

- 30 octombrie (vineri): Afişarea rezultatelor finale la avizierulCentrului Eparhial.

Examenul de capacitate preoţească va cuprinde două probe:

1. Proba Scrisă

2. Probă – Oral

În vederea acoperirii cheltuielilor care se vor face pentru organizareaacestui examen, se va percepe o taxă de examen de 150 lei/ candidat.

Eliberarea certificatelor decapacitate preoţească se va face (potrivit pct. 12din cap. „Debutant - studii medii”, respectiv pct. 11 din cap. „Debutant -studii superioare”, din Metodologie),de Sectorul Administrativ – Bisericesc.

Luând în considerare Hotărârea Sfântului Sinod nr.7764/10 iulie 2013, care aprobă prelungirea la doi ani a valabilităţii certificatuluide titularizarea (capacitate preoţească) a candidaţilor care au obţinut celpuţin media 9.00.

1. Examenul de capacitatepreoţească va fi precedat de un TEST PSIHOLOGIC eliminatoriu. Rezultatele vorfi cu APT/INAPT.

Candidaţii care vorobţine media 9.00 la capacitatea preoţească (titularizare), vor primicertificate de titularizare valabile doi ani.

Calendarul de desfăşurare a examenuluide capacitate preoţească:

- 19 – 20 octombrie (luni şi marţi) a.c. – înscriereacandidaţilor la Sectorul Administrativ Bisericesc al Centrului Eparhial, întreorele 8:00 – 13:00;

- 22 octombrie (joi) – Testul Psihologic, scris: ora 8:30 laSeminarul Teologic din Slobozia; ora 11:30 – interviul în sala Bibliotecii CentruluiEparhial;

- 28 octombrie (miercuri), ora 08:00 – Afişarearezultatelor Testului Psihologic la Sectorul Administrativ Bisericesc;

- 29 octombrie (joi): orele 08:30 – proba scrisă; orele13:00 proba de oral; susţinute la Seminarul Teologic din Slobozia;

- 30 octombrie (vineri): Afişarea rezultatelor finale laavizierul Centrului Eparhial.

2. Examenul de capacitatepreoţească va cuprinde două probe:

2.1. Proba Scrisă:

2.1.1. Teologie Dogmatică:

I. Revelaţia Dumnezeiască, izvorul credinţei creştine:

- Revelaţianaturală şi supranaturală;

- Sfânta Scriptură,Sfânta Tradiţie, Biserica.

II. Sfânta Treime, structura supremei iubiri:

- Descoperirea Sfintei Treimi în afara Noului Testament;

- Descoperirea Sfintei Treimi în Noul Testament;

- Formularea Dogmei Sfintei Treimi în Tradiţia Creştină;

- Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Fiul. Dumnezeu Sfântul Duh;

III. Persoana lui Iisus Hristos şi opera lui mântuitoaresăvârşită în umanitatea asumată de El:

- Întruparea Fiuluilui Dumnezeu: natura dumnezeiască şi natura omenească în Ipostasul Logosuluidivin;

- UnireaIpostatică;

- Implicaţiile(consecinţele) unirii ipostatice;

- Cele trei slujiriale Mântuitorului Iisus Hristos: Învăţător - Prooroc, Arhiereu şi Împărat;

IV . Biserica, Trupul tainic al Domnului în Duhul Sfânt:

- Pogorârea Duhului Sfânt şi începutul Bisericii;

- Însuşirile Bisericii: unitatea, sfinţenia, sobornicitatea, apostolicitatea.

V. Mântuirea omului înBiserică, înţelesurile, etapele şi condiţiile ei:

- Înţelesurile mântuirii;

- Etapele sau treptele mântuirii;

- Necesitatea credinţei şi a faptelor bune în însuşirea mântuirii;

VI. Sfintele Taine:

- Sfintele Taine în general;

- Taina Sfântului Botez;

- Taina Mirungerii;

- Taina Sfintei Euharistii;

- Taina Mărturisirii;

- Taina Hirotoniei;

- Taina Nunţii;

- Taina Sfântului Maslu.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

- CHIŢESCU, Prof. N., Pr. Prof. Isidor TODORAN, Pr. Prof. I. PETREUŢĂ, Teologia Dogmatică şi Simbolică, vol.1,ediţia a II-a, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2004;

- FELMY, Karl Christian, Dogmaticaexperienţei ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane,introducere şi traducere: Pr. Prof. Dr. Ioan ICĂ, Editura DEISIS, Sibiu, 1999;

-POPESCU, Preot Profesor Dr. Dumitru, IisusHristos Pantocrator, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2005;

- STĂNILOAE, Preot Prof. Dr.Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă,vol. 1, 2, 3, ediţia a II-a,E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1997; vol. 1, 2, ediţia a III-a, Bucureşti, 2003(sau altă ediţie);

- ZIZIOULAS, Ioannis,Mitropolitul Pergamului, Prelegeri dedogmatică creştină, traducere din limba engleză de Florin Caragiu, EdituraSophia, Bucureşti, 2014, 310 p.

2.1.2. Teologia Morală şi Misiologie:

Ø Probleme morale actuale:avortul, eutanasia, transplantul de organe, clonarea, naşterea în vitro, pornografia,schimbarea sexului; Ø Familia – mediu de împlinireşi desăvârşire creştină şi de fundamentare a educaţiei religios-morale; Ø Misiune creştină şi contra-misiunesau prozelitism – argumente teologice şi metode pastorale de prevenire şirespingere a prozelitismului.Ø Evoluţia în timp a fenomenuluisectar. Principalele mişcări neoprotestante;

Ø Cultele religioase recunoscute în România;

Ø Interpretarea Sfintei Scripturi şi fenomenulsectant;

ØCinstireaSfintei Cruci şi a icoanelor, în contextul prozelitismului sectar actual.ØCultulMaicii Domnului şi al Sfinţilor, în contextul prozelitismului sectar actual;Ø Învăţătura despre Sfânta Cruce;

Ø Învăţătura ortodoxă privind cinstirea Duminicii.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

- BRECK,John, Darul sacru al vieţii, EdituraPatmos, Cluj Napoca, 2001; - BRIA,Pr. prof. dr. Ion, Un obstacol în caleaecumenismului: prozelitismul, în„Biserica Ortodoxă Română” 9-10/1970; - DAVID,Arhid. prof. dr. I. P., Călăuză creştină,Arad, 1987, ediţia a doua, Bucureşti, 1996, (sau orice altă ediţie); -MOLDOVAN, Pr. prof. Ilie, Darul sfânt alvieţii, Bucureşti, EIBMBOR, 1996; - RADU,Pr. prof. Dumitru, Atitudinea moralei creştine ortodoxe faţă [https://rat.fi/] deavort, divorţ, abandonul copiilor, imoralitate, în „Ortodoxia” 2-3/1994; - RĂDUCĂ,Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile, Transplantulde organe, în “Ortodoxia” nr. 4/2004; - Idem, Bioetica, familia si morala creştină, în“Studii Teologice” nr. 3-4, 1999, pp. 103-118;- STEREA,Pr. Tache, Credinţă şi misiune,Editura Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, 1999, 252 p.*** Familia creştină azi, Iaşi, EdituraTrinitas, 1995; *** Îndrumări misionare, Bucureşti, 1996.

2.2. Probă – Oral:

2.2.1. Teologie Dogmatică (aceeaşi programă de la proba scrisă)

2.2.2. Teologie Practică

Tipic Bisericesc:

Ø Anul bisericesc şi împărţirea lui;

Ø Rânduiala Vecerniei din Duminici;

Ø Rânduiala Vecerniei la praznice împărăteşti şi Sf. cu Polieleu;

Ø Rânduiala Utreniei din Duminici;

Ø Rânduiala Utreniei la praznice împărăteşti şi Sf. cu Polieleu;

Ø Rânduiala Sf. Liturghii a Sf. Ioan Gură de Aur;

Ø Rânduiala Sf. Liturghii a Sf. Vasile cel Mare;

Ø Rânduiala Sf. Taine;

Ø Rânduiala Ierurgiilor;

Ø Rostirea unor rugăciuni specifice cultului.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

Ø Tipic Bisericesc (orice Ediţie);

2.2.3. Teologie Liturgică

Ø Sfânta Liturghie (istoric, rânduială, explicare);

Ø Duminica;

Ø Sărbătorile domneşti;

Ø Sărbătorile Maicii Domnului;

Ø Sărbătorile Sfinţilor Îngeri şi ale Sf. Cruci.

BIBLIOGRAFIEORIENTATIVĂ:

- BRANIŞTE, Pr.Prof. Dr. Ene, Liturgica Specială,Editura Nemira, Bucureşti, 2002 (saualtă ediţie);

- Idem, LiturgicaGenerală, E.I.B.M.B.O.R., Ediţia a II-a, 1993, pp. 146-155; pp. 155-183; pp.186-200; pp. 205-219;

- FOUNDOULIS,Ioannis, Dialoguri liturgice. Răspunsurila probleme liturgice, traducere de Preot Victor MANOLACHE, EdituraBizantină, Bucureşti, vol. I (1-150), 2008, 276 p.; vol. II (151-300),traducere de Lector Dr. Sabin PREDA, 2009, 352 p.; vol. III (301-400),traducere de Preot Victor MANOLACHE, 2009, 270 p.

- NECULA, Pr. Prof.Dr. Nicolae, Tradiţie şi înnoire înslujirea liturgică, vol. I, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi,1996, 351 p.; vol. II, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2001, 492 p.; vol. III, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii OrtodoxeRomâne, Bucureşti, 2004, 346 p.

- VINTILESCU, Pr.Prof. Dr. Petre, Liturghierul Explicat,E.I.B.M.B.O.R., 1972 şi 1998.

- MOISIU, Pr. Iconom Constantin, Să stăm bine să stăm cu frică. Povăţuitor liturgic pentru preoţi şipopor, Ediţia a II-a, Actualizarea textului, corectura potrivit normelorortografice actuale şi notele: Pr. Drd. Cristi GAVRILĂ, Editura EpiscopieiSloboziei şi Călăraşilor, 2011.

2.2.4. Muzică Bisericească:

1. CÂNTĂRILE VECERNIEI

a. Troparele Învierii, glas I-VIII.

b. Fericit bărbatul, glas VIII.

c. Lumina lină, glas VIII.

d. Acum slobozeşte, glas V.

2. CÂNTĂRILE UTRENIEI

a. Dumnezeu este Domnul glas. I-VIII.

b. Binecuvântările Învierii glas. V (practic)

c. Învierea lui Hristos.

d. Catavasiile Bunei - Vestiri.

3. CÂNTĂRILE SFINTEI LITURGHII

a. Antifoanele glas V şi VIII.

b. Apărătoare Doamna.

c. Fericirile glas VIII.

d. Doamne mântuieşte.

e. Sfinte Dumnezeule glas V

f. Heruvic glas V şi VIII.

g. Răspunsuri mari glas V şi VIII.

h. Răspunsuri la Liturghia Sf. Vasile cel Mare.

i. Cântări la Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite.

4. Citirea Apostolului şi a Sf.Evanghelii;

5. Rostirea ecteniilor.

2.2.5. Pastorală:

- Parohia –Problema Preoţilor Navetişti;

- Parohia – ActivitateaPastorală a preotului;

- Grupul decateheză. Activităţile cu tinerii;

- Anul Omagial al misiunii parohiei şimănăstirii azi.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

- BRIA, Pr. Prof. Dr. Ioan, Orientareamisionară a parohiei, în rev. „Glasul Bisericii”, XLVI (1987), nr. 1, pp.58-75.

- CÂNDEA, Pr. Prof.Dr. Spiridon, Parohia ca teren deactivitate pastorală a preotului, în „Mitropolia Olteniei”, XII (1960), nr.5-6;

- METALLINOS,protoprezbiter prof. dr. Gheorghios, Parohia– Hristos în mijlocul nostru, trad. De Pr. Prof. Dr. Ioan I. Ică, EdituraDeisis, Sibiu, 2004;

- TIMIADIS, Mitropolitul Emilianos, Preot, preoţie, înnoire. Noţiuni şi orientări pentru teologia şipractica pastorală, trad. de Paul BRUSANOWSKI, Editura Sofia, Bucureşti,2001.

2.2.6. Drept Canonic şi Administraţie:

1. Însuşirile sau atributele Bisericii.

2. Membrii Bisericii. Stările bisericeşti (clericii şi laicii).

3. Clerul, starea clericală sau preoţia, locul şi importanţa în Biserică.

4. Mirenii sau laicii; locul şi rolul lor în Biserică.

5. Registrele parohiale.

6. Organele de judecată bisericească.

7. Activitatea învăţătorească a Bisericii.

8. Activitatea sfinţitoare a Bisericii.

9. Activitatea jurisdicţională.

10. Raporturile Bisericii cu Statul.

11.Organizareaactuală a Bisericii Ortodoxe Române.

BIBLIOGRAFIEORIENTATIVĂ:

- FLOCA, Ioan N., JOANTĂ Sorin,Administraţie Bisericească Parohială şi Legislaţie, Ediţia a II-a, EdituraUniversităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2002.

- FLOCA, Arhid. Prof. Dr., Drept canonic ortodox, legislaţie şi administraţiebisericească, vol. I, II, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 199;

- Statutul pentru organizarea şi funcţionareaBisericii Ortodoxe Române, E.I.B.M.B.O.R, Bucureşti, 2008.

II. Statutul pentru organizarea şi funcţionarea BisericiiOrtodoxe Române:

I. Organelecentrale deliberative:

- Sfântul Sinod;

- SinodulPermanent;

- AdunareaNaţională Bisericească.

II. Organizarealocală:

- Parohia;

- Parohul;

- Adunarea Parohială;

- Consiliul Parohial;

- Comitetul Parohial;

- Protopopiatul;

- Protopopul;

- Eparhia;

- Chiriarhul;

- Disciplina Clerului: delicte şi pedepsele aplicabile.

- Administraţie Bisericească

BIBLIOGRAFIEORIENTATIVĂ:

- Statutul pentru organizarea şifuncţionarea Bisericii Ortodoxe Române, E.I.B.M.B.O.R,Bucureşti, 2008;

- REGULAMENTUL AutorităţilorCanonice Disciplinare şi al Instanţelor de Judecată ale Bisericii OrtodoxeRomâne, E.I.B.M.O., Bucureşti, 2015.

- Îndrumător AdministrativBisericesc, Editura Cuvântul Vieţii, Bucureşti, 2009.

2.2.7. Predică şiCateheză

Predică:

1. Predică la Duminica Tomii.

2.Predică la Duminica a IV-a după Paşti (a Slăbănogului, In. 5.1.-15)

3.Predică la Înălţarea Domnului.

4.Predicăla Pogorârea Sfântului Duh.

5. Predică laSchimbarea la Faţă.

6.Predică laAdormirea Maicii Domnului.

7.Predică laÎnălţarea Sf. Cruci.

8.Predică laDuminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr, Luca16.19-31)

9.Predică laSfântul Ierarh Nicolae.

10.Predică laBotezul Domnului.

11.Predică laDuminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului, Luca 18.10-14).

12.Predică laDuminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor, Luca 15.11-32)

13.Predică laDuminica a III-a din Post (a Sf. Cruci, Marcu 8.34-38)

14.Predică la Buna- Vestire.

15.Predică laIntrarea Domnului în Ierusalim.

Cateheză:

1. Cateheza despre Sf. Scriptură.

2. Catehezadespre Sf. Tradiţie.

3. Catehezadespre Sf. Botez şi Mirungere.

4. Catehezadespre Sf. Euharistie.

5. Catehezadespre Spovedanie.

6. DesprePreacinstirea Maicii Domnului.

7. Despre adoua venire a Domnului nostru Iisus Hristos.

8. Desprecinstirea Sfinţilor.

9. Desprecinstirea Sf. Icoane şi a Sf. Moaşte.

10. Desprecinstirea Sf. Cruci.

11. Despre TainaSf. Maslu.

12. DesprePost.

13. DespreSărbători.

14. DespreRugăciune.

15. DespreHramul Bisericii.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

- COSMA, Pr. Prof. Dr. Sorin, Cateheze, vol. I şi II, Editura, Banatica,Caransebeş, 2001;

- PETRESCU, Pr. Nicolae, Catehetica,Manual pentru Seminariile Teologice, Bucureşti, 1978;

- Idem, Omiletica, Manual pentru Seminariile Teologice,E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1977.

3. Înscrierea candidaţilor se face de cătreSectorul Administrativ - Bisericesc, potrivit procedurii prevăzute la pct. 4,cap. „Debutant” (studii medii şi studii superioare), din Metodologie. Tot SectorulAdministrativ - Bisericesc va întocmi şi cataloagele de examen.

Perioada de înscriere: 18 – 19martie (miercuri şi joi) a.c. – înscrierea candidaţilor la SectorulAdministrativ Bisericesc al Centrului Eparhial, între orele 8:00 – 13:00;

Acte necesare pentru examen:

· Cerere pentru obţinerea binecuvântării arhiereşti;

· Adeverinţă medicală în care să se menţioneze – Clinic Sănătos pentru a susţine examenul decapacitate preoţească;

· Copii legalizate după actele de studii (Diplomă debacalaureat, Diplomă de licenţiat în TeologiePastorală; şi celelalte, după caz: master, doctorat, precum şi foile Matricoleaferente);

· Curriculum Vitae;

· Copie BI/CI;

· Certificat de Cazier Judiciar;

· Chitanţa din care să reiasă că a fost achitată taxa deînscriere la examen;

· Recomandare dinpartea preotului duhovnic din care să rezulte: 1. viaţa morală şi duhovniceascăa candidatului; 2. frecventarea programului liturgic; 3. când se spovedeşte şiîmpărtăşeşte; 4. implicarea în viaţa bisericească locală; 5. alte aspectelăsate la aprecierea duhovnicului.

· Cerere pentru obţinerea înfierii pe seama EpiscopieiSloboziei şi Călăraşilor, pentru candidaţii din alte eparhii.