Permanența Consiliului Eparhial

Permanența Consiliului Eparhial

MEMBRII PERMANENŢEI CONSILIULUI EPARHIAL

AI EPISCOPIEI SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR

   

PREŞEDINTE

Preasfinţitul VINCENŢIU

Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor

 

MEMBRII:

 

1.          Arhim. Rafail Mîţ - Vicar Eparhial

2.          Diac. Ioan - Florin Simion - Consilier Administrativ Bisericesc

3.          Pr. Manuel Rusu - Consilier Cultural

4.          Pr. Cristian - Ștefan Munteanu - Consilier Economic

5.          Pr. Marcel-Mihail Neacşu - Consilier Auditor Intern

6.          Pr. Florin Ionescu - Consilier Cabinet Chiriarh

7.          Pr. Florin Daniel Enaşcu - Consilier Patrimoniu

8.          Pr. Laurenţiu Mititelu - Consilier Bunuri Bisericeşti

9.          Pr. Daniel Demișcă - Consilier Pentru Misiune

10.       Arhid. Nicuşor - Silviu Dascălu - Consilier Mass-Media

11.       D-na Eugenia Popescu - Consilier Social-Misionar

12.       D-na Florica Marin - Consilier Financiar

13.       Pr. Alexandru Tănase - Inspector Eparhial Bisericesc

14.       Arhid. Marius-Gabriel Purcărea - Inspector  Protocol

15.       D-na Costea Gabriela Agripina - Inspector probleme juridice

16.       Dl. Ştefan Tănase - Inspector Catehizarea Parohială 

17.       D-na Laura Ionescu - Şef Resurse Umane   

18.       Arhid. Nicuşor Florinel Obretin - Secretar Eparhial

 

Invitaţi:

 

1.       Pr. Sebastian Marin – Director al Seminarului Teologic


 

 Atribuţiile:

(Extras din Statutul  pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române)

 

Art.100 - Între şedinţele Consiliului Eparhial funcţionează Permanenţa Consiliului Eparhial.

Art.101 - (1) Permanenţa Consiliului Eparhial se compune din Chiriarh, ca preşedinte, Episcopul-vicar sau Arhiereul-vicar, vicarul administrativ eparhial, consilierii eparhiali, inspectorul eparhial, secretarul eparhial, exarhul, consilierul juridic şi contabilul şef, ca membri.

În caz de vacanţă, prezidează locţiitorul desemnat canonic şi statutar.

(2) Permanenţa Consiliului Eparhial se întruneşte la convocarea Chiriarhului ori de câte ori este nevoie.

(3) Din încredinţarea Chiriarhului, Permanenţa Consiliului Eparhial poate fi prezidată de Episcopul-vicar, Arhiereul-vicar, vicarul administrativ eparhial sau de unul dintre consilierii eparhiali. În acest caz, procesul-verbal al lucrărilor este supus aprobării Chiriarhului.

(4) Secretarul eparhial este şi secretar al şedinţelor Permanenţei şi întocmeşte procesul verbal al lucrărilor.

(5) Hotărârile Permanenţei Consiliului Eparhial se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi şi sunt aduse la îndeplinire de sectoarele Administraţiei Eparhiale potrivit competenţelor date prin Statut şi regulamentele bisericeşti.

Art.102 - Permanenţa Consiliului Eparhial exercită atribuţiile Consiliului Eparhial în perioada dintre şedinţele acestuia, cu excepţia celor prevăzute la art.98, lit. a, b, c, k, n şi q, precum şi următoarele atribuţii:

a. Examinează şi definitivează dările de seamă anuale privind activităţile sectoarelor Administraţiei Eparhiale, ale instituţiilor şi fundaţiilor eparhiale;

b. Analizează şi definitivează contul de execuţie bugetară şi bilanţul financiar-contabil al eparhiei, al instituţiilor şi fundaţiilor sale;

c. Prezintă Consiliului Eparhial, spre verificare şi avizare, proiectul bugetului general al eparhiei, al instituţiilor şi fundaţiilor sale;

d. Face propuneri privind planurile de activitate ale editurii şi tipografiei eparhiale, precum şi ale atelierelor eparhiale şi mânastireşti;

e. Aprobă clasificarea pe categorii a parohiilor, în conformitate cu prevederile art.47 alin.1 şi 2 din prezentul Statut;

f. Face propuneri Consiliului Eparhial privind modul de administrare al bunurilor mobile şi imobile ale eparhiei, ale instituţiilor şi fundaţiilor eparhiale;

g. Aprobă înfiinţarea şi organizarea de instituţii cu caracter economic, cu sau fără personalitate juridică, distinctă de eparhie sau de unităţile din jurisdicţia ei, pentru susţinerea activităţilor misionar-pastorale şi social-filantropice, în condiţiile prezentului Statut, ale regulamentelor bisericeşti şi legislaţiei în vigoare;

h. Administrează fondurile eparhiale, ale instituţiilor şi fundaţiilor eparhiale destinate ajutorării parohiilor sărace, acordării de burse tinerilor care se pregătesc în instituţiile de învătământ, precum şi sprijinirii programelor locale de asistenţa social-filantropică şi cultura-misionară;

i. Aprobă proiectele de investiţii în limita bugetului anual al eparhiei;

j. Face demersuri către autoritaţile publice centrale şi locale pentru obţinerea de sprijin destinat susţinerii activităţilor pastoral-misionare, culturale şi social-filantropice ale eparhiei şi unităţilor sale, restaurării monumentelor bisericeşti, precum şi construirii de noi biserici în cuprinsul eparhiei;

k. Aprobă proiectele de buget şi conturile de execuţie bugetară ale protopopiatelor, ale parohiilor şi ale mânăstirilor.

l. Întocmeşte raportul către Consiliul Eparhial privind inventarul protopopiatelor, parohiilor şi mânăstirilor;

m. Examinează şi aprobă donaţiile, sponsorizările şi legatele ce se fac în folosul eparhiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

n. Decide cu privire la contesţatiile făcute împotriva hotărârilor organismelor parohiale;

o. Exercită orice atribuţii care îi sunt date prin Statut, regulamente sau prin hotărâri ale Adunării Eparhiale şi Consiliului Eparhial.

 

Abonament RSS Informatii
SPRIJINIM CONSTRUIREA CATEDRALEI
Cautare